רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר קרח פרשת קרח ב'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת קרח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ודתן ואבירם" כתב רש"י אוי לרשע אוי לשכנו, מי הרשע ומי שכנו?
א. דתן ואבירם רשעים וקרח שכנם.
ב. היפך תשובה א'.
ג. דתן רשע ואבירם שכנו.
ד. אבירם רשע ודתן שכנו.

2. "ומדוע תתנשאו" על מה חלק קרח? (ברש"י)
א. על המלכות שנתנה למשה.
ב. על הכהונה שנתנה לאהרון.
ג. על נשיאותו של צוריאל בן אביחיל למשפחת מררי.
ד. על נשיאותו של אליסף בן לאל למשפחת גרשון.

3. "ויפל על פניו" מדוע? (ברש"י)
א. שבאותו זמן בדיוק היה עת נפילת אפיים.
ב. נפל על פניו כדי להתפלל.
ג. מפני המחלוקת, אמר שמא לא יקבל עוד הקב"ה ממני.
ד. שלא רצה להסתכל בפני דתן ואבירם שאסור להסתכל בפני רשע.

4. "לא חמור אחד מהם נשאתי" מתי? (ברש"י)
א. אפילו כשהייתי הולך מארץ גושן לפלטרין של פרעה לרצותו.
ב. אפילו כשיצאו כל ישראל ממצרים.
ג. אפילו כשהלכתי ממדין למצרים.
ד. אפילו כשנמלטתי ממצרים למדין.

5. "ויקהל עליהם קרח" מתי? (ברש"י)
א. מהנץ החמה עד שעה רביעית.
ב. כל הלילה ההוא.
ג. כל שעה שישית בצהרי היום.
ד. מהשקיעה עד צאת הכוכבים.

6. "יצאו נצבים" כתב רש"י לחרף ולגדף, מהיכן נלמד? (ברש"י או שפ"ח אות פ')
א. שכתוב "אתם נצבים היום לעבור בברית" ואלו יצאו מהברית ונכנסו לחרופים וגדופים.
ב. נצבים נוטריקון נצים בחרופים.
ג. נלמד מגלית שכתוב בו "ויתיצב ארבעים..." ושם כתוב "אני חרפתי".
ד. היות ולא כתוב למה יצאו מסתמא יצאו לחרף שזו דרך בעלי מחלוקת.

7. "ונשיהם ובניהם" מדוע קשה המחלוקת? (ברש"י)
א. אין לך גדול מן השלום וכשאין שלום אין כלום.
ב. שאין בי"ד של מעלה מענישין עד 13 שנה ובי"ד של מטה עד 20 שנה, וכאן מתו אף יונקי שדיים.
ג. שאין בי"ד של מטה מענישין עד שיביא שתי שערות ובי"ד של מעלה עד 20 שנה, וכאן מתו אף יונקי שדיים.
ד. שהמחלוקת גורמת שיפלו לפני אויביהם והראיה שבזמן אחאב שהיו באחדות היו מנצחים אף שהיו רשעים.

8. מדוע עשו את המחתות ציפוי למזבח? (ברש"י)
א. שהיה חסר למזבח נחושת והשלימו את החסר.
ב. שיהיה לנוי למזבח.
ג. שיהיה זכרון לבנ"י שלא יבואו לחלוק על הכהונה.
ד. ללמד מסירות נפש, אם אלו מסרו נפשם על לא כלום אנחנו עאכו"כ.

9. "כאשר דבר ה'" איזה מלך לקה בצרעת על שרצה להקטיר קטורת? (ברש"י)
א. מנשה.
ב. אחז.
ג. ירבעם.
ד. עוזיהו.

10. "ויעמוד בין המתים" מדוע נעצרה המגפה דוקא ע"י הקטורת? (ברש"י)
א. שהקטורת מוציאה עשן סמיך ומלאך המוות אינו רואה את בני האדם.
ב. שהיו ישראל אומרים שהקטורת מעשירה בלבד והראו להם שהיא גם סם חיים.
ג. שיש בה 11 סממנים כנגד 3 אבות 4 אמהות ו-6 סדרי משנה.
ד. שהיו ישראל אומרים שהקטורת סם המוות הוא, הראה להם הקב"ה שהוא גם לטובה אלא שהחטא ממית.

11. לשם מה נצטוו הנשיאים להביא את מטותם? (פשט הכתוב)
א. שיחליפום בחדשים.
ב. שיכתבו את שמם על המטה לשם נוי.
ג. להווכח מי נבחר שלא יערערו יותר על הכהונה.
ד. שיקבלו קדושה באוהל מועד.

12. מה פרוש "ויצץ ציץ"? (ברש"י)
א. שהשמיע קול ציוץ ואמר אהרון נבחר.
ב. יציאת הפרח.
ג. חנטת הפרי (תחילת יציאתו) כשנופל הפרח.
ד. כשהוכר הפרי.

13. "ויגמל שקדים" היכן פרחה הצרעת במלך עוזיהו? (ברש"י)
א. בידיו.
ב. בראשו.
ג. במצחו.
ד. בפניו.

14. "כל הקרב הקרב" מדוע חששו בנ"י שיהיו אנשים שיכנסו בטעות למקומות האסורים להם? (ברש"י)
א. שהרי כולם רשאים להיות בחצר אוהל מועד ומשם לאוהל מועד הדרך קצרה ומתחייב מיתה.
ב. שהרי במועדים מותר לישראל להכנס לאוהל מועד וחששו שיכנס גם שלא במועד.
ג. שחששו שמא ירדמו בני לוי בשמירתם וכך יכנסו ישראלים בלי לשים לב.
ד. חששו מכיון שהעונש על כניסה כה חמור, אף שהסיכויים די קלושים.

15. "תשאו את עון המקדש" מה היה תפקידם הנוסף של בני קהת? (ברש"י)
א. להזהיר הזרים הבאים ליגע ביריעות בקרשים וכד'.
ב. להזהיר הזרים הבאים ליגע בשולחן בארון וכד'.
ג. להזהיר הכוהנים שלא יגעו בשולחן וכד' כשנותנים אותו בנרתיקו.
ד. לזרז בני גרשון ובני מררי בעבודתם.

16. מה היה תפקידם הנוסף של בני גרשון ומררי? (ברש"י)
א. להזהיר הכוהנים שלא יגעו בעבודתם.
ב. להזהיר את בני קהת שלא יגעו בעבודתם.
ג. תפקידם היה לישא את הארון והשולחן.
ד. להזהיר הזרים מלהתקרב אליהם לעבודתם.

17. מהם 24 מתנות כהונה? (שפ"ח אות ג')
א. עשר במקדש: 1- חטאת בהמה, 2- חטאת עוף, 3- אשם ודאי, 4- אשם תלוי, 5- זבחי שלמי צבור, 6- לוג שמן של מצורע, 7- שתי לחם, 8- לחם הפנים, 9- שירי מנחות, 10- מנחת העומר. ארבע בירושלים: 11- בכור, 12- בכורים, 13- המורם מתודה ואיל נזיר (וחזה ושוק בכלל), 14- עורות קדשים. עשר בגבולים: 15- תרומה, 16- תרומת מעשר, 17- חלה, 18- ראשית הגז, 19- זרוע לחיים וקיבה, 20- פדיון הבן, 21- פטר חמור 22- שדה החרם, 23- שדה אחוזה, 24- גזל הנכרי.
ב. כתשובה א' אלא שבמקום גזל הנכרי צריך להיות גזל הגר.
ג. כתשובה א' אלא שבמקום שדה אחוזה צריך להיות גזל הגר.
ד. כתשובה א' אלא שבמקום שדה החרם צריך להיות גזל הגר.

18. "כחזה התנופה וכשוק הימין" לכמה ימים נאכל בכור בהמה? (ברש"י)
א. ליום ולילה.
ב. לשני לילות ויום אחד כשלמים.
ג. לשני ימים ולילה כשלמים.
ד. לילה אחד עד חצות כפסח.

19. מה פרוש "ברית מלח עולם"? (ברש"י)
א. מי שמערער על הכהונה יהיו כל ימיו מלוחים.
ב. הקב"ה כרת ברית עם אהרון למתנותיו כברית הכרותה למלח שאינו מסריח לעולם.
ג. כל הנותן מתנות לכהן הוא בכלל ברית מלח שהוא דבר בריא שאינו מתקלקל.
ד. כל מי שיש בו אות ברית מובטח לו שיהיו מזונותיו מצויים לו כמלח הזה שמצוי הרבה.

20. "מכל מתנתיכם" לוי שהקדים את הכהן בשבלים או בכרי (אחר שנתמרח) וקבל מעשרותיו קודם שיטול כהן תרומה גדולה, האם צריך להפריש תרומה גדולה? (רש"י ושפ"ח אות צ')
א. אם הקדים בשבלים פטור ובכרי חייב.
ב. אם הקדים בשבלים חייב ובכרי פטור.
ג. פטור בשניהם.
ד. חייב בשניהם.