רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר חקת פרשת חוקת ב'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת חוקת

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויקחו אליך" מדוע נקראות כל הפרות האדומות ע"ש משה? (שפ"ח אות ד')
א. כיון שהפרה הראשונה היתה שלו ורק מזרעה עושים את כל הפרות הבאות.
ב. כיון שהיו חייבים לערב מהפרה הראשונה שעשה משה בכל הפרות הבאות, ואם לא פסולות.
ג. לזכר משה שביער את עגל הזהב נקראים כלם על שמו.
ד. לומר לך מה פרה זו משונה בעורה מכל חברותיה, אף משה משונה במעשיו הטובים, מכלם.

2. "אלעזר" ע"י מי נעשתה הפרה הראשונה, וכל הפרות הבאות אחריה? (שפ"ח אות ז')
א. כל הפרות בכהנים גדולים בלבד.
ב. כל הפרות בסגן בלבד.
ג. פרה ראשונה בכהן גדול, ולדורות בכהן הדיוט.
ד. פרה ראשונה בסגן, ולדורות בכהן גדול.

3. "אל מחוץ למחנה" כתב רש"י חוץ לשלוש מחנות, כיצד נלמד? (שפ"ח אות ח')
א. גזרה שוה, נאמר במצורע מחוץ למחנה ושם כתוב "בדד ישב" דהיינו מחוץ לשלוש מחנות, שאין אחר עמו.
ב. "והוציא אותה" – אחד, "אל מחוץ" – שנים, "למחנה" – שלוש.
ג. הסברה נותנת שאם היו שורפים אותה במחנה היו מתקבצים אנשים רבים והיתה עלולה להפסל, לכן...
ד. ק"ו, ומה שעיר שהוא לכפרה יצא מחוץ לשלוש, פרה שהיא לטמאי מתים לא כל שכן.

4. "והניח מחוץ למחנה" לכמה חלקים מתחלק אפר פרה אדומה, היכן מונח ולמי מיועד? (ברש"י)
א. לשלושה חלקים: 1. בהר הזיתים – שהכהנים הגדולים נוטלים ממנו לפרות אחרות ומקדשים ממנה. 2. חוץ לעזרה – ליטול ממנה כל הצריכים להטהר. 3. בחיל – לטהרת הלויים.
ב. כתשובה א' אלא שהחלק השלישי נתון למשמרת מגזרת הכתוב.
ג. כתשובה א' אלא שהחלק השני נתון למשמרת מגזרת הכתוב.
ד. כתשובה א' אלא שהחלק הראשון נתון למשמרת מגזרת הכתוב.

5. "במת בנפש" מה דינו של אדם שנגע ברביעית דם של אדם? (רש"י ושפ"ח אות צ')
א. צריך נטילת ידיים ודיו.
ב. אינו צריך לכלום והרי הוא טהור.
ג. צריך הזאת שלישי ושביעי.
ד. צריך טבילה והערב שמש בלבד.

6. "כל הבא אל האהל" מה דין אדם שנכנס לאוהל שהיה בו מת והוצא מתוכו? (רש"י ושפ"ח אות ר')
א. טמא ודאי שהרי נתפשטה כבר הטומאה.
ב. טהור.
ג. צריך טבילה והערב שמש בלבד.
ד. צריך טבילה בלבד.

7. "על פני השדה" מה פרוש גולל ודופק? (שפ"ח אות א')
א. גולל הוא גלגל דופק הוא פטיש.
ב. גולל הוא דף שניתן על הארון לכיסוי, דופק הוא הלב.
ג. גולל הוא דף שניתן על הארון לכיסוי, דופק הוא הראש.
ד. גולל הוא דף שניתן על הארון לכיסוי, דופק הם הדפנות שמונח עליהם הגולל.

8. "והנפש הנגעת (בטמא מת) תטמא עד הערב", מה למדנו מפסוק זה? (ברש"י)
א. שאין טומאה במת אלא בנגיעה.
ב. למדנו שהמת אבי אבות הטומאה.
ג. שטומאת המת מגיעה עד הנפש.
ד. מכאן לאדם שיתודה בעלותו על משכבו שאין לו רשות להיות טמא בערב.

9. "לא עלה עליה עול" מדוע צריך לקחת פרה שלא עלה עליה עול? (מדרש אגדה ברש"י)
א. שהיא משובחת ביותר.
ב. צריך ששריריה יהיו רפים כדי שתשרף מהר.
ג. כשם שעם ישראל פרק עול שמים בחטא העגל.
ד. שאם יעלה עליה עול תהיה חזקה ביותר ויבקשו עליה מחיר גבוה יותר.

10. "למשמרת" כנגד מה? (מדרש אגדה ברש"י)
א. כנגד משמרת וסייגים שיש לעשות לע"ז.
ב. האפר שמור בשלוש מקומות כנגד 3 עגלים שעשו ישראל (2 שעשה ירבעם).
ג. כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות.
ד. האפר שמור בשלוש מקומות כנגד 3 משמרות מלאכים האומרים שירה.

11. מהיכן למדנו שהקב"ה חס על ממונם של ישראל? (ברש"י)
א. שכתוב "ולא יחמוד איש את ארצך" אדם שעוסק במצות עליה לרגל ה' שומר על נכסיו.
ב. שכתבו "והשקית את העדה ואת בעירם" גם לבהמות.
ג. דנה התורה גם על כלי חרס פשוטים.
ד. כל התשובות נכונות.

12. על מה סמך אדום כשמיאן לתת לישראל לעבור? (ברש"י)
א. סמך על ישמעאל שיבוא לעזרו.
ב. סמך על ברכתו של יצחק שאמר לו "על חרבך תחיה" וכן "והידיים ידי עשו".
ג. סמך על תפילתו.
ד. סמך על סיחון ועוג שיבואו לעזרו.

13. "על גבול" מה גרם לאהרון שימות כעת? (ברש"י)
א. כיון שהגיע זמנו.
ב. שלא רצה ה' שיראה את הפורענות הבאה, של הנחשים והשרפים.
ג. כיון שהתקרבו לעשו הרשע.
ד. שבדיוק אז היו צריכים אותו בתור מגיד שיעור בישיבה של מעלה.

14. "יֹשב הנגב" מי היה הכנעני? (ברש"י)
א. הגרגשי.
ב. האמורי.
ג. עמלק.
ד. פלישתים.

15. "דרך ים סוף" כתב רש"י שחזרו לאחוריהם 7 מסעות, מדוע? (ברש"י)
א. בגלל מלחמת סיחון.
ב. בגלל מלחמת עוג.
ג. בגלל מלחמת הכנעני.
ד. בגלל מלחמת הענקים שבא"י.

16. "ותקצר נפש העם" מה גרם לעם להתלונן ומדוע? (ברש"י)
א. טורח הדרך, כיון שחזרו לאחוריהם כמו שחזרו בעת גזרת המרגלים וחשבו שישתהו במדבר.
ב. מלחמת הכנעני שהיתה קשה ביותר.
ג. מלחמת סיחון שהיתה קשה ביותר.
ד. שרצו אבטיחים, שום ובצלים שחסרו להם.

17. "ואשד הנחלים" מה פרוש אשד? (ברש"י)
א. סוג של שדים.
ב. שם של נחל.
ג. סוג של נחלים שהם רדודים.
ד. שפך, שפך הנחלים.

18. "ונשקפה" היכן נגנזה בארה של מרים? (ברש"י)
א. בים המלח.
ב. בימה של טבריה.
ג. בים התיכון.
ד. באוקינוס.

19. "והוא נלחם" כיצד ישבו ישראל בחשבון הרי היתה של מואב שכתוב עליהם "אל תצר את מואב"?
א. אזהרה זו היתה מוגבלת בזמן ועבר זמנה.
ב. סיחון נלחם במואב ולקח את חשבון מהם וע"י זה טהרה לישראל.
ג. כתשובה ב' אלא שהיה זה עוג ולא סיחון.
ד. היה זה שלא כדין, ובאמת נענשו על כך בימי יפתח שנאמר "כִּי לָקַח יִשְׂרָאֵל אֶת אַרְצִי בַּעֲלוֹתוֹ מִמִּצְרַיִם מֵאַרְנוֹן וְעַד הַיַּבֹּק וְעַד הַיַּרְדֵּן"

20. "ויכו אותו" מי הרג את עוג מלך הבשן?
א. פנחס וכלב.
ב. יהושע ופנחס.
ג. כלב ויהושע.
ד. משה.