רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר בלק פרשת בלק א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת בלק

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אל זקני מדין" מהיכן למדנו שמדין ומואב שונאים זה את זה? (ברש"י)
א. מדין זה דין ומואב רחמים (רחמי אב) לכן שונאים...
ב. שכתוב "המכה את מדין בשדה מואב".
ג. קבלה בידינו שאומות העולם שונאים את ישראל ואחד את השני.
ד. שקראו האחד לשני זקנים שאצל הגויים זהו תאר גנאי (שהולך למות).

2. כיצד למדנו ששונא בלעם את ישראל יותר מבלק? (ברש"י פס' יא')
א. שבלעם הוא לבן (יונתן בן עוזיאל) שרצה לעקור את הכל.
ב. בלעם אמר "קבה לי" שהוא יותר קשה מ"ארה לי" שאמר בלק.
ג. תשובות ב' ד' נכונות.
ד. שבלק אמר "ואגרשנו מן הארץ" ובלעם אמר "וגרשתיו" מן העולם משמע.

3. "ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה" מה חשב בלעם על דיבור זה?
א. חשב למלאו ככתבו וכלשונו.
ב. אמר שמא אפתנו ויתרצה שאקללם.
ג. חשב להתעלם ממנו.
ד. בלעם הסתפק מה לעשות.

4. מהיכן למדנו שהשנאה מקלקלת את השורה (את הסדר הרגיל)? (ברש"י)
א. מבלעם שהכה את אתונו.
ב. מבלעם שחבש בעצמו את אתונו.
ג. מבלעם שאמר "לכה קבה לי" – השתמש בלשון בוטה.
ד. מאברהם למדנו שאהבה מקלקלת השורה וכן להפך.

5. "במשעול" מה פרושו? (ברש"י)
א. לשון משלים הוא.
ב. לשון שועלים הוא.
ג. לשון שיעול הוא.
ד. בשביל.

6. "לו יש חרב בידי" איזו גנות היתה לבלעם בדבריו אלו? (ברש"י)
א. גילה דעתו שהיה כעסן.
ב. גילה דעתו שקלה בעיניו שפיכות דמים.
ג. זה הולך להרוג אומה שלמה בפיו ולאתון זו צריך חרב.
ד. גילה דעתו שהיה שוטה וכי מה היה צורך לומר דברים אלה.

7. "ואותה החייתי" מדוע הרג המלאך את האתון? (ברש"י)
א. שלא יאמרו זו היא שסלקה את בלעם בתוכחתה ולא יכל להשיב.
ב. שהיה משונה להשאיר אתון מדברת.
ג. כיון שלא הפסיקה לדבר ורצה להוכיח את בלעם.
ד. שלא תגלה את כל מה שראתה.

8. "האמנם לא אוכל כבדך" על מה נתנבא בלק? (ברש"י)
א. נתנבא על מה שקרה לבלעם בדרך.
ב. בלק אינו נביא ולא נתנבא כלום.
ג. נתנבא שסופו לצאת מעמו בקלון.
ד. נתנבא שיצליח בעצתו של בלעם.

9. מדוע לא יכל בלעם לקלל את ישראל? (ברש"י)
א. שהמקלל צריך לראות היטב את המקולל ובלעם לא היה רואה טוב.
ב. שהיה צריך לעלות למקום גבוה, ובלעם היה חיגר ולא יכל לעלות להרים הגבוהים.
ג. שהיה יודע לכוון את השעה שהקב"ה כועס וה' ברחמיו לא כעס.
ד. שהיה צריך תרנגול כדי לדעת את הזמן שהקב"ה כועס ולא מצאו לו (ריש מסכת ברכות).

10. "ראש הפסגה" מדוע העלה בלק את בלעם לראש הפסגה?
א. פרצה היתה שם, שמת אהרון במקום זה.
ב. שעתידה פרצה להפרץ בישראל משם ששם מת משה.
ג. שעתידה פרצה להפרץ בישראל משם ששם מת יהושע.
ד. כיון שכעס עליו רצה ליגעו.

11. "מה דבר ה'" על מה צחק בלק על בלעם? (ברש"י)
א. שחבש בלעם כובע של קוסם עם פונפון למעלה.
ב. כיון שאינו ברשות עצמו אלא כפוף לקב"ה.
ג. כיון שעשה בלעם ככל העולה על רוחו ועתיד לאבד מן העולם, צחק עליו.
ד. שהיה חיגר וגם סומא.

12. "וישא בלעם את עיניו" מה בקש לעשות? (ברש"י)
א. בקש להזכיר את עוון העגל.
ב. בקש להכניס בהם עין רעה.
ג. עלה בדעתו שלא לקללם.
ד. בקש להחיל עליהם עין טובה.

13. "מה טבו אהליך" מדוע? (ברש"י)
א. על שראה לומדי התורה.
ב. על הנשים הצדקניות שבכל דור.
ג. אלו הגלויות שבכל מקום שגלו שכינה איתם.
ד. על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה.

14. "והאביד שריד מעיר" על מי נאמר?
א. חזקיה.
ב. משה.
ג. מלך המשיח.
ד. אסא.

15. "והמה בוכים" מדוע בכו עדת בני ישראל?
א. בכו על המון ישראל שעוברים עברות.
ב. כיון שנזכרו בהלכה שלפיה זמרי חייב מיתה ולא ידעו מה לעשות.
ג. כיון שנתעלמה הלכה ממשה.
ד. כיון שנזכר משה בהלכה שזמרי חייב מיתה ולא ידע כיצד לעשות זאת.

16. "כלחוך השור את ירק השדה"? (רש"י)
א. כיון שהתחיל ללחך אינו פוסק.
ב. כל מה שהשור מלחך אין בו ברכה.
ג. כל מה שהשור מלחך אינו גדל לעולם.
ד. שמלחך קודם את הירק-המובחר.