רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר בלק פרשת בלק ב'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת בלק

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויגר מואב" מהו לשון ויגר? (ברש"י)
א. שהעתיק מקומו והלך לגור במקום אחר.
ב. לשון מורא.
ג. לשון גרים, שעלה בדעתם להתגייר.
ד. לשון העלאת גרה שקצו בחייהם.

2. "וקסמים בידם" איזה קסם נטלו בידיהם זקני מדין? (פרוש שני ברש"י)
א. אמרו אם יסרב בפעם הזו יש בו ממש.
ב. אם יאמר את המילה כאשר סימן ששיכור הוא ואין בו תועלת.
ג. אם יסרב לבוא עמנו בפעם הזאת אין בו תועלת.
ד. מין שרביט עם כדור מוזהב בראשו.

3. "לא תלך עמהם", לאיזו בקשה או שאלה של בלעם השיב אלוקים "כי ברוך הוא"? (ברש"י)
א. שרצה לקללם.
ב. שרצה לברכם.
ג. שאל אם ישנה עוד אומה שמבורכת כמו ישראל והושב לו "כי ברוך הוא" רק ישראל.
ד. שאל מדוע אי אפשר לנצח את ישראל.

4. כיצד למדנו שנפשו של בלעם רחבה? (ברש"י)
א. כיון שאמר "אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב".
ב. כיון שאמר "מאן ה' לתתי להלך עמכם" אלא עם שרים גדולים, מכאן שנפשו רחבה.
ג. שאמר "בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי".
ד. כיון שבנה 7 מזבחות למדנו שנפשו רחבה ובעל תאוה הוא.

5. "גם אתם" פיו הכשילו. על מי פרש רש"י פרוש דומה? (פרשת קרח פר' טז' פס' יב')
א. על גלית הפלישתי.
ב. על סנחריב.
ג. על דתן ואבירם.
ד. על נבוכדנצאר.

6. "לשטן לו" איזה מלאך נשלח לבלעם ומדוע? (ברש"י)
א. מלאך גבורה למנעו שלא יחטא.
ב. מלאך רחמים לסייעו.
ג. מלאך רחמים למנעו שלא יחטא.
ד. מלאך גבורה לסייעו.

7. "ותרא האתון" מדוע לא ראה בלעם את המלאך? (ברש"י)
א. כיון שהיה סומא בעינו.
ב. שלא היתה לו זכות לראות.
ג. שאילו היה רואה היתה נטרפת דעתו.
ד. ראה את המלאך אבל לא ידע אם מלאך הוא או שד.

8. "ויסף מלאך ה' עבור" איזה סימן הראה המלאך לבלעם? (ברש"י)
א. הראה לו את ששת כנפיו לרמוז לו זו אומה שיש לה 3 אבות ו-3 חגים ואין לך יכולת נגדם.
ב. עמד בשלושה מקומות להראות לו סימני אבות.
ג. הראה לו את חרבו לרמוז לו שימות בחרב כפי שאכן קרה לו.
ד. עמד במשעול הכרמים לרמוז לו שהוא שיכור אולי יחזור בו.

9. "לך עם האנשים" מה למדנו מתיבות אלו? (ברש"י)
א. שסופו של בלעם למות עמם.
ב. שקיבל נזיפה.
ג. שירד מגדולתו והרי הוא כמו אנשים אלו.
ד. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו.

10. "עם שרי בלק" על מה היה שמח בלעם? (ברש"י)
א. שמח שזכה לגילוי המלאך.
ב. שמח שנהרגה אתונו ולא יבזוהו בשל כך.
ג. שמח שלא הרגו המלאך.
ד. שמח לקלל את בני ישראל כְּשַֹרי בלק.

11. "ויבואו קרית חצות" עיר מלאה שווקים, אנשים נשים וטף. מדוע הביא בלק את בלעם למקום זה? (ברש"י)
א. לכבד את בלעם ברוב עם.
ב. בלעם היה סוחר גדול ורצה ממנו עצה.
ג. רצה לומר לו ראה ורחם שלא יעקרו אלו.
ד. רצה שיראה ברוח קדשו אם אלו ראויים להנצל או לא.

12. "את שבעת המזבחת" כנגד מה בנה בלעם 7 מזבחות ומהיכן נלמד?
א. כנגד 7 ימי השבוע. נאמר כאן "שבעת" ובמעשה בראשית נאמר שבע.
ב. כנגד המזבחות שבנו האבות, אברהם בנה אחד, יצחק שניים ויעקב ארבע, ונלמד מ"המזבחות" הידועות.
ג. כנגד המזבחות שבנו האבות, אברהם בנה 4, יצחק אחד ויעקב שניים, ונלמד מ"המזבחות" הידועות.
ד. כנגד שבעת האושפיזין, ונלמד מכך שמה שהפריע לבלק במיוחד היה קיום מצוות סוכה שנאמר "מה טובו אוהליך יעקב".

13. "כי מראש צרים אראנו" מי אלו הצורים והגבעות? (שפ"ח אות ד')
א. גבעות אלו האבות, צורים אלו האמהות.
ב. צורים אלו תלמידי חכמים, גבעות אלו תינוקות של בית רבן.
ג. צורים אלו בעלי גמרא, גבעות- בעלי משנה.
ד. צורים אלו האבות, גבעות אלו האמהות.

14. "עמל" מה פרושו? (ברש"י)
א. הוא עמלק, ("ולא ראה עמל בישראל" שצריך למחותו).
ב. לשון עברה.
ג. היא הנמלה שעמלה הרבה.
ד. מין צמח הנמצא באפריקה.

15. מדוע ראויים ישראל לברכה? (ברש"י)
א. ששומרים על מצות המילה.
ב. שאין בהם מנחשים וקוסמים.
ג. ששומרים את השבת.
ד. שלומדים תורה.

16. "וישת אל המדבר פניו" מה פרושו? (ברש"י ושפ"ח אות ט')
א. הזכיר את האספסוף שהיו במדבר.
ב. הזכיר את עוון פעור שעתידים לעשות.
ג. הזכיר את עוון המתאוננים.
ד. הזכיר את העגל.

17. "לעבר את פי ה'" כאן לא נאמר אלהי כמו בראשונה, מדוע? (ברש"י)
א. שכבר נאמר בראשונה.
ב. שכעס עליו בלק ופחד בלעם להזכיר אלהיו.
ג. לפי שידע שה' הוא המולך בכל העולמות.
ד. לפי שידע שנבאש בהקב"ה ונטר

18. מה פרוש "ויודע דעת עליון"? (ברש"י)
א. שומע גזרותיו של הקב"ה.
ב. יודע לכוון השעה שהקב"ה כועס.
ג. שומע בת קול.
ד. דעת המלאכים.

19. "איתן מושבך" כתב רש"י תמה אני מהיכן זכית(יתרו) לכך. מדוע היה תמה בלעם?
א. שהרי יתרו עבד כל ע"ז שבעולם.
ב. שהרי אין לגרים חלק בארץ וכתוב בו "איתן מושבך".
ג. שהרי יתרו היה עמו בעצת הבה נתחכמה לו.
ד. שכידוע שגרים אינם זוכים לנבואה.

20. "והוקע אותם" במה נדונו עובדי פעור?
א. בסיף.
ב. בסקילה ותליה.
ג. בשריפה.
ד. בארבע מיתות בי"ד.