רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר פנחס פרשת פנחס א'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת פנחס

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "פנחס בן אלעזר" מדוע יחס הכתוב את פנחס אחר אהרון? (ברש"י בלבד)
א. ללמדך מה אהרון עצר מגפה אף פנחס כן.
ב. מה אהרון נתכהן הוא וזרעו אף פנחס כן.
ג. לפי שהיו השבטים מבזים אותו.
ד. ללמדך שאע"פ שפנחס היה אוהב שלום ורודף שלום כאהרון בכל זאת קינא לה' והרג.

2. "ברית כהנת עולם" מה היה שכרו של פנחס? (רש"י ופשט הכתוב)
א. קבל כהונה לעצמו בלבד.
ב. קבל שני אוהלים ו – 24 שוורים.
ג. רק זרעו אחריו נתכהנו.
ד. קבל כהונה לו ולזרעו אחריו.

3. "ויהי אחר" מדוע ציוה ה' למנות את ישראל? (ברש"י)
א. שהיתה מגפה ורצה לידע מניין הנותרים.
ב. משה קבלם במניין וכעת שקרב למות מחזירם במניין.
ג. שרצה לחלק את שלל מדין.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

4. למי נתבצר מקום גבוה בגהינם? (ברש"י)
א. לקרח ובניו.
ב. לדתן ואבירם.
ג. לבני קרח.
ד. לאון בן פלת.

5. "לישוב" על שם מי נקראו כל משפחות השבטים? (ברש"י)
א. כל סב היה נקרא ראש משפחה על בנו ונכדו.
ב. על שם הבכורות שביוצאי מצרים.
ג. על שם יוצאי מצרים.
ד. על שם יורדי מצרים.

6. "ובאלה" האם גזרת המרגלים נגזרה גם על הנשים ומדוע? (ברש"י)
א. על כולם היתה הגזרה שהרי בודאי היו גם בין הגברים מעט צדיקים שלא הסכימו לדעתם של עשרת המרגלים ובכל זאת היו בגזרה.
ב. לא היתה על הנשים שהיו מחבבות את הארץ.
ג. היתה על הנשים שמאסו בארץ ולא על הנשים שחבבו את הארץ.
ד. זה לא משנה שהרי נשים ממילא אינם נוחלות נחלה.

7. "ויקרב משה את משפטן" נתעלמה ממנו הלכה, מדוע? (ברש"י)
א. שנטל עטרה לעצמו במה שאמר "והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי".
ב. שכעס על בנות צלפחד שנכנסו לבית המדרש.
ג. תשובות א' ב' נכונות.
ד. כיון שהזכירו את אביהן שהיה המקושש שחלל שבת כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה.

8. "כאשר נאסף" מדוע בכל מקום שכתוב מיתתם של משה ואהרון כתב סרחונם? (ברש"י)
א. להודיע שאין צדיק בארץ אשר לא יחטא
ב. להודיע שאין מיתה בלא עוון.
ג. להודיע שעוונו של אדם לופף אותו בכל מקום.
ד. להודיע שהיה בהם עוון זה בלבד.

9. כיצד למדנו שפני משה כחמה ופני יהושע כלבנה? (ברש"י)
א. מסברה שהרי יהושע תלמיד משה.
ב. שכתוב "ונתת מהודך" (קירון פנים) ולא כל הודך.
ג. שכמו שחמה מקרינה על הלבנה כך משה התפלל על יהושע.
ד. שמשה נוטה לדין כמו שאמרו יקוב הדין את ההר לכן הוא חמה, אבל יהושע נוטה לרחמים.

10. מה פרוש "את קרבני לחמי"? (ברש"י)
א. קרבני זה הקרבן עצמו, לחמי אלו אימורים.
ב. קרבני זה הקרבן, לחמי הוא לחם הפנים.
ג. קרבני הוא קרבן התמיד, לחמי – שתי הלחם בעצרת.
ד. קרבני זה הדם, לחמי אלו האימורים.

11. "נסך שכר" איזה יין כשר או פסול לנסוך? (ברש"י)
א. יין המשכר ומגיתו כשר.
ב. יין המשכר ומגיתו פסול לכתחילה.
ג. יין המשכר כשר, יין מגיתו פסול לכתחילה.
ד. יין מגיתו כשר, יין המשכר פסול.

12. "עלת שבת בשבתו" קרבן מוסף שבת שלא הקריבו, האם יש לו תשלומים לשבת הבאה?
א. יש לו תשלומים ומקריב 4 כבשים בשבת הבאה.
ב. אין לו תשלומים.
ג. יש לו תשלומים אלא שמקריב 3 בלבד.
ד. אין לו תשלומים ונקנס לשבת הבאה ומקריב כבש אחד.

13. "וביום הבכורים" מדוע נקרא חג השבועות ביכורי קציר חיטים? (ברש"י)
א. ע"ש התורה שנמשלה לחיטה.
ב. בחג זה אפשר לקצור שפע רוחני לכל השנה.
ג. ע"ש שתי הלחם שהם ראשונים למנחת חיטים (במקדש) הבאה מן החדש.
ד. שרק עד יום זה אפשר להביא ביכורים מהחיטים.

14. "מלבד חטאת הכפורים" על איזה שעיר חטאת מדובר? (ברש"י)
א. הוא שעיר החטאת שניתן דמו בפנים.
ב. שעיר חטאת הקרב במזבח החיצון.
ג. שעיר המשתלח (שלא נקרא חטאת).
ד. אין כאן תשובה נכונה.

15. "ומנחתם ונסכיהם לפרים" כנגד מי הם 70 פרי החג ומדוע מתמעטים? (ברש"י)
א. כנגד 70 שנות הגלות הראשונה שהיו והלכו ולא יחזרו.
ב. כנגד 70 שמיטות שלא קיימו ישראל שעוונם הולך ונעלם.
ג. כנגד 70 אומות עובדי ע"ז שמתמעטים והולכים.
ד. כנגד 70 בניו של אחאב שנהרגו.