רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בכורות מבחן דפים ב'-י"א
ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת בכורות, דפים ב'-י"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר למכור עובר חמור לעכו"ם למסקנא? (ב:)
א. מחלוקת: לרבנן אסור ולר' יהודה מותר.
ב. לכו"ע מותר.
ג. לכו"ע אסור.
ד. איבעיא דלא איפשיטא.

2. כמה תהא שותפות עכו"ם "בעובר" ויפטר מן הבכורה? (ג.)
א. לכו"ע אפי' אזנו.
ב. לרב הונא אפי' אזנו לרב חסדא דבר שעושהו נבילה ולרבא שעושהו טריפה.
ג. לכו"ע דבר שעושהו נבילה.
ד. לכו"ע דבר שעושהו טריפה.

3. האם מותר לכתחילה להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם? (ג:)
א. מותר.
ב. לכתחילה לא יעשה כן דהא מפקע לי' מקדושת מזבח.
ג. אם בכדי שלא יבוא לידי תקלה מותר, ואם בכדי לפטור מבכורה אסור.
ד. מותר לכתחילה אך אין רוח חכמים נוחה הימנו.

4. מנ"ל דבכורי לויים פטורים מן הבכורה לדורות? (ד:)
א. מק"ו אם הפקיעה קדושתן קדושת ישראל במדבר כ"ש שיפיקעו עצמם.
ב. הוקש כסף האמור במדבר לכסף האמור לדורות.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. דכ' והיו לי הלוים "בהוייתן יהיו".

5. פרה שילדה מן חמור מנ"ל דפטורה מן הבכורה? (ה:)
א. לכו"ע מדכ' בכור שור וכו'.
ב. לתנא דמתני' ילפי' לי' מפטר חמור ולר"י הגלילי מדכ' בכור שור וכו'.
ג. לכו"ע ילפי' לי' מפטר חמור.
ד. דכ' "אך" למעט פרה שילדה מין חמור.

6. פרה שילדה מין חמור ויש בו מקצת סימנין האם חייבת בבכורה? (ו.)
א. מדאורייתא פטורה, ומדרבנן ירעה עד שיסתאב.
ב. פטורה.
ג. חייבת.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

7. "את" הגמל - מה נלמד מכאן? (ו:)
א. מחלוקת: לר' שמעון לאסור חלבו ורבנן לא דרשי לי'.
ב. מחלוקת: לר' שמעון שהיוצא מן הגמל אסור ורבנן לא דרשי לי'.
ג. לכו"ע לא דרשי לי'.
ד. לכו"ע ילפי' מכאן לאסור חלבו.

8. מפני מה אמרו דבש דבורים מותר? (ז:)
א. לתנא דברייתא מפני שהיוצא מן הטמא מותר ולר' יעקב ילפי' מקרא.
ב. לתנא דברייתא מפני שאין ממצות אותו מגופן ולר' יעקב ילפי' מקרא.
ג. לכו"ע מפני שאינן ממצות אותו מגופן.
ד. לכו"ע משום שהיוצא מן הטמא מותר.

9. נחש - לכמה מתעבר ומוליד? (ח.)
א. לחמש שנים.
ב. ט"ו חודש.
ג. שלוש שנים.
ד. שבע שנים.

10. חמורה שלא ביכרה וילדה ב' זכרים מה הדין למ"ד אפשר לצמצם? (ט.)
א. לכו"ע אין נותן לכהן כלל.
ב. לכו"ע נותן טלה אחד לכהן והשני לעצמו.
ג. לר' ירמי' שניהן לכהן ולאביי אחד לכהן והשני לעצמו.
ד. לכו"ע נותן אחד לכהן והשני פודהו בטלה והטלה לעצמו.

11. בשר בחלב האם מטמא טומאת אוכלין? (ט:)
א. לכו"ע אינו מטמא טומאת אוכלין.
ב. לכו"ע מטמא טומאת אוכלין.
ג. מחלוקת: לת"ק מטמא טומאת אוכלין ולר' שמעון אינו מטמא.
ד. תלוי: מדאורייתא אינו מטמא ומדרבנן מטמא.

12. הואיל ואיסורו חישובו - מה הכוונה? (י.)
א. שדבר האסור לא שייך בו מחשבה לאכילה כיון שאינו יכול לאוכלו.
ב. שדבר האסור אינו מטמא טומאת אוכלין כלל מפני שאסור באכילה.
ג. שדבר האסור מטמא מחמת איסורו ואפי' שאינו אוכל כלל.
ד. שדבר האסור מטמא משום דמיקרי אוכל מדאסר לי' רחמנא באכילה.

13. הפודה פטר חמור של חבירו פדיונו למי? (יא.)
א. מחלוקת: לר' שמעון פדיונו לבעלים ולר' יהודה פדיונו לפודה.
ב. לכו"ע פדיונו לפודה.
ג. לכו"ע פדיונו לבעלים.
ד. איבעיא דלא איפשטא.