רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים דברים פרשת דברים א'
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת דברים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כמה ימים המהלך מחורב לקדש ברנע ובכמה ימים הלכו אותו ישראל? (ברש"י)
א. 11 יום והלכו אותו בחמישה ימים.
ב. 3 ימים והלכו אותו באחד עשר יום.
ג. 11 יום והלכו אותו בשלושה ימים.
ד. 3 ימים והלכו אותו בשמונה ימים.

2. "ויהי בארבעים שנה" אלו אנשים הזכיר רש"י שהוכיחו סמוך למיתתם?
א. משה, יעקב, יהושע, שמואל, יוסף.
ב. משה, יעקב, יהושע, שמואל, דוד.
ג. משה, יעקב, יהושע, שמואל, בעז, יוסף.
ד. משה, יעקב, שמואל, יהושע, אברהם.

3. "אחרי הכתו" מדוע הוכיח משה את ישראל אחרי הכותו את סיחון ועוג? (ברש"י)
א. שלא יאמרו סיחון ועוג עלילה משה מבקש, שאין בו כח להלחם בנו.
ב. כדי שלא ישמעו סיחון ועוג את התוכחה ויתבישו ישראל.
ג. שלא יאמרו ישראל, עלילה משה מבקש שאין בו כח להכניסנו לארץ.
ד. שסיחון ועוג לצנים היו והיו מלגלגים על תוכחתו לכן הרגם.

4. "באו ורשו" אילו לא שלחו מרגלים כיצד היתה המלחמה על א"י?
א. המלחמה היתה מן הים מן האויר ומן היבשה.
ב. לא היו צריכים לכלי מלחמה.
ג. המלחמה היתה קשה כיון שלא היו יודעים היכן מקומות התורפה של העיר.
ד. המלחמה היתה במקלות בלבד.

5. "לא אוכל לבדי" מה ההבדל בעונש שמקבלים דייני ישראל שלא דנו כהלכה לבין דייני אומות העולם שלא דנו כהלכה? (ברש"י)
א. דייני אומות העולם - אין בכך כלום, דייני ישראל - אם חייב ממון שלא כדין חייב להחזיר.
ב. דייני אומות העולם - אין בכך כלום, דייני ישראל- אם חייב ממון שלא כדין נפשות הוא נתבע.
ג. דייני אומות העולם - אם חייב ממון שלא כדין יחזיר, דייני ישראל- אם חייב ממון שלא כדין נפשות הוא נתבע.
ד. דייני אומות העולם - אם חייב ממון שלא כדין נפשות הוא נתבע, דייני ישראל - אם חייב ממון שלא כדין יחזיר.

6. "והנכם היום ככוכבי השמים" והלא לא היו אלא ששים רבוא? (ברש"י)
א. דברו הכתובים בלשון הבאי.
ב. קיימים לעולם כשמש, ירח וכוכבים.
ג. מה הכוכב אין יכולים להזיקו, אף אתם כן.
ד. מה הכוכבים מאירים לעולם אף אתם כן.

7. "לא תכירו פנים" על מי או על מה נאמר? (ברש"י)
א. שלא להטות הדין.
ב. מכאן שיש איסור להסתכל במראה.
ג. על הממונה להושיב דיינים.
ד. מכאן שאסור לומר על גוי שהוא נאה או גיבור.

8. "ויורדו אלינו" מה למדנו מתיבות אלו? (ברש"י)
א. ירידה היתה להם בדבר זה.
ב. לשון צער הוא כמו שנאמר "אריד בשיחי".
ג. מכאן שהמרגלים גאוה היתה בהם שחשבו שהם מעל ישראל.
ד. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות.

9. "בשנאת ה' אתנו" מדוע חשבו בנ"י שהוצאת ה' אותם היתה משנאה? (ברש"י)
א. שהיה לה' לתת להם את מצרים שנילוס עולה ומשקה אותה מאשר א"י שצריכה גשמים.
ב. שהיו צריכים לקבל את רומי ששם כל העושר והזהב ולא להוציאם ממצרים לא"י.
ג. שאם רוצה היה להרגם היה עליו להרגם במצרים בנחת, ולא להרגם ביסורים במדבר.
ד. כיון שהיו רגילים במצרים, שכל מה שעושים להם זה משנאה חשבו שגם מעשה ה' היתה משנאה ר"ל.

10. "כאשר תעשינה הדבֹרים" מה קרה ליושבי הארץ שנגעו בישראל? (ברש"י)
א. חזרו בתשובה ונתגיירו.
ב. יצאו מדעתם.
ג. מתו מיד.
ד. נהפכו לעמוד מלח.

11. "ונשמרתם מאוד" איזו שמירה היו צריכים? (ברש"י)
א. שרצו בני עשו להלחם בהם והיו צריכים להשמר.
ב. בשמירת השבת.
ג. שלא יתגרו בם בבני עשו.
ד. מלשון הרע.

12. "ירשה לעשו" בשכר מה זכה לוט בירושתו? (ברש"י)
א. שלא גילה ששרה היא אשת אברהם.
ב. שהלך עם אברהם למצרים.
ג. תשובות א' ב' נכונות.
ד. בזכות הכנסת אורחים.

13. "ממדבר קדמות" משה קרא לסיחון לשלום מהיכן למד דבר זה? (ברש"י תרוץ ב')
א. מאהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום.
ב. הסברה הישרה אומרת ששלום קודם.
ג. מה' ששלח את משה לפרעה להזהיר באופן מתון לפני שמכהו.
ד. מה' שמחה שמו על המים בשביל השלום.

14. "ויצא סיחון" מדוע לא שלח סיחון לעוג שיבוא לעזרו?
א. שהיו שונאים זה את זה.
ב. שלח לו ולא רצה לבוא.
ג. שהיו גיבורים ולא היו צריכים זה לזה.
ד. סיחון היה נמוך ועוג היה ענק ולא שמע את סיחון.

15. "אל תירא אתו" ממה היה ירא משה? (ברש"י)
א. שהיה גבוה ביותר.
ב. שמא תעמוד לו הזכות ששמש את נח.
ג. שמא תעמוד לו הזכות ששמש את אברהם.
ד. שמא תעמוד לו הזכות שכיבד את אביו ואמו.