רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים עקב פרשת עקב א'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת עקב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "והיה עקב" כיצד פרש רש"י את המילה "עקב"?
א. מצוות שיש להתעכב עליהן.
ב. מצוות קלות שאדם דש בעקביו.
ג. מצוות דרבנן.
ד. פרש על יעקב שיש ללכת בדרכיו.

2. מהי "הצרעה"? (ברש"י)
א. מין חיה רעה עם 8 רגלים, 2 כנפיים ובעלת שני ראשים.
ב. מין שרץ העוף.
ג. מין חידק מסוכן ביותר.
ד. מין מחלה הנדבקת בגויים.

3. "פן תרבה עליך חית השדה" כתב רש"י גלוי היה לפניו שעתידין לחטוא, מדוע פרש כך? (פשט רש"י)
א. דקשה לרש"י וכי חיות הבית אינן מתרבות אלא ודאי...
ב. קשה לרש"י שכתוב "עליך" וכי על אחרים לא תרבה, אלא ודאי...
ג. דקשה לו שהרי אם עושים רצונו של מקום אינם מתיראין מן החיה, אלא ודאי...
ד. דקשה לרש"י שכתוב השדה אלא ודאי שעתידין לעבור על 5 חומשי תורה.

4. "שמלתך לא בלתה" מי היה מגהץ לבושם של בנ"י במדבר? (ברש"י)
א. מלאכים.
ב. עבדים שהיו להם.
ג. עמוד האש היה שף ומגהץ.
ד. ענני כבוד.

5. מה הסכנה בעושר רב שיש לאדם (פשט הכתוב פס' יב' יג' יד')?
א. יבואו עליו שודדים וגם הוא עלול להנזק.
ב. יתגאה וישכח את ה' אלוקיו.
ג. יעשה המון מצוות ויתקנאו בו.
ד. תמיד יזכור את ימי עניו ויהיה לו צער גדול מזה.

6. "ואשב בהר" המילה ישיבה איזו לשון היא? (ברש"י)
א. לשון נוחות.
ב. כפשוטו.
ג. לשון עכבה.
ד. לשון חשיבה.

7. "ואתפלל גם בעד אהרון" כמה הועילה תפילת משה על אהרון? (ברש"י)
א. שלא מת אהרון.
ב. שמתו רק שניים מבניו ושניים נותרו בחיים.
ג. שזכה למות מיתת נשיקה.
ד. שזכה בענני כבוד.

8. "בעת ההִוא" כמה ארונות עשו בנ"י במדבר ומי עשאם? (ברש"י)
א. ארון אחד בלבד ובצלאל עשהו.
ב. 3 ארונות, 2 עשה משה ואחד בצלאל.
ג. 101 ארונות היו ומובא בגמ' שלישנא דגוזמא הוא.
ד. 2 ארונות, אחד עשה משה ואחד בצלאל.

9. "ובני ישראל נסעו" מה גרם לישראל לחזור 8 מסעות לאחור? (ברש"י)
א. כשמתה מרים נסתלקה הבאר וחזרו לאחוריהם.
ב. חטא המרגלים, שרצו לחזור למצרים.
ג. להטעות את מצריים.
ד. מת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד ופחדו ממלחמת עמלק וחזרו לאחוריהם.

10. "על כן" מדוע לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו? (ברש"י)
א. שהיתה להם אמונה מושלמת ובטחון שיספק להם ה' כל צורכם.
ב. לפי שהובדלו לעבודת מזבח ואינם פנויים לחרוש ולזרוע.
ג. לא רצו להנות מהעולם הזה.
ד. "לא היה ללוי"-כלל, "חלק"-פרט, "נחלה"- פרט,כלל ופרט ופרט אין לך אלא שבכלל שלא קיבלו כלום.

11. "כי גרים הייתם" ואהבתם את הגר (ואל תבזהו) כי גרים הייתם, מה פרש רש"י?
א. כמים הפנים לפנים כך לב האדם לאדם.
ב. מום שבך אל תאמר לחברך.
ג. מכאן לגרים שהם יהודים לכל דבר.
ד. אם גרים אתה מצווה לאהוב, יהודי לא כל שכן.

12. "לא כארץ מצרים" היכן נמצאת צוען? (ברש"י)
א. בתימן.
ב. בארץ ישראל.
ג. במצרים.
ד. ברומי.

13. "לאהבה את ה'", מי לא נקרא עובד מאהבה? (פשט רש"י)
א. אדם שלומד ע"מ שיהיה עשיר.
ב. אדם שלומד ע"מ שיקרא רב.
ג. אדם שלומד ע"מ לקבל שכר.
ד. כל התשובות נכונות.

14. "ולעבדו" מה קרויה עבודה? (ברש"י)
א. עבודה שמפרכת גופו של אדם.
ב. תפילה.
ג. לימוד תורה.
ד. עבודת הקרבנות.

15. "לדבר בם" מאימתי מלמדין הבן תורה?
א. מגיל חינוך.
ב. מגיל בר מצוה.
ג. מיום שנולד.
ד. משעה שהבן יודע לדבר.

16. "גדולים ועצומים ממך" מה מפרש רש"י?
א. עצומים בגודל שנ' בני ענקים.
ב. במספר ובחוכמה.
ג. במספר ובכוח.
ד. אתה עצום והם עצומים ממך.