רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים שופטים פרשת שופטים א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת שופטים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אשר שנא" מה היה אהוב על הקב"ה ואח"כ שנאוי? (ברש"י)
א. עשו שנאמר "ואת עשו שנאתי".
ב. עוג מלך הבשן.
ג. מצבה.
ד. מזבח אבנים.

2. "ימין ושמאל" בית הדין הגדול שפסק לנו שחלב זה, שומן הוא, כיצד עלינו לנהוג? (משמעות רש"י)
א. נותנים לו לטעום מעט ורק אז הוא מותר.
ב. מפטרים בית הדין ומשליכים השומן לכלבים.
ג. אומרים להם רבותינו לא למדתם אותנו ששומן זה חלב הוא.
ד. אוכלים השומן אע"פ שברור לנו שהוא חֵלֵב.

3. "וכל העם ישמעו" אדם שלא שמע לבית הדין, מה דינו ומתי הוא מתבצע? (ברש"י)
א. חייב מלקות 40 ומלקין אותו ברגל קרוב.
ב. רוצעים אזנו מיד ואומרים לו אוזן ששמעה...
ג. חייב מיתה ברגל הקרוב.
ד. מסלקין אותו מעירו ומיד.

4. "את משנה התורה" כמה ספרי תורה צריך שיהיו למלך? (ברש"י)
א. אחד.
ב. שניים.
ג. שלושה.
ד. ארבעה.

5. "למען יאריך ימים" איזה מלך נענש על שעבר על מצוה קלה של נביא? (ברש"י)
א. דוד.
ב. ירבעם.
ג. שאול.
ד. שלמה.

6. "וכי יבוא הלוי…ובא בכל אות…" על מי מדובר? (ברש"י)
א. לוי ודאי.
ב. כהן.
ג. כלל ישראל שהם ככהנים לעולם.
ד. מדובר לעתיד לבוא בלוי בנו של יעקב.

7. "ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים" נביא שכבש את נבואתו מה דינו?
א. חייב מיתה בחנק.
ב. חייב מיתה בסקילה.
ג. חייב מיתה בידי שמיים.
ד. כל הקודם להרגו זכה.

8. "וכי תאמר בלבבך" על מה התנבא חנניא בן עזור?
א. על בנין בית המקדש השלישי.
ב. על יתר הכלים שלא גלו עם יכניה שיגלו כעת.
ג. שכלי בית ה' שגלו ישובו מהרה.
ד. נתנבא על ביתר שתחרב.

9. "תכין לך הדרך" מה היה כתוב על השלטים המכוונים לערי המקלט? (ברש"י)
א. לך בכיוון החץ.
ב. רוץ מהר שלא ישיגך גואל הדם.
ג. זה ענשו של רוצח בשוגג.
ד. מקלט מקלט.

10. "ויספת לך" כמה ערי מקלט יהיו לישראל סך הכל לעתיד לבוא? (ברש"י)
א. שש.
ב. שלוש.
ג. תשע.
ד. חמש.

11. "לכל עון ולכל חטאת" למה מועילה עדות של עד אחד? (ברש"י)
א. לחייב שבועה.
ב. לחייבו ממון.
ג. לחייבו מיתה.
ד. אין מועילה לכלום.

12. עדים זוממים שעקב עדותם נהרג אדם, מה דינם? (ברש"י)
א. נהרגים גם הם שכתוב "כאשר זמם לעשות לאחיו".
ב. אין נהרגין שכתוב "כאשר זמם" ולא כאשר עשה.
ג. חייבים גלות לארץ אחרת.
ד. התחייבו ב-25 שנות מאסר.

13. איזו זכות קטנה מספיקה כדי שנוושע במלחמה?
א. זכות ברכת המזון.
ב. זכות שילוח הקן.
ג. זכות קריאת שמע.
ד. זכות הקדיש.

14. "ויצאו זקניך" מי אלו הזקנים? (ברש"י)
א. דיינים הדיוטות.
ב. סנהדרין גדולה.
ג. סנהדרין קטנה.
ד. כל זקן ובלבד שיהיה מעל 60 שנה.

15. "ואתה תבער" נמצא הרוצח אחר שנערפה העגלה, מה דינו? (ברש"י)
א. פטור הוא שהרי כפרה העגלה.
ב. גולה לעיר מקלט.
ג. נהרג.
ד. נחבש בבית האסורים ל-25 שנים.