רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים כי תבוא פרשת כי תבא א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת כי תבא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "מראשית" כיצד היא מצות הבכורים בתחילתה? (ברש"י)
א. יורד אדם לתוך שדהו רואה תאנה שבכרה, קוטפה ומניחה בקופסת שימורים ואומר הרי אלו ביכורים.
ב. יורד אדם לתוך שדהו רואה תאנה שבכרה, כורך עליה גמי לסימן ואומר הרי זו ביכורים.
ג. יורד לתוך שדהו ורואה תפוז שביכר מורח צבע על הקליפה ואומר הרי אלו ביכורים.
ד. כתשובה ג' אלא שביכורים הם רק בשבעת המינים.

2. "ארמי אבד אבי" גוי שחשב מחשבה רעה מה דינו? (ברש"י)
א. אינו כלום שכל מחשבותם לרעה.
ב. יש לדונו לכף זכות שבודאי עשה תשובה.
ג. חייב מיתה.
ד. נחשב לו כמעשה.

3. "ושמחת בכל הטוב" מתי הוא זמן שמחה? (ברש"י)
א. ביד' באדר בלבד.
ב. בחודש תשרי.
ג. מעצרת ועד החג.
ד. בסוכות בלבד.

4. "כי תכלה לעשר" מתי הוא זמן ביעור ווידוי מעשרות הראשון? (ברש"י)
א. ערב פסח של שנה שלישית.
ב. ערב פסח של שנה רביעית.
ג. בל"ג בעומר, שיוכל לבער היטב באש המדורות.
ד. וידוי בכל יום, ערב פסח של שנה רביעית.

5. מהיכן למדנו שאין לשנות סדר הפרשת המעשרות והתרומות וכו'? (ברש"י)
א. מהתיבות "לא עברתי ממצוותיך".
ב. מהתיבות "וגם נתתיו" דהיינו כסדרן.
ג. מהתיבות "ולא שכחתי".
ד. מהתיבות "ככל מצותך".

6. "ושמרת ועשית אותם" אדם שהביא שנה זו ביכורים, מי מברכו שיזכה להביא גם בשנה הבאה? (ברש"י)
א. יש מצוה על הכהן לברכו בכך.
ב. חבריו מברכים אותו ברכה זו.
ג. בת קול מברכתו.
ד. מלאכי השרת.

7. "והקמת לך" האם הוציאו בנ"י את 12 האבנים ששמו בירדן? (ברש"י)
א. הוציאום משם להר עיבל.
ב. הוציאו משם אחרות להר עיבל.
ג. לא הוציאו מהירדן מאומה.
ד. הוציאו 6 בלבד ו-6 ממקום אחר ולקחום להר עיבל.

8. "לברך את העם" כמה שבטים עלו לראש הר גריזים וכמה לעיבל? (ברש"י)
א. 8 על הר גריזים ו-4 על הר עיבל.
ב. 7 על הר גריזים ו-5 על הר עיבל.
ג. 6 על הר גריזים ו-6 על הר עיבל.
ד. 5 על הר גריזים ו-7 על הר עיבל.

9. "מכה רעהו בסתר" על מה נאמר? (ברש"י)
א. על לשון הרע.
ב. על הלבנת פנים שרוצה אדם להסתיר פניו.
ג. הנותן עצה שאינה הוגנת ואין חברו יודע.
ד. כפשוטו, שאורב לו, מכה על ראשו ונמלט בחשכה.

10. "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" איזה פרוש מביא רש"י?
א. לכל מקום שתכנס ותצא תהיה ברוך.
ב. מכאן לנכנס לביתו שיברך וכן כשיוצא.
ג. שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם.
ד. שתכנס לפרדס התורה תהיה ברוך וכן בצאתך.

11. "וכלות אליהם" כיצד נקראת ציפיה לדבר שיבוא אליו ולא בא? (ברש"י)
א. כליון הלב.
ב. כליון עיניים.
ג. צפית שוא.
ד. צפיה לחינם.

12. כיצד דואה הנשר?
א. מעלה אבנים ועפר ודואה.
ב. מקשקש בכנפיו כ – 5 דקות לפני שדואה.
ג. בקלות ופתאום.
ד. בכבדות גדולה.

13. "כן ישיש ה'" מהיכן למדנו שאין הקב"ה שש במפלתן של רשעים (ברש"י)?
א. הסברה נותנת, שגם הם יציר כפיו.
ב. שכתוב "אם אחפוץ במות המת כי אם בשובו".
ג. שכתוב "ישיש" משמע אחרים עליכם (על בנ"י שאינם עושים רצונו והם כרשעים) ולא הוא בעצמו.
ד. שכתוב "יתמו חטאים מן הארץ" חטאים ולא הרשעים עצמם.

14. "ועבדת שם אלהים אחרים" מה פרושו (ברש"י)?
א. שיעבדו שם ע"ז.
ב. שיעבדו הם את עובדי הע"ז כגון להעלות מס לכמרים.
ג. די לו שהוא בחו"ל כדי להקרא עובד ע"ז.
ד. אלהים - לשון דיינים שיצטרך לשלם מס לערכאות של גויים.

15. "והתמכרתם" מה פרושו? (ברש"י)
א. שתהיו נמכרים ע"י שוביכם.
ב. שתהיו כנכרים לשוביכם.
ג. שתרצו אתם להמכר לעבדים ולא ירצו.
ד. ודרשו חז"ל והתמכרתם שתכירו שם שע"י עוונותיכם נגרם לכם כך.

16. "באר היטב" מה מבאר רש"י?
א. מאה ואחת חזרות
ב. מאה חזרות
ג. בפירוש מובן
ד. בשבעים לשון

17. "ויביאני אל המקום הזה? - איזה מקום? (רש"י)
א. חופשיים משעבוד.
ב. ארץ ישראל.
ג. בית המקדש.
ד. מעמד זה.