רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים וזאת הברכה פרשת וזאת הברכה א'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת וזאת הברכה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "מסיני בא" כיצד יצא הקב"ה אל ישראל?
א. כאדם שלא ראה את בנו ימים רבים.
ב. כבעל שלא ראה את אשתו ימים רבים.
ג. כאדם שלא ראה את אוהבו שנים.
ד. כחתן היוצא להקביל פני כלה.

2. "מרבבת קדש" כיצד הנהגתו של בשר ודם ביום חתונתו? (ברש"י)
א. מראה כל כבוד עשרו ותפארתו.
ב. מראה מקצת עשרו ותפארתו.
ג. מראה עצמו כעני מחשש לעין רעה.
ד. אינו מראה עצמו כלל מחשש לעין רעה.

3. "ראשי" מתי הקב"ה מלכנו? (ברש"י)
א. כשאנו מקימים מצוות שבין אדם למקום.
ב. בראש השנה.
ג. כשאנו באגודה אחת ושלום ביננו.
ד. כשיש מחלוקת ביננו ואז הוא מלך שרודה בנו.

4. "ואל ימות" כתב רש"י לעולם הבא. מה פרושו? (ברש"י)
א. שיזכה לחיי עולם הבא.
ב. שיזכר לו נסיון הצלת יוסף.
ג. שיזכר לו שלא פשט ידו בגזל (בדודאים).
ד. שלא יזכר לו מעשה בלהה.

5. "וזאת ליהודה" מפני מה היו מתגלגלים עצמות יהודה בארון? (ברש"י)
א. מפני נידוי שקבל עליו.
ב. מפני שאמר לאביו הכר נא...
ג. מפני שהיו מתאוות להכנס לא"י.
ד. שהוא חי לעולם כמו הצדיקים ששפתותיהם דובבות בקבר.

6. "ובריתך ינצרו" כיצד פרש רש"י?
א. כשהיו במצרים לפני היציאה שבט לוי מל את התנוקות מה שאין כן ישראל.
ב. שאף אלו שנולדו במדבר משבט לוי היו מלין אותו מה שאין כן ישראל.
ג. שלא הלכו אחר בנות מואב.
ד. שלא טעו בעגל.

7. "לבנימין אמר" מדוע הקדים ברכת בנימין ליוסף? (ברש"י)
א. לפי שלא השתחוה לעשו קבל שכרו.
ב. לפי שבית העולמים (שהיה בחלק בנימין) חביב משילֹה.
ג. לפי שהיה יודע ממכירת יוסף ושתק קבל שכרו.
ד. לפי שצפה שעתיד שבט בנימין להתמעט (בפלגש בגבעה) הקדים ברכתו.

8. איזה חלק נאה ביותר בשור? (ברש"י)
א. קרניו.
ב. זנבו.
ג. גופו.
ד. כתפיו.

9. "אפסי ארץ" שלושים ואחד מלכים אפשר שכולם מא"י היו? (ברש"י)
א. מלמד שא"י ארץ הצבי שיכולה להכיל 31 מלכים.
ב. אלא מלמד שכל אחד היה מתאוה לכבשה.
ג. אלא שכל מלך קנה לו פלטרין ואחוזה בא"י.
ד. 31 לאו דוקא אלא לשון גוזמא נקט.

10. "ולזבולן אמר" מדוע כפל משה שמותם של חמשת השבטים שברך באחרונה? (ברש"י)
א. להודיעך שחזקים הם במיוחד.
ב. להודיעך הם בצדקתם מתחילתם ועד סופם ומקיש אחרונים לראשונים מה אחרונים וכו'...
ג. כפל שמותם לתפארת המליצה.
ד. לפי שהיו חלשים כפל שמותם לחזקם ולהגבירם.

11. מהיכן יוצא הירדן? (ברש"י)
א. יוצא מים המלח.
ב. ממערת פמייאס (בנייס).
ג. מהים התיכון.
ד. מהאוקינוס.

12. "ברזל ונחשת מנעלך" מהו לשון מנעלך? (עיין ברש"י)
א. לשון נעליים.
ב. לשון על עליך.
ג. לשון מנעולים.
ד. לשון מניעה.

13. "עד דן" מה ראה משה? (ברש"י)
א. שחזרו שבט דן מע"ז שבידם.
ב. שגלה שבט דן עם תשעת השבטים.
ג. בני דן עובדים ע"ז ואת שמשון שיצא מדן.
ד. ראה את מלחמתם בלשם.

14. "ויקבר אתו" מי קבר את משה לדעת רבי ישמעאל? (ברש"י)
א. המלאכים.
ב. בני ישראל.
ג. יהושע בלבד.
ד. הוא קבר את עצמו.

15. "מול בית פעור" ממתי היה מוכן קברו? (ברש"י)
א. מששת ימי בראשית.
ב. מקבלת התורה.
ג. מלידת משה.
ד. מלידת לוי.