רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

תנ"ך חומש דברים וזאת הברכה פרשת וזאת הברכה ב'
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת וזאת הברכה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויאמר ה' מסיני בא" מה יש בשבח שפתח בו משה? (ברש"י)
א. גדולתו של הקב"ה.
ב. יש בו הזכרת זכותם של ישראל.
ג. יש בו נבואה לעתיד לבוא.
ד. יש בו קטרוג על אומות העולם.

2. "וזרח משעיר למו" לאיזו אומה פתח הקב"ה שיקבלו את התורה? (ברש"י)
א. לבני ישמעאל.
ב. לבני עשו.
ג. לבני עמון.
ד. לבני מדין.

3. "אשדת" מה פרושו? (פרוש שני ברש"י)
א. נמשלה התורה לאש.
ב. מי שלומד תורה אין אש הגהינם שולטת בו לכן נקרא בפיסוק אש-דת.
ג. שנתנה להם מתוך האש.
ד. לא זכה אש אוכלתו, זכה דת – קבל את התורה.

4. "אף חבב עמים" איזו פסוק הביא רש"י להוכיח ששבט אחד נקרא עם?
א. שכתוב "שמעו עמים כולם" (מ"א כב 28) ושם הכונה לכלל ישראל.
ב. מהפסוק "גוי וקהל גוים יהיה ממך" ובנימין לבדו היה עתיד להולד.
ג. שכתוב "עמים הר יקראו" השבטים יאספו אל הר המוריה.
ד. "כי גוי עובד עצות המה" שכשם שישראל נקראים גוי כך השבטים נקראים עמים.

5. "מדברתיך" מה משמשת האות מ"ם? (לדעת רש"י)
א. המ"ם מהיסוד (שורש).
ב. מ"ם השימוש.
ג. לא מהיסוד ולא מהשימוש אלא קרובה ליסוד.
ד. מ"ם המתוך (הכוונה: מתוך דברותיך).

6. "ועזר מצריו תהיה" על מי התפלל משה? (פרוש ראשון ברש"י)
א. על אסא מפני הכושים.
ב. על חזקיהו מפני סנחריב.
ג. על יהושפט במלחמת רמות גלעד.
ד. על צדקיהו מפני נבוכדנצאר.

7. "ועזר מצריו תהיה" מדוע לא יחד משה ברכה לשמעון בפני עצמו? (ברש"י)
א. מפני שדחף את יוסף אל הבור.
ב. שהיה מזלם טוב ולא היו צריכים לברכה.
ג. שהיה בליבו עליו על מה שעשה בשיטים (זמרי בן סלוא עם כזבי בת צור).
ד. שיעקב גזר עליהם שיהיו עניים ומלמדי תינוקות ומשה הוסיף שלא יחד לו ברכה.

8. "האמר לאביו ולאימו לא ראיתיו" כתב רש"י אבי אימו והוא מישראל. מדוע לא פרש כפשוטו? (ברש"י)
א. שאם הוא אביו ממש לוי הוא והרי כל השבט כשר היה.
ב. ללמדך שהסב נקרא גם אביו.
ג. דקשה לרש"י מדוע כתוב לאביו ולאימו, אם על אימו לא חס על אביו ודאי לא יחוס, אלא הכונה לאבי אימו.
ד. דקשה לרש"י איך יכול להיות שלא ראה את אביו ואמו.

9. "מחץ מתנים קמיו" על מי התפלל משה? (פרוש שני ברש"י)
א. על נוב עיר הכהנים.
ב. על יהוידע הכהן שישיב המלוכה ליואש.
ג. על עלי הכהן.
ד. על חשמונאי ובניו שנלחמו עם היוונים.

10. "ובין כתפיו שכן" כמה היה נמוך בית המקדש מעין עיטם? (ברש"י)
א. 32 אמה.
ב. 23 אמה.
ג. 42 אמה.
ד. 33 אמה.

11. "גרש ירחים" אלו פירות הלבנה מבשלת? (ברש"י)
א. קישואין ודלעין.
ב. מלון ואבטיח.
ג. תפוחים ואגסים.
ד. חצילים ותפוחי אדמה.

12. "נזיר אחיו" מה פרושו? (ברש"י)
א. מלמד שהיה יוסף נזיר.
ב. מלמד שהיו שונאים אותו.
ג. שהופרש מאחיו במכירתו.
ד. מלמד שהיה שקול כמותם.

13. "בכור שורו" מהו לשון בכור בפסוק זה? (ברש"י)
א. ולד היוצא בראשונה.
ב. לשון גדולה ומלכות.
ג. לשן חוזק.
ד. לשון כרים וכסתות כמו בכר הגמל.

14. "והם אלפי מנשה" על מי מדובר? (ברש"י)
א. הם האלפים שהרג מנשה מלך יהודה ע"י הצלם שעשה.
ב. הם האלפים שהרג גדעון במדין.
ג. אלו האלפים שהרג יהוא ובניו שיצאו ממנשה.
ד. אלו האלפים שהרג יפתח הגלעדי בבני אפרים.

15. "ושפני טמוני" מה פרוש "טרית" שהביא רש"י? (שפ"ח אות מ')
א. מין בהמה ושמה טורי.
ב. מין דג ושמו טונינו.
ג. מין צמח ושמו טן.
ד. היא מלח הסדומית.

16. "ושפני" מה נגרם ע"י פרקמטיה של זבולון? (ברש"י זה בלבד)
א. שיגדלו אוצרות ישראל בכסף וזהב.
ב. שיתגירו מאומות העולם לישראל.
ג. שתתרבה תורה בישראל.
ד. עשו אומות העולם כמצולה שאין בה דגים.

17. "יזנק מן הבשן" איזה שם נוסף יש למערת פמייאס (בנייס)? (ברש"י)
א. חמי טבריה.
ב. מערת הנטיפים.
ג. לשם.
ד. מערת השלושה.

18. "יְרָשָה" מה מוכיח הטעם כשהוא נמצא באות רי"ש, דהיינו שקריאתה מלעיל? (ברש"י)
א. מוכיח שהוא לשון ירושה.
ב. מוכיח שהוא לשון ציווי.
ג. מוכיח שהוא לשון רש ועוני.
ד. מוכיח שהוא לשון רעש.

19. בנותיו של מי היו נאות? (ברש"י)
א. נפתלי.
ב. יהודה.
ג. יוסף.
ד. אשר.

20. "וימת שם משה" אפשר משה מת וכתב וימת שם משה? כיצד מתרץ רבי מאיר? (ברש"י)
א. עד כאן כתב משה מכאן ואילך 70 זקנים.
ב. עד כאן כתב משה מכאן ואילך פנחס בן אלעזר.
ג. גם פסוקים אלו כתב משה אלא שכתבם בדמע (בדמעות).
ד. עד כאן כתב משה מכאן ואילך יהושע בן נון.