רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות ראש השנה הלכות ראש השנה
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה ברורה הלכות ראש השנה ושופר סי' תקפ"ג-תקפ"ח.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

סי' תקפ"ג
1. האוכל תפוח בדבש – האם מברך על התפוח? האם מברך על הדבש?

סי' תקפד
2. מדוע אין אומרים הלל בר"ה ויוהכ"פ?
3. האם אומרים "אבינו מלכנו חטאנו לפניך", ומדוע?
4. מדוע אין אומרים אבינו מלכנו בשבת?
5. השלימו ארבעה קרואים את פרשת "וה' פקד" – כיצד יש לנהוג?
6. טעה וקרא ביום א' בפרשת העקידה – כיצד ינהג?
7. מדוע מלין קודם התקיעות?

סי' תקפ"ה
8. האם צריך התוקע והציבור לעמוד בזמן התקיעות? ומה בזמן הברכות?

סי' תקפ"ח
9. מתי הוא תחילת זמן תקיעת שופר מדאורייתא ומדבנן?
10. האם יש דין "זריזים מקדימים" בתקיעת שופר, לתקוע מיד בתחילת הזמן? ומדוע?
11. שמע מקצת תקיעה קודם שעלה עמוד השחר, ומקצתה אחר שעלה עמוד השחר, ויש באותו מקצת שיעו תקיעה – האם יצא?
12. שמע ט' תקיעות בט' שעות ביום: א. מה הדין אם הסיח דעתו והפסיק בדיבור בינתיים? ב. מה הדין אם שהה בינתיים מחמת אונס? ג. מה הדין אם שמע בינתיים קול שופר נוסף (ציין ב' אופנים)?
13. שמע ט' תקיעות – מה הדין כאשר שמע אותם: א. מתשעה בני אדם שתקעו כאחד? ב. משני בני אדם שתקעו כאחד כל הסדר? ג. משלשה בני אדם שתקעו כאחד כל אחד ג' קולות?
14. האם תרי קלי משתמעי: א. לענין לצאת ידי אחד מהם ב. לצאת ידי שניהם?