רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא כריתות מבחן דפים ב'-ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 67%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת כריתות, דפים ב'-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מנ"ל שאם עבר על כמה איסורי עריות בהעלם אחד חייב על כל אחת למסקנא? (ב:)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. מחלוקת: לרבנן ילפי' מאחותו דכ' בה כרת ולרבי יצחק מדכ' ואל אשה וכו'.
ג. ילפי' מאחותו דכ' בה כרת אף דכתיב כבר בכל העריות ונכרתו.
ד. ילפי' מדכ' ואל אשה וכו' לחלק על כל אשה ואשה.

2. הי' עומד בבית עכו"ם והשתחוה והי' לבו לשמים - האם חייב חטאת? (ג. רש"י ד"ה הרי)
א. תלוי: אם אמר שלבו לשמים פטור ואם הי' במחשבתו ולא אמר חייב.
ב. תלוי: אם הי' סבור שהוא ביהכנ"ס פטור ואם לאו חייב.
ג. אינו חייב חטאת.
ד. חייב חטאת.

3. שתי שמות בהעלם אחד חייב שתים - מה הכוונה למסקנא? (ד.:)
א. שאכל ב' כזיתים כזית מבושל וכזית צלוי.
ב. שאכל כזית משעל הכוליא וכזית משעל הדקין.
ג. שאכל כזית מחלב של שור וכזית מחלב של כבש.
ד. שאכל כזית חלב של נותר, וחייב משום חלב ומשום נותר.

4. קטורת שפטמה לחצאין ושמן שפטמו לחצאין - האם חייב בכה"ג? (ה.)
א. בשניהם חייב.
ב. בשניהם פטור.
ג. בקטורת חייב ובשמן פטור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

5. מנ"ל דאין מושחין מלך בן מלך? (ה:)
א. דכתיב והכהן המשיח תחתיו מבניו דמשמע שאם נמשח האב אין צריך למשוח את בנו.
ב. דכתיב למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו וחזי' דמלכות היא ירושה.
ג. דכתיב ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור ולא הוזכר שם שמשחוהו.
ד. הלכה למשה מסיני.

6. האם איכא איסור מעילה במריח את הקטורת? (ו.)
א. בכל גווני איכא איסור מעילה.
ב. בכל גווני ליכא איסור מעילה.
ג. תלוי: מדאורייתא ליכא איסור מעילה ומדרבנן איכא איסור מעילה.
ד. תלוי: אחר שתעלה תמרתו ליכא איסור מעילה וקודם לכן איכא איסור מעילה.

7. כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית - מה הכוונה? (ו:)
א. שכל תענית שלא חזרו לאחרי' בתשובה אפי' מקצת מישראל אינה תענית.
ב. שכל תענית שאין מבקשים בה על פושעי ישראל שישובו בתשובה אינה תענית.
ג. שכל תענית שאין נמנים בה אף מפושעי ישראל שמתענים בה אינה תענית.
ד. שכל תענית שאין עושין אותה על חטאים אינה תענית.

8. מי שלא התענה ביוהכ"כ האם מכפר לו יוהכ"פ על חטא זה למסקנא? (ז.)
א. לכו"ע מכפר.
ב. מחלוקת: לרבי מכפר ולרבי יהודה אינו מכפר.
ג. לכו"ע אינו מכפר אך אין לו עונש כרת ע"ז.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

9. האם אפשר להביא חטאת על תנאי אליבא דרבי יוסי? (ז:)
א. מחלוקת: לתנא דמתני' הכא אפשר ולתנא דמתני' לקמן אי אפשר.
ב. אם בא על חטא אי אפשר להביא על תנאי ובמחוסר כפרה אפשר.
ג. בכל גווני אפשר להביא על תנאי.
ד. בכל גווני אי אפשר להביא על תנאי.

10. ד' מחוסרי כפרה וכו' זב וזבה ומצורע ואמאי לא תני נמי והמצורעת? (ח:)
א. דזב וזבה חלוקין בעיקר טומאתן משא"כ מצורע ומצורעת.
ב. כיון דכבר תנא זב וזבה שוב לא הוצרך לומר כן במצורע דממילא נשמע מיני'.
ג. ס"ל להאי תנא דמצורע ומצורעת דיניהם שוים לכל מילי.
ד. תנא ושייר.

11. נזיר שנמטמא טומאות הרבה ביום שביעי לטהרתו - מה דינו? (ט:)
א. לרבי יוסי ב"ר יהודה אינו מביא אלא אחד ולר' יהודה אינו מביא כלל.
ב. לרבי יוסי ב"ר יהודה אינו מביא אלא אחד ולר' יהודה מביא על כל אחד ואחד.
ג. לכו"ע מביא קרבן על כל טומאה וטומאה.
ד. לכו"ע אינו מביא אלא קרבן אחד.

12. מנ"ל דפסח הבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבים ונדות ויולדות? (י. רש"י ד"ה לא יאכלו)
א. כיון דהוה טומאה היוצאת מגופם.
ב. דכיון דלא שכיח דכל הציבור יהיו טמאים בזיבות וכו' לא תקנו להקריב בטומאה.
ג. דהא דילפי' שציבור אין נדחים הוא מדכ' איש כי יהי' טמא לנפש דהיינו טמא מת.
ד. הלכה למשה מסיני.

13. אשה שנישאת ע"פ ע"א או שני עדים ואח"כ בא בעלה - האם מותרת לבעלה הראשון? (יא:)
א. אם בעלה כהן אסורה בכל גווני ואם בעלה ישראל מותרת בכל גווני.
ב. תלוי: ע"פ ע"א אסורה, ע"פ שני עדים מותרת, ואם בעלה כהן אסורה.
ג. בכל גווני אסורה.
ד. בכל גווני מותרת.

14. נזיר שאמרו לו ב' עדים נטמאת והוא אומר לא נטמאתי - מה דינו? (יב:)
א. תלוי: אם הכחישם בפניהם חייב ואם הכחישם לאחר שיצאו מב"ד פטור.
ב. מחלוקת: לרבי מאיר חייב ולרבנן פטור.
ג. לכו"ע חייב.
ד. לכו"ע פטור.

15. אכל ב' חצאי זיתים ולא הפסיק באמצע ושהה יותר מכדי אכילת פרס האם מצטרפין? (יג.)
א. לכו"ע מצטרפין.
ב. לכו"ע אין מצטרפין.
ג. מחלוקת: לרבי מאיר מצטרפין ולחכמים אין מצטרפין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

16. שתויי יין האם מותרין להורות ששרץ טמא וצפרדע טהור? (יג:)
א. לכו"ע מורין.
ב. לכו"ע אין מורין.
ג. מחלוקת: לרבנן אין מורין ולרבי יוסי ב"ר יהודה מורין.
ד. מדאורייתא מורין ומדרבנן אין מורין.

17. האם יש מלאכת הוצאה ביום הכיפורים למסקנא? (יד.)
א. לכו"ע מדאורייתא אין מלאכת הוצאה ומדרבנן יש איסור הוצאה.
ב. לכו"ע אין מלאכת הוצאה ביוה"כ.
ג. לכו"ע יש מלאכת הוצאה ביוה"כ.
ד. איבעיא דלא איפשטא וכיון דהוי ספק אזלי' לחומרא.

18. ר' יוסי אומר אם עבר זקן וכו' - על איזה איסור עבר כאן? (יד:)
א. אשת איש.
ב. אחותו.
ג. אשת אח.
ד. כלת בנו.

19. קצר כגרוגרת וחזר וקצר כגרוגרת בהעלם אחד מה דינו לר' אליעזר? (טו.)
א. מחלוקת: לרבה חייב שתים ולרב יוסף אינו חייב אלא אחת.
ב. לכו"ע חייב שתים.
ג. לכו"ע אינו חייב אלא אחת.
ד. לכו"ע עבר על ב' איסורים אבל אינו מביא אלא קרבן אחד.

20. מנא לן דאף האשה מוזהרת באיסור נדה? (טז. רש"י ד"ה והנדה)
א. ילפי' בהיקש מאחותו.
ב. הלכה למשה מסיני.
ג. דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה.
ד. דכתיב ונכרתו שניהם מקרב עמם.