רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מעילה מבחן דפים ב'-ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 91%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת מעילה, דפים ב'-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. בהמה שנשפך דמה ועלתה ע"ג המזבח - האם תרד או לא? (ב: רש"י ד"ה אליבא)
א. מחלוקת: לרבי יהודה תרד ולרבי שמעון לא תרד.
ב. מחלוקת: לרבה תרד ולרב יוסף לא תרד.
ג. לכו"ע תרד.
ד. לכו"ע לא תרד.

2. קדשים שמתו האם מועלין בהן? (ג.)
א. מועלין בהן מדרבנן.
ב. אין מועלין כלל.
ג. חטאות המתות מועלין מדרבנן, ובשאר קדשים מועלין מדאורייתא.
ד. חטאות המתות אין מועלין כלל ובשאר קדשים מועלין מדרבנן.

3. אינו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים - מה הכוונה? (ג:)
א. שאף לאחר זריקה אסור להקטיר האימורין.
ב. שכיון שאין הזריקה מתרת הרי אסור אף לכהן לאוכלו דהוי פיגול.
ג. שאף לאחר זריקה יש דין מעילה כיון שאין בו היתר לכהנים.
ד. שאף לאחר זריקה יש דין מעילה באימורין.

4. השוחט וחישב בסימן אחד חציו חוץ לזמנו וחציו חוץ למקומו האם חייב כרת? (ד.)
א. לכו"ע אינו חייב כרת.
ב. לכו"ע חייב כרת.
ג. לתנא דמתני' מחלוקת: לרבי יהודה חייב וחכמים פטור ולאילפא לכו"ע פטור.
ד. מחלוקת: לרב יהודה חייב ולחכמים פטור.

5. בין שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה - מה הכוונה? (ה.)
א. שקיבלו פסולין וזרקו פסולין את דמה.
ב. שלנה ושנטמאת או שיצאה.
ג. שנשחטה חוץ למקומה.
ד. שנשחטה חוץ לזמנה.

6. בשר קדשי קדשים שיצא כולו קודם זריקה ונכנס וזרקו הדם האם זריקה מועלת? (ו:)
א. מחלוקת: לר' אליעזר אינה מועלת ולרבי עקיבא מועלת.
ב. לכו"ע מועלת.
ג. לכו"ע אינה מועלת.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

7. מחשבין על האבוד ועל השרוף - מה הכוונה למסקנא? (ז. רש"י ד"ה אמר רבא)
א. על דבר שנאבד או שנשרף.
ב. על העומד ליאבד ועומד לישרף דהיינו שלאחר מכן נאבדו או נשרפו.
ג. על דבר שדינו ליאבד ועל דבר שדינו לישרף.
ד. על דבר שטעון שריפה או איבוד מחמת דין צדדי כגון שנאסר מחמת ע"ז.

8. לרבי עקיבא דס"ל זריקה מועלת ליוצא - לענין מה מועלת? (ח.)
א. להתירו באכילה.
ב. שאין צריך לשורפו לאלתר אלא להמתין עד שתעובר צורתו.
ג. שאין צריך שריפה כלל אלא מפרר וזורה לרוח.
ד. שמותר באכילה רק לכהנים ואפי' בשר קדשים קלים.

9. רב אדא בר אהבה אמר רב מצוי חטאת העוף מעכב - לענין מה מעכב? (ח: רש"י ד"ה ורב אדא)
א. שאף שיש בו דין פיגול וטמא, מ"מ אין בו דין נותר ולא יצא ידי חובתו.
ב. שאף שיש בו דין פיגול וטמא ונותר, מ"מ לא יצא ידי חובתו.
ג. שלא יצא ידי חובתו ואין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא.
ד. שאף שיצא ידי חובתו מ"מ לא הוה כפרה מעליא.

10. הנהנה מאפר תפוח שע"ג המזבח האם מועלין בו? (ט.)
א. לפני תרומת הדשן מועלין ולאחר מכן לרב אין מועלין ולר' יוחנן מועלין.
ב. לכו"ע תלוי: לפני תרומת הדשן מועילין ולאחר מכן אין מועלין.
ג. מחלוקת: לרב אין מועלין ולרב יוחנן מועלין.
ד. לכו"ע אין מועלין כלל.

11. הנהנה מאימורי קדשים קלים לאחר שהעלן האם חייב משום מעילה? (י. ורש"י ד"ה קמ"ל)
א. חייב משום מעילה.
ב. אינו חייב משום מעילה.
ג. מחלוקת: לחד מ"ד מועלין בהן ולח"ד מ"ד אין מועלין בהן.
ד. לכו"ע מדאורייתא אין מועלין בהן ומדרבנן מועלין.

12. איברי שעיר המשתלח האם מועלין בהן? (יא:)
א. לכו"ע מועלין בהן.
ב. לכו"ע אין מועלין בהן.
ג. מחלוקת: לחד מ"ד מועלין בהן ולחד מ"ד אין מועלין בהן.
ד. לכו"ע מדאורייתא אין מועלין בהן ומדרבנן מועלין.

13. למאן דס"ל דתורין שלא הגיע זמנן אין מועלין ונילף ממחוסר זמן שקדוש? (יב.)
א. ס"ל דילפינן ממחוסר זמן ובאמת הם קדושים לפני זמנן ואעפ"כ אין בהם מעילה.
ב. מחוסר זמן שקודש הוא רק בבהמה, ששייך בה קדושה כשהיא בעלת מום.
ג. מחוסר זמן יליף מבכור ובכור נוהג רק בבהמה ולא בעופות.
ד. מחוסר זמן שקדוש בבהמה חידוש הוא ואין לך אלא חידושו.

14. פרש של בהמת קדשים האם מועלין בו? (יב.)
א. לכו"ע אין מועלין בו.
ב. לכו"ע מועלין בו.
ג. מחלוקת: לתנא דברייתא אין מועלין ולרב הונא אמר רב מועלין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

15. הפועלין לא יאכלו מן גרוגרות הקדש וכן פרה מכרשיני הקדש - מנא לן? (יג: ורש"י ד"ה הפועלין)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. דכ' לא תחסום שור בדישו ודרשי' בדישו ולא דישו של הקדש.
ג. דכ' כי תבא בכרם רעך ודרשי' רעך ולא של הקדש.
ד. בפועלין דכ' בכרם רעך ולא של הקדש, ובשור דכ' בדישו ולא דיש של הקדש.

16. האם יש שיעור למים שהיו מביאים לניסוך המים? (יג:)
א. מדאורייתא אין שיעור ומדרבנן בעי' שלא יפחות מג' לוגין.
ב. לר"ל בעי' רק ג' לוגין ולר' יוחנן ולמנחם יודאפה אין שיעור למים.
ג. לכו"ע יש שיעור למים שהוא ג' לוגין.
ד. לכו"ע אין שיעור למים.

17. עבודת כוכבים שנשתברה מאלי' - מה דינה? (יד.)
א. מחלוקת: לרב יוחנן אסורה בהנאה ולר"ל מותרת.
ב. מחלוקת: לרב יוחנן אסורה בהנאה מדרבנן ולר"ל מותרת.
ג. לכו"ע אסורה בהנאה.
ד. לכו"ע מותרת בהנאה.

18. מנ"ל דאיכא דין מעילה מדאורייתא בקדשי מזבח? (טו. רש"י ד"ה אלא)
א. דכ' כל חלב לה' לרבות קדשים קלים וילפי' מיני' לכל קדשי מזבח.
ב. דכ' נפש כי תמעול מעל מקדשי ה'.
ג. דכ' ואיש כי יאכל קדש בשגגה ואיירי בכל קדש.
ד. הלכה למשה מסיני.

19. ורב אסי אמר טהורין לעצמן וטמאין לעצמן - מה הכוונה? (טז.)
א. לחד מ"ד רק לענין טומאה ולחד מ"ד רק לענין אכילה.
ב. לחד מ"ד בין לענין טומאה ובין לענין אכילה ולחד מ"ד רק לענין אכילה.
ג. לכו"ע בין לענין טומאה ובין לענין אכילה.
ד. לכו"ע רק לענין אכילה.

20. אכילת שרצים בחייהן בכמה לוקה עליהן? (טז:)
א. תלוי: במובדלין בכזית ובשאינן מובדלין בכעדשה.
ב. מחלוקת: לרב יהודה אמר רב בכזית, ולרבי יוסי ב"ר חנינא בכעדשה.
ג. בכעדשה.
ד. בכזית.