רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים ב'-כ'

דף ב
1. לפי איזה סדר מסודרות המשניות של מסכת שבת?
2. מדוע מלאכת הוצאה נשנית מיד בפתיחת המסכת, ולא עם יתר המלאכות?
3. מדוע נקטו לשון 'יציאות' ולא 'הוצאות'?
4. שתים שהן ארבע בפנים- פרש לפי רשי כאן ולפי רשי בשבועות!
5. מה היא הנפק"מ מהגדרת מלאכת הוצאה כמלאכה גרועה?
6. שבועות שתיים שהן ארבע - מה הן ?
7. ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע , מראות נגעים שתים שהן ארבע - מה הן?
8. איזה מתוך יציאות השבת נמנו במסכת שבועות?
9. מדוע הוצאה הוגדרה כמלאכה גרועה?

דף ג
10. מה הם ארבעת המקרים במשנתנו שפטור ומותר?
11. באותם מקרים שפטור ומותר:
א. באיזה אופן אין איסור לפני עוור אבל יש אסור דרבנן?
ב. באיזה אופן אין גם איסור דרבנן?
12. מה המקרים שמנה שמואל פטור ומותר? מדוע פטור ומותר?
13. מדוע שמואל לא מנה את המקרים שבמשנתנו?
14. מה דעת שמואל בעניין 'לא מתכוין' ו 'מלאכה שאינה צריכה לגופה'?
15. מה נחשב פטורי דאתי לידי חיוב חטאת לפי רש"י ולפי ריב"א?
16. בעשותה - שניים שעשאוה פטורים את מי הייתי מחייב אילולא הפסוק?

דף ה
17. מניין לגמרא שרבי אינו מחייב (את הזורק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע) אלא ברה"י מקורה?
18. מדוע א"א להעמיד את משנתינו שא"צ ד' על ד', כרבי?
19. העומד ברה"ר וטרקסל בידו - איזה רשות מהווה הטרקסל כאשר הוא למעלה מי' ולמטה מי' ומדוע?
20. שני כוחות באדם אחד הסבר את הספק לפי רשי ולפי רח
21. תיבה ע"ג מים האם היא נחשבת מונחת לעניין
א - הוצאה בשבת?
ב - חצר המהלכת? ומדוע?
22. האם הדברים הבאים נחשבים מונחים לעניין הוצאה בשבת?
א. ספר שנתגלגל ע"ג כותל משופע
ב. גשמים ע"ג כותל משופע
ג. מים ע"ג מים בגומא
ד. אגוז ע"ג מים
ה. אגוז בכלי הצף ע"ג מים
ו. שמן ע"ג יין

דף ו
23. ד' רשיות לשבת - מדוע לא מנו גם את הקרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ?
24. מה מקור השם 'כרמלית'?
25. שני בתים משני צידי רה"ר - מה דין רשות רה"ר שבינהם לעניין טלטול, ולעניין לזרוק מרה"ר לשם לפי ר' יהודה ולפי חכמים?
26. פסי ביראות שהרבים מהלכים ביניהם - מה דינם לפי ר' יהודה ולפי חכמים?
27. אימתי המדבר נחשב כרה"ר, ואימתי אין דינו כרשות הרבים? מה למדו מכך התוספות?

דף ז
28. מה דין הזורק מרה"ר לקרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ומדוע?
29. ג' מקומות הזכרו בסוגיין, שהם ברה"ר ודינם ככרמלית- מה הם , ומדוע אין דינם כרה"ר
30. האם "בין העמודים" יכול להחשב כרה"ר כאשר אין ט"ז אמה בין עמוד לעמוד?
31. לבינה זקופה ברה"ר וזרק וטח בפניה, ואין בהם ד' על ד'", מה דינו?
32. כרמלית תופסת עד י' - מה פירושו?
33. איזו קולא הקלו בכרמלית מקולי רה"י, ואיזה מקולי רה"ר?
34. בית שאין תוכו י'
א. מה דין הטלטול בו, ומדוע ?
ב. כאשר חקק בו ד' על ד', מה דין הטלטול בו, ומדוע?
35. חקק בתוך הסוכה ע"מ להשלימה לעשרה- באיזה אופן כשרה ובאיזה אופן פסולה, ומדוע?
36. זרק ד' אמות והלכה ונחה בחור כל שהוא למעלה מי' טפחים- מה סברת המחייב ומה סברת הפוטר? באיזה אופן יודה ר"מ המחייב שפטור?
37. זרק ד' אמות בכותל למטה מי' טפחים - באיזה אופן חייב?

דף ח
38. זרק לרה"ר כוורת גבוה י' ורחבה ו' - מה דינו , ומדוע?
39. זרק לרה"ר כוורת גבוה י' ואינה רחבה ו' - מה דינו , ומדוע?
40. כלי שדפנותיו גבוהים,
א - האם עובי הדפנות מצטרף לחישוב של ד' על ד' לעשותו רה"י
ב - האם עובי התחתית מצטרף לגובה י'?
41. הוא ברה"ר ועירובו בכרמלית - האם ערובו עירוב, ומדוע?

דף ט
42. מה היא מנחה גדולה ומה היא מנחה קטנה?
43. האם מותר להתחיל לאכול סעודה קטנה
א - סמוך למנחה גדולה
ב - סמוך למחנה קטנה ? אם התחיל האם צריך להפסיק ?

דף יב
44. קערה שניתנה על הכותל כדי שלא ילקה מהמים - באיזה אופן יש במים משום " וכי יותן" ובאיזה אופן אינם מכשירים?
45. זב שיצא בכיסו - האם חייב על הוצאת הכיס, ומדוע ?
א - בז בעל ד' ראיות
ב - בזב בעל ג' ראיות
ג - בזב שראה היום וצריך לכיס שלא יטנפו בגדיו.
46. מדוע מותר לאדם לצאת בתפילין ערב שבת עם חשכה?
47. מה היא כינה, ומה הוא פרעוש? האם מותר להורגן בשבת, ומדוע?

דף יג
48. מדוע לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ ?

דף יד
49. מה דינו לפי ר"א ולפי ר' יהושע של האוכל:
א - אוכל ראשון
ב - אוכל שני
ג - אוכל שלישי?
50. איזה משקים מטמאים את הכלים מן התורה, ואיזה מדרבנן?
51. מי גזר טומאה על ארץ העמים ומדוע גזר?
52. מדוע גזרו חכמים טומאה על:
א. האוכל אוכל טמא?
ב. השותה משקים טמאים?
ג. הבא ראשו ורובו במים שאובים
ד. נפלו על ראשו ורובו ג' לוגין של מים שאובים
ה. הספר
ו. הידים
ז. אוכלים שנטמאו במשקין הבאים מחמת ידים
ח. כלים שנטמאו במשקים

דף טו
53. מה היו ג' המקומות בהם נחלקו שמאי והלל? היכן עוד נחלקו ומדוע לא מנה אותם רב הונא?
54. לפי מה נקבע שיעור העיסה שחייב בחלה לפי חכמים?
55. אימתי מים שאובים פוסלים את המקווה, ואימתי אינם פוסלים אותו?
56. באיזה שיעור מים שאובים פוסלים את המקווה
57. עד שבאו שני גרדיים- מפני שמה הוזכרו שם אומנותם ושם מקומם?
58. אשה שראה דם - מה דין טהרות שנגעה בהם קודם ראייתה, ומדוע?
59. מי גזר טומאה על ארץ העמים ומה גזר, בכל אחד מג' השלבים?
60. מה הוא בית הפרס? ומה דין תרומה שהאהילה עליו?
61. מה הוא הספק בדברים אלו:
א - בית הפרס
ב - עפר הבא מאץ העמים
ג - בגדי עם הארץ
ד - כלים הנמצאים
ה - רוקין
ו - מי רגלים

דף טז
62. מה דין כלי חרס, כלי מתכות, וכלי זכוכית, לדברים הבאים:
א. טהרה במקווה
ב. קבלת טומאה מגבן
ג. נשברו וחזר ועשה מהם כלים
63. לעניין מה השוו דין כלי זכוכית לכלי חרס, ולעניין מה הושוו לכלי מתכות, ומדוע?
64. מה גזר שמעון בן שטח על כלי מתכות ומדוע?

דף יז
65. הפורש מצודה בשבת - באיזה אופן חייב, ובאיזה אופן פטור?
66. מדוע אין מוכרים לנכרי מבעו"י אלא בכדי שיגיע למקום קרוב?
67. האם מותר לאדם לבנות את ביתו ע"י פועלים נכרים בשבת?
68. מה דין בנין ע"י קבלן נכרי בשבת? מה הסברא להתיר ומה הסברא לאסור?
69. אימתי מותרת עשיית מלאכת ישראל ע"י קבלן נכרי בשבת?
70. האדם שנושא מרדע ואיהל צידו האחד על הקבר - איזו טומאה נטמא האדם, מדאוריתא ומדרבנן, לפי ת"ק ר' טרפון ור' עקיבא ?

דף יח
71. "טוענים קורת בית הבד ועיגולי הגת" - מדוע ב"ש מודים בזה שמותר?
72. מאיזו שעה חייבים מדין לש, כאשר נותנים מים לתוך: א. קמח? ב. דיו? ג. אפר? ד. מורסן?
73. מדוע אין נותנים חיטים לתוך ריחיים של מים מבעוד יום ?
74. ענה על השאלות הבאות לפי שיטת רבה ולפי שיטת רב יוסף:
א. מדוע ב"ש (במשנה) אוסרין לשרות דיו וסממנים מבעוד יום?
ב. מדוע הבריתא מתירה להניח מוגמר תחת כלים בע"ש?
ג. מדוע הבריתא אוסרת לתת חיטים לתוך ריחים של מים מבעוד יום?

דף יט
75. "השום הבוסר והמלילות" - הסבר את מח' ר' ישמעאל ור"ע לפי ג' הפירושים שבתוס'!
76. מדוע ר' יוסי ב"ר חנינא משוה את דברי תנא דמתני' לדברי ר' ישמעאל, ומדוע ר' אלעזר מחלק ביניהם?
77. מדוע ר' אלעזר (בן פדת) משוה את דברי תנא דמתני' לדברי ר' אלעזר (בן שמוע), ומדוע ר"י ב"ר חנינא מחלק ביניהם?
78. מי הוא ר' אלעזר התנא ומי הוא ר' אלעזר האמורא?
79. מה הוא "שמן של בדדין" לפי רש"י ולפי תוס'?
80. נולד שסמך עליו מבעוד יום - אימתי הוא מוקצה ואימתי אינו מוקצה? תן דוגמאות לדבריך!
81. מפני מה "כרכי דזוזי" הם מוקצה, לפי רש"י ולפי ר"ת?
82. מנין שהכהנים היו הולכים יחיפים על רצפת העזרה?
83. האם יש דין נולד, ומדוע בדברים הבאים:
א - קדירא חייתא (שהבשר נעשה ראוי לאכילה במשך השבת)
ב - מי מעיין שנבעו בשבת
ג - זיתים וענבים שריסקן מבעו"י והמשקה זב בשבת
ד - זיתים שטען עליהם קורת בית הבד והשמן זב מהם בשבת

דף כ
84. "אין צולין בשר... אלא כדי שיצולו מבעוד יום": א. מדוע? ב. מה הוא שיעור הצליה מבעוד יום. ג. היכן מצאנו שאין צורך בחכך, ומדוע?
85. כדי שיקרום התחתון של ה- מה הוא הצד התחתון?
86. מדוע מותר להאחיז את האור במדורת בית המוקד עם חשיכה?
87. "בכל מושבותיכם אי אתה מבעיר וכו'" - מה למדנו מדרשה זו?
88. האם מותר להקטיר בליל שבת איברים ופדרים של תמיד יום הששי?
89. האם מותר להקטיר ביום השבת איברים ופדרים של תמיד יום השבת?
90. האם מותר להקטיר בליל שבת אימורי קרבנות מיום ששי שכבר משלה בהן האור?
91. כדי שתאחוז האור ברובו - מה הוא שיעור זה לענין מדורה ולענין עץ יחידי?
92. האם האש צריכה לאחוז מבעו"י ברוב הקנים, במדורה של קנים?