רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס'על מסכת שבת, דפים כ'-ל"ד

דף כ
1. האם אפשר להדליק נרות שבת בנר שעווה שלנו, ומדוע?

דף כא
2. מנין שאין מדליקין במקדש בפתילות שאין מדליקין בהן בשבת?
3. מה היו עושים בבגדי כהונה שבלו? באיזה בגדים לא היו משתמשים לכך, ומדוע?
4. א. מי שלא הדליק נר חנוכה לפני שכלתה רגל מן השוק – האם ידליק אח"כ, ומדוע?
ב. האם בימינו יש צורך להקפיד על כך לכתחילה, ומדוע?
5. "פוחת והולך – מוסיף והולך":
א. הסבר בשני אופנים את טעמיהם של ב"ש וב"ה!
ב. האם כל אחד מבני הבית מדליק כך, ומדוע?
6. פתח ביתו מבחוץ – לאיזה פתח מתכוונים כאן, לפי רשי ולפי תוס'?

דף כב
7. ג' דברים פסולים למעלה מעשרים אמה – מה הם?
8. מהיכן למדנו שאין לקיים מצוות בדרך בזיון?
9. הוכח שאין אומרים "מיגו דאתקצאי" כאשר החפץ היה מוקצה בביה"ש מחמת ספק שמא זה עדיין היום שעבר!
10. בגולה:
א. האם יושבים בסוכה בשמיני עצרת?
ב. האם נויי סוכה אסורים בשמיני עצרת ובשמחת תורה (יום ט'), ומדוע?
ג. מה דינו של אתרוג בשמיני עצרת ובשמחת תורה, ומדוע?
11. א. כדעת מי היה רבה נוהג, במחלוקות רב ושמואל?
ב. באלו ג' דברים הוא היה נוהג כדעת השני?
12. א. מה הם שני הטעמים שנאמרו בדעת רב שאין מדליקין מנר לנר?
ב. מה היא הנפק"מ בין שני הטעמים?
13. מניין למדו שהיה במנורה נר קבוע שממנו מתחילים להדליק בכל יום?
14. מה היה נר זה לפי מ"ד מזרח ומערב מונחים ולפי מ"ד צפון ודרום מונחים?
15. לפי מה קבעו שנר זה הוא השני מצד מזרח
16. ובה היה מסיים את מה היה מסיים בה לפי רש"י ולפי תוספות?
17. וכי לאורה הוא צריך - מי הוא שאינו צריך לאורה?

דף כג
18. עששית שהדליקה למצות חנוכה בע"ש, ודלקה כל היום כולו – כיצד מקיים בה את המצוה במוצ"ש, לפי מ"ד הדלקה עושה מצוה, ולפי מ"ד הנחה עושה עושה מצוה?
19. מנה שלש נפק"מ בין מ"ד הדלקה עושה מצוה לבין מ"ד הנחה עושה מצוה!
20. כיצד ר' זירא נהג בהדלקת נר חנוכה לפני נישואיו ולאחריהם?
21. מדוע אין מברכים על הפרשת תרומות ומעשרות מן הדמאי?
22. חצר שיש לה ב' פתחים - פרש לפי רש"י ולפי תוס' (כא: מצווה)!
23. שתי הלכות נאמרו בסוגייתינו משום החשד, מה הם?
24. מפני מה אדם צריך להניח פאה דווקא בסוף שדהו?
25. נר שיש לה שתי פיות - מי מדליק בה, לפי רש"י ולפי תוס' (כא: מצווה)
26. מה עדיף ממה ומדוע,
א - נר שבת ונר חנוכה
ב - נר שבת וקידוש היום
ג - נר חנוכה וקידוש היום
27. האם מותר להדליק נרות שבת בשמן שריפה, ומדוע ?
28. ר"ח טבת שחל בשבת,- במה מפטירין ומדוע?
29. מתי משתמשים בלשון "בי אבוה", ומתי בלשון "בי נשא"?
30. האם מותר להדליק נרות יו"ט בשמן שאסור להדליק בו נרות שבת, ומדוע?

דף כד
31. מה הם צדדי הספק לענין הזכרת חנוכה בברהמ"ז?
32. מה ההבדל בין הזכרת חנוכה בברהמ"ז לבין הזכרתה בתפילה?
33. מה סברת מ"ד שמזכירין של ר"ח בברכת המזון ומה סברת מ"ד אין מזכירין?
34. ימים שיש בהם קרבן מוסף וימים שאין בהם קורבן מוסף
א - באיזה ברכה מזכירים בתפילה מעין המאורע?
ב - מה הדין אם לא הזכיר?
ג - האם יש בהם הזכרה בברכת המזון?
35. היכן מצינו אדם השרוי בתענית ואינו מתפלל של תענית, ואדם שאינו שרוי בתענית ומתפלל?
36. מדוע היום אין אנו רגילין לומר תפילת תענית בשחרית ובערבית?
37. המפטיר בנביא במנחה בשבת - למה מתכוונת הבריתא?
38. האם אומרים על הניסים במוסף של שבת חנוכה ומדוע?
39. האם מזכירים של ר"ח בברכה שלאחר ההפטרה בשבת ראש חודש , ומדוע?
40. האם מזכירים שבת בתפילת נעילה של יוה"כ שחל בשבת?
41. מדוע תיקנו ברכה מעין שבע בליל שבת?
42. האם מזכירים של יו"ט בברכה מעין שבע ביו"ט שחל בשבת? מדוע?
43. מניין שאין שורפים קודשים ביו"ט
44. מדוע אסור להדליק בשמן של תרומה טמאה ביום טוב, הרי הוא נהנה ממנה?
45. מה היא סברת מ"ד נדרים ונדבות אין קרבים ביו"ט, ומה סברת מ"ד שמקריבים?

דף כה
46. האם יש חיוב לאבד תרומה טמאה בשריפה דווקא, ומניין?
47. מניין שמותר ליהנות מתרומה מה תוך כדי שריפתה? 2 תשובות
48. מה הדברים בהם קודש חמור מתרומה (פנקעכ"ס)?
49. ובמה תרומה חמורה מקודש (מחפ"ז) ?
50. מה היא ההגדרה של כרת? ומה ההבדל בין כרת למיתה בידי שמים ?
51. מה חידש רבא שאמר "הדלקת נר בשבת חובה?
52. מדוע ב"ש פוטרין סדין מן הציצית? מדוע ב"ה מחייבים?
53. האם מברכים על הדלקת נרות שבת , ומדוע?
54. האם סדין של פשתן חייב בציצית ומדוע?

דף כו
55. מדוע אין מדליקין בצרי? 2 סיבות
56. השאיר נבוזארדן... לכורמים וליוגבים - מי היו הכורמים והיוגבים?
57. האם מותר לישראל ליהנות מתרומה ומטבל?
58. לעניין איזה טומאה נאמר בתורה שדווקא בגד מצמר ופשתים נטמא, והיכן נאמר "בגד" סתם?
59. במקום שנאמר "בגד" סתם - באיזה בגד מדובר, לפי תנא דבי ר' ישמעאל, ולפי ר"ש בן אלעזר?
60. ג' על ג' אצבעות - אם מטמא בנגעים? האם מטמא בשאר טומאות?
61. ג' על ג' טפחים - האם מטמא בנגעים? האם מטמא בשאר טומאות?

דף כח
62. תחש שהיה בימי משה - טמא היה או טהור היה - ומניין?
63. מכסה העורות למשכן - כיצד היה עשוי לפי ר' יהודה ולפי ר' נחמיה?
64. מדוע נקרא התחש 'ססגונא'?
65. פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה- מדוע לדעת ר"א היא טמאה ולדעת ר"ע טהורה?
66. האם מותר להסיק ביו"ט, ומדוע:
א - בכלים?
ב - בשברי כלים?

דף לד
67. מה היא הסברא להחמיר בעירובי תחומין יותר מאשר בעירובי חצירות?
68. במה מצאנו שעירובי חצירות חמורים מעירובי תחומין, ומדוע הקלו בתחומין?
69. האם מותר לערב עירובי תחומין ועירובי חצירות בבין השמשות, לכתחילה? מה הדין בדיעבד, אם עירב בבין השמשות?
70. מדוע אסור להטמין בשבת אפ' בדבר שאינו מוסיף הבל? מדוע בביהש"מ מותר?
71. מדוע אסור להטמין בדבר המוסיף הבל אפ' מבעוד יום?
72. מתי הוא בין השמשות לפי ר' יהודה, ר' נחמיה ור' יוסי?
73. ר' יוסי אומר ביהש"מ כהרף עין" - הסבר לפי רשב"א (בתד"ה ר' יוסי)!
74. ראה זוב במוצ"ש ביהש"מ, וביום שני ראה ביום - הסבר את צדדי הספק! [באיזה אופן טהור, באיזה אופן טמא ופטור מקרבן ובאיזה אופן חייב קרבן]
75. מה דין זב שראה פעם אחת, פעמיים, או שלש פעמים?