רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים ס"ח-ע"ד

דף סח
1. מדוע לעניין שבת ושביעית ישנו "כלל גדול", משא"כ לעניין מעשר ופיאה?
2. במה הכלל שנאמר לעניין שבת הוא "גדול"?
3. במה הכלל שנאמר לעניין שביעית הוא "גדול"?
4. במה נוהג מעשר ואילו פיאה אינה נוהגת?
5. "שביעית בתלוש ליתא במחובר איתא" – באיזה תלוש נוהגת שביעית, ובאיזה אינה נוהגת?
6. במה נוהג מעשר מן התורה, ובמה נוהג מתקנת חכמים?
7. כמה חטאות חייב: א. תינוק שנשבה לבין הנכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה? ב. מי שידע עיקר שבת ושכחה? ג. היודע עיקר שבת? ד. היודע שהוא שבת?
8. מהיכן למד מונבז שהחוטא בשגגה חייב חטאת דוקא אם היתה לו ידיעה מעיקרא?
9. שוגג שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה – האם חייב חטאת, ומניין?

דף סט
10. שוגג שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה – באיזה אופן מונבז מחייבו בחטאת?
11. האם שוגג חייב חטאת כאשר ידע שהמעשה אסור, אבל: א. לא ידע שחייבים עליו כרת? ב. לא ידע שהשוגג חייב קרבן?
12. מומר שחילל שבת בשוגג – האם הוא חייב חטאת, ומניין?
13. עשאן לכל ל"ט אבות מלאכה בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת – היכי משכחת לה לפי ר' יוחנן ולפי ריש לקיש?
14. על מה מבוססת ההוא-אמינא שחכמים מודים שהנשבע שבועת ביטוי חייב קרבן גם אם שגג רק לגבי קרבן שבה?
15. מה הוא האופן של שגגת שבועת ביטוי להבא?
16. מדוע אין לומר ששגגת שבועת ביטוי לשעבר משכחת לה כאשר שכח שאכל ונשבע "לא אכלתי"?
17. האם יש אופן שאדם מתחייב קרבן על שגגת שבועת ביטוי לשעבר, לפי מונבז ולפי חכמים, לפי שתי הגירסאות?
18. "איזהו שגגת שבועת ביטוי לשעבר וכו'" – מה החידוש בבריתא זו לפי מונבז?
19. מה דינו של זר שאכל תרומה בשוגג או במזיד?
20. זר שאכל תרומה – באיזה אופן חייב חומש לכו"ע, ובאיזה אופן נחלקו אביי ורבא?
21. היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת: א. כיצד ינהג לפי רב הונא ולפי חיא בר רב, ומדוע? ב. האם מותר לו לעבוד לפרנסתו, ובאלו ימים?

דף ע
22. מדוע בשגגת שבת מביא חטאת אחת, ובשגגת מלאכות מביא חטאות הרבה?
23. מהיכן למדנו שחייב חטאת על כל מלאכה לפי ר' נתן לפי ר' יוסי ולפי שמואל?
24. מה למדנו מ"לא תבערו אש בכל מושבותיכם" לפי ר' נתן ולפי ר' יוסי?
25. מדוע אין לומדים מ"בחריש ובקציר תשבות" שחייב על כל מלאכה חטאת בפני עצמה [כמו שהבערה מלמדת על שאר מלאכות, לפי ר' נתן]?
26. מה לומדים מחריש וקציר שנכתבו לעצמם?
27. הבערה לחלק יצאת – איזו מידה מי"ג מידות שבתורה נדרשת כאן?
28. מה לומדים מהמלים "אחת" ו"הנה", ומה לומדים מה ממין?
29. שכח שהיום שבת וגם נעלמו ממנו מלאכות – כמה חטאות חייב לפי מסקנת הגמ'?
30. מה הוא השיעור שאדם מתחייב עליו במלאכות שבת הנעשות באוכל?

דף עא
31. קצר וטחן כגרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות, וחזר וקצר וטחן כגרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות – כמה חטאות הוא חייב, ומדוע, כאשר: א. נודע לו על קצירה וטחינה של שגגת שבת וחזר ונודע לו על קצירה ועל טחינה של שגגת מלאכות? ב. נודע לו על קצירה של שגגת מלאכות ואח"כ נודע לו על קצירה וטחינה של שגגת שבת ועל טחינה של שגגת מלאכות?
32. אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד, ונודע לו על אחד מהם, וחזר ואכל כזית בהעלמו של שני – מה מתכפר לו כאשר הביא קרבן על הראשון, לפי הס"ד של רבא ולפי מסקנתו?
33. אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על הראשון וחזר ונודע לו על השני – באיזה אופן מודים ר' יוחנן ור"ל שחייב שתי חטאות ובאיזה אופן הם חולקים?
34. היו לפניו שתי חתיכות, אחת של קודש ואחת של חולין, ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו אכל: א. כיצד ינהג לפי ר"ע ולפי ר"ט? ב. אם אח"כ נודע לו שאכל קודש – האם מביא אשם מעילות לפי ר"ע ולפי ר"ט?
35. על איזה חטאים אמרינן שהעובר במזיד חייב אשם?

דף עב
36. בעל חמש בעילות בשפחה חרופה – כמה אשמות הוא מביא אם: א. בעל כולן במזיד? ב. בעל כולן בשוגג, ולבסוף נודע לו? ג. בעל בשוגג ונודע לו בין אחת לאחת? ד. בעל במזיד, והפריש קרבן ועדיין לא הקריבוהו, ובעל שוב?
37. האם אדם חייב חטאת, ומדוע, כאשר: א. התכוין להגביה סכין וחתך מחובר? ב. התכוין לחתוך תלוש וחתך מחובר אחר? ג. התכוין לחתוך תלוש ונמצא מחובר? ד. התכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר?
38. "'אשר חטא בה' - פרט למתעסק" – איזה מתעסק פטור מכח דרשת הפסוק, ואיזה מתעסק פטור משום שאין זו מלאכת מחשבת?

דף עד
39. מדוע לא נשנית במשנתנו מלאכת כותש, למרות שכתשו סממנים במשכן?
40. מה היא ההשלכה של כל אחת מן המימרות הבאות: א. עני אוכל פתו בלא כתישה? ב. עני אוכל פתו בעיסה בלוסה?
41. האם שייכת מלאכת בורר באוכל מתוך אוכל, ומדוע?
42. אימתי דרך ברירה היא אוכל מתוך פסולת, ואימתי להיפך?
43. שדא סיכתא לאתונא – מדוע חייב משום מבשל?
44. העושה חבית או תנור – האם הוא חייב משום בונה, ומדוע?
45. היכן היתה קשירה במלאכת המשכן?