רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים ע'"ז-פ"ב

דף עז
1. מה היא ההוכחה לכך ש"רביעית" פירושה רביעית הלוג, ולא רביעית הקב?
2. מה הוא שיעור הוצאת שבת במשקים? מה הוא השיעור ביין, ומדוע? [יין, יין השרוני, יין יבש].
3. מה הוא השיעור להוצאת: א. יין חי? ב. יין יבש?
4. באיזה שיעור דם נבלות מטמא, ומדוע?

דף עט
5. המוציא שט"ח משפרעו – מה הן סברות ר' יהודה וחכמים, לפי רבא דאמר בכותבין שובר קמיפלגי?
6. האם מותר למלוה להשהות שטר פרוע, ע"י כתיבת שובר ללווה?
7. מה הוא שיעור ההוצאה: א. בעור מעובד ובעור שאינו מעובד? ב. בסממנים שרויים ובסממנים שאינם שרויים? ג. בזרעוני גינה ובזבל ע"מ לזבל בגינה? ד. בשופכין הראויים לגבל בהם טיט, ובטיט מוכן?
8. מה הם ג' סוגי העורות, ומהו שיעור ההוצאה בכל אחד מהם?
9. קלף גויל ודוכסוסטוס – על איזה מהם כותבים ס"ת מזוזה ותפלין?
10. ספר תורה שבלה – האם אפשר לחתוך ממנו פרשת שמע והיה אם שמוע ולעשותן מזוזה? מדוע?

דף פב
11. מי שהיה ביתו סמוך לע"ז, ונפל? כיצד בונהו מחדש, ומדוע?
12. האם ע"ז מטמאת: א. במשא? ב. באבן מסמא? ג. לאיברין?