רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים פ"ג - פ"ד

דף פג
1. מה דין המסיט: א. נכרי ונכרית ב. ע"ז ג. משמשי ע"ז
2. מה הדין בכל אלה שהסיטו אדם, האם אותו אדם נטמא?
3. מה הדין בכל אלה שהסיטו כלים או אוכלים ומשקים?
4. ע"ז פחותה מכזית:
א. האם אסורה בהנאה? מניין?
ב. האם היא מטמאה? מניין?
5. ע"ז הוקשה לשרץ לנדה ולמת?
א. לעניין מה הוקשה לכל אחד מהם?
ב. האם בהיקשים אלו אזלינן לקולא או לחומרא, ומדוע?
6. מה הם שני הטעמים שספינה טהורה? מה הנפק"מ ביניהם?
7. מדוע ספינת הירדן טמאה לפי ר"ח בן עקביא?

דף פד
8. באיו טומאה יכולה להיטמא כל אחת מן העגלות הבאות, ומדוע? א. עשויה כקתידרא ב. עשויה כמטה ג. עשויה להוליך בה אבנים.
9. מה פירוש דברי ר' יוחנן "אף אומר בטומאת מת עמוד ונעשה מלאכתנו", לפי "המקשים הבל" ולפי רש"י?
10. מניין שמדרס כלי חרס טהור? (לפי חזקיה ולפי רבא)
11. מה דין טומאה בספינה של חרס ובספינת הירדן של עץ, לפי חנניה ולפי תנא דידן?
12. מניין שכלי חרס אין לוטהרה במקוה?
13. באיזו טומאה יכולה להיטמא כל אחת מן התיבות הבאות, ומדוע: א. פתחה מצידה ב. פתחה מלמעלה ג. הבאה במידה
14. מדוע פכים קטנים של חרס אינם נטמאים: א. ע"י מגע הזב? ב. ע"י היסט הזב?