רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים צ"ג - צ"ה

דף צג
1. ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה וגו' – מה התמעט בפסוק זה לפי ר"ש, ר' יהודה ור' מאיר?
2. זה יכול וזה אינו יכול דברי הכל חייב – מי הוא החייב, ומדוע?
3. א. זב היושב ע"ג המיטה וארבע טליות תחת רגלי המיטה – האם נטמאו מדרס, לפי חכמים ולפי ר"ש, ומדוע?
ב. מה הדין בזב היושב ע"ג בהמה?

דף צד
4. מה הדין, לפי ר' נתן ולפי חכמים, במוציא בעלי חיים:
א. שחוטים
ב. חיים
ג. כפותים
ד. מוציא אדם חי
ה. מוציא אדם כפות
5. הנוטל צפרניו בכלי ד"ה חייב – איזה תנא חולק על כך, ומדוע? (ד"ה אבל)
6. מה היא הסברא של הס"ד שחכמים פוטרים את הנוטל צפרניו אף בכלי, לפי רש"י ולפי תוס'? (ד"ה אבל)

דף צה
7. הגודלת שערה – מה דינה לפי ר"א ולפי חכמים, ומדוע?
8. החולב:
א. משום מה הוא חייב?
ב. מה שיעורו?
ג. לפי איזו שיטה הוא פטור, ומדוע?
9. מה טעמו של ר"א ומה טעמם של חכמים: א. במכבד ומרבץ ב. ברודה חלות דבש
10. הרודה חלות דבש ביו"ט לוקה ארבעים (לפי ר"א) – באיזה אופן מדובר? נמק!
11. האם מותר לטחון ביו"ט משום אוכל נפש? נמק!
12. הבונה אהל ביו"ט, לצורך היום שלא יכנו שרב ושמש, על איזה איסור עבר?
13. משום מה חייבים החולב המחבץ והמגבן?
14. מדוע אמימר התיר לרבץ במחוזא? (עיין גם גליון הש"ס!)
15. מה דינו של עציץ נקוב, לפי ר"ש ולפי חכמים, לענין: שבת, קניה בכסף, הכשר זרעים שבתוכו?
16. מהו שיעור הנקב המבטל תורת טומאה משבר כלי, ומדוע?