רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק שנים עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים ק"ג - ק"ה

דף קג
1. "הקודח כל שהוא" - באיזה אופן חייב ובאיזה אופן פטור, לפי דעת שמואל?
2. "המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה" - לשם מה עושים כך?
3. מה היא "ביצה קלה", ומדוע משערים בה?
4. לְמָה ראויה חרישה כל שהיא?
5. המזרד זרדים - אימתי חייב רק בכדי לבשל ביצה קלה, ואימתי חייב על שיעור פחות מזה?
6. חבית שפקקוהו בפשתן - האם מותר להסיר את הפקק בשבת, ומדוע?
7. המתנדב יין מביאו ויזלפו ע"ג האישים - באיזה אופן הדבר מותר, ומדוע?
8. מדוע ר"א בר"ש מתיר למעט את ענבי ההדס ביו"ט? הסבר לפי הערוך ולפי התוס'!
9. "הכותב ב' אותיות בין בימינו בין בשמאלו חייב - כיצד הדבר יתכן?
10. מה הדין לפי ת"ק, לפי ר' יהודה ולפי ר' שמעון: א. בכותב שם משמעון. ב. בכותב שם מששבצר. ג. בכותב אא מאאזרך.
11. מה הוא המקור לדיעה המחייבת את הכותב שם משמעון?
12. מה הוא המקור לכך שאבות מלאכה יש להם תולדות?
13. מנה שני טעמים לפטור את הכותב שם משמעון!
14. כיצד נוצר הדמיון בין האות ט' לאות פ'?
15. מנין למד ר' יהודה בן בתירה את דין נסוך המים בחג הסוכות?

דף קד
16. "מנצפ"ך צופים אמרום" - פרש לפי מסקנת הגמ'!
17. האם הצופים חידשו את המנצפ"ך הפשוטות או הסופיות?
18. מי היו אותם דרדקי שדרשו את האל"ף בי"ת, לפי הירושלמי? מה דעת ש"ס דידן על זיהוי זה?
19. מה הן ההנהגות בגמילות חסדים שלמדנו מהאותיות ג' ד'?
20. "בא ליטהר מסייעין אותו" - מה הוא הסיוע? (שים לב לשתי הגירסאות)
21. "בן סטדא": א. מה שם אמו? ב. מה שם בעל אמו? ג. מה שם אביו הבועל?
22. האם אפשר לזהות את בן סטדא עם יש"ו הנוצרי, ומדוע?
23. כתב אות אחת סמוך לכתב - מה דינו לפי ר' אליעזר ולפי חכמים?
24. כתב על גבי כתב - מה דינו לפי ר' יהודה ולפי חכמים: א. לענין ספר תורה שכתב בו שם ה' שלא בכוונה, ורוצה לחזור עליו לשמה. ב. לענין גט שכתבו שלא לשמה, ורוצה לחזור עליו לשמה. ג. לענין שבת. ד. לענין גט שנכתב שלא לשמה, וחזר עליו לשמה בשבת.
25. כתב אות אחת והשלימו לספר - מה דינו לפי ר' אליעזר לפי חכמים?
26. האם חייב במקרים הבאים, ומדוע: א. כתב שתי אותיות על שני לווחי פנקס. ב. כתב שתי אותיות על שני דפי פנקס. ג. כתב אות אחת בטבריה ואות אחת בציפורי. ד. נתכוין לכתוב ז' אחת וכתב שתים. ה. נתכוין לכתוב ח' ועלו בידו שני זיינין. ו. נתכוין לכתוב מ' ועלו בידו כ ו.

דף קה
27. נתכוין לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים - אימתי חייב ואימתי פטור?
28. כתב "שעטנז" ללא תגים - מה דינו?
29. א. מה דין הכותב אות אחת בהעלם שבת, ונודע לו, ושוב נעלם ממנו. ב. מה דין הכותב אות אחת שחרית ואות אחת בין הערביים ולא נודע לו בינתיים?