רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק שלושה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים ק"ה-ק"ז

דף קה
1. "ר' אליעזר אומר האורג ג' חוטים בתחילה חייב" - מה הסברא לומר שמדובר באלימי ומה הסברא שמדובר בקטיני?
2. מה הוא השיעור המינימלי של אריגה, לפי ר"א ולפי חכמים, בתחילה ועל האריג?
3. היכן מצינו שאדם קורע ע"מ לתפור?
4. הקורע על מת דידיה: א. האם זו מלאכה הצריכה לגופה, ומדוע? ב. האם הוא מתקן, ומדוע?
5. הקורע בחמתו - באיזה אופן חייב ובאיזה אופן פטור, ומדוע?
6. מהיכן למדו שהתעצלו בהספדו של יהושע?

דף קו
7. "אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה" - מה היא סברת מ"ד שמת גדול, ומה היא סברת מ"ד שמת קטן?
8. מהיכן למדנו שנחלקו ר"ש ור' יהודה במקלקל בחבורה?
9. מה סובר ר' אבהו לענין מקלקל בחבורה, ומדוע? מה היא סברת ר' יוחנן?
10. חובל וצריך לכלבו - האם לכו"ע הוא חייב?
11. האם שוחט נחשב מקלקל, ומדוע: א. לענין שוחט בשבת? ב. לענין שוחט בסכין של ע"ז?
12. מהיכן למד ר' שמעון שמקלקל בחבורה חייב ושמקלקל בהבערה חייב?
13. כיצד ר' יהודה עונה להוכחות אלו?
14. היכן מצאנו מקלקל והיא מלאכה שצריכה לגופה?
15. מאימתי חיה נחשבת נצודה לפי ר' יהודה ולפי חכמים?
16. היכן צפור דרור נחשבת נצודה, והיכן שאר עופות נצודים?
17. מדוע אין נותנים מזונות לפני דגים ביו"ט?
18. מה דין הצד צבי סומא או ידן? מה הדין אם הצבי חיגר או זקן? נמק את ההבדל!
19. הצד צבי חולה - אימתי הוא חייב ואימתי הוא פטור?
20. הצד חגבים - אימתי הוא חייב ואימתי הוא פטור?
21. הצד יתושים - מה דינו, ומדוע?
22. "היכא דנפיל טולא דכתלים אהדדי - ביבר קטן" - האם שיעור זה שוה לכל הביברים, וכיצד?

דף קז
23. בשלש מקומות נאמר דין "פטור" לענין שבת, ומשמעותו פטור ומותר - מה הם? מדוע הם מותרים?
24. החובל - תולדה של איזה אב-מלאכה הוא?
25. החובל בשמונה שרצים, ובשאר שרצים, מה דינו כאשר יצא מהם דם? ומה דינו כאשר הדם נצרר ולא יצא לחוץ?
26. הצד שמונה שרצים, ושאר שרצים - מה דינו כאשר צדן לצורך, וכאשר צדן שלא לצורך? מה דינו כאשר צדן בסתמא?
27. מה דין הצד שלא לצורך: א. כאשר אין במינו ניצוד? ב. כאשר יש במינו נצוד?