רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק ארבעה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים ק"ז-ק"י

דף קז
1. איזה שרצים החובל בהם חייב (כאשר נצרר הדם ולא יצא): א. לפי ר' יוחנן בן נורי? ב. לפי רבנן דמתני' בהעור והרוטב? ג. לפי רב?
2. איזה שרצים החובל בהם חייב (כאשר נצרר הדם ולא יצא): א. לפי ר' יוחנן בן נורי. ב. לפי רבנן דמתני' בהעור והרוטב. ג. לפי ר' יהודה.
3. הסבר את פסוק "היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו" לפי רש"י במסקנת הגמ'!
4. מה הדין לפי ר"א ולפי ר' יהושע, ומדוע: א. הצד פרעוש בשבת. ב. ההורג פרעוש. ג. ההורג כינה.
5. באיזה אופן מותר לאדם לקחת פרעוש שעליו ולהשליכו, ומדוע?

דף קח
6. מה הדין, ומדוע: א. תולש צמח מעציץ נקוב? ב. תולשו מעציץ שאינו נקוב? ג. תולש פטריה שגדלה על שפת הדלי?
7. מדוע ס"ד שאין כותבים תפלין על גבי עור של עוף טהור? מה הוא הטעם שלהלכה כותבים?
8. במה תלוי הספק אם כותבים תפלין ע"ג עור של גד טהור?
9. מנין שאין כותבים תפלין ע"ג עור של בהמה טמאה?
10. מדוע כותבים תפלין ע"ג עור של נבילות וטרפות?
11. האם מותר לעשות מי מלח מרובים ומי מלח מועטים, לפי חכמים ולפי ר' יוסי?
12. באיזה אופן ר' יוסי מתיר לעשות מי מלח?
13. מדוע אין מולחים צנון בשבת? באיזה אופן הדבר מותר?
14. האם מותר לרחוץ את עיניו בשבת במי ים המלח? האם מותר לפתוח ולסגור את עיניו? נמק!
15. "יד לעין תיקצץ" - מדוע?

דף קט
16. מה זה "שריקא טויא"? מה היא ההו"א לאסור את הדבר? מדוע זעירי התיר?
17. מי שנגפה ידו או רגלו: א. אימתי אסור ואימתי מותר לצומתה בחומץ? ב. אימתי אסור ואימתי מותר לצומתה ביין?
18. באיזה מים לכו"ע מותר לרחוץ? באיזה מים לכו"ע אסור לרחוץ?
19. מה הן הנפק"מ בין מקוה למעיין?
20. האם מי ים כשרים: א. לטבילת זב? ב. לקדש מי חטאת? ג. לטהר בזוחלים?
21. לפי מסקנת הגמרא - באיזה אופן אסור ובאיזה אופן מותר בשבת לרחוץ: א. במי משרה? ב. בים הגדול?
22. מדוע אסור לאכול איזוביון בשבת, אבל מותר לאכול את יועזר?

דף קי
23. מדוע אביי אמר שבר קשא דפומבדיתא נושך ע"י חיויא דרבנן? מדוע לא אמרנו כך על בן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל?
24. כיצד מותר לסרס תרנגול, ומדוע?
25. האם סירוס מאליו (שאינו בידים) מותר או אסור?
26. האם ר"ש מתיר דבר שאינו מתכוין בכל התורה או רק בשבת?
27. האם אנו פוסקים כר"ש בכל התורה או רק בשבת?
28. תן דוגמא לדבר שאינו מתכוין באיסור שאינו מאיסורי שבת!