רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק חמשה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים קי"ג - קי"ד

דף קיג
1. מה דין קשירת דלי: א. בפסקיא. ב. בחבל דעלמא. ג. בחבל דגרדי.
2. חבל דלי שנפסק - מה דין קשירתו ע"י עניבה לפי ר' יהודה ולפי חכמים?
3. קשירת חבל בפרה ובאיבוס - אימתי מותר ואימתי אסור?
4. כובד העליון וכובד התחתון - האם מותר לטלטלן בשבת, ומדוע?
5. עמודים - מדוע אין איסור לטלטלם משום שעושה גומות? מדוע בכל אופן אסור לטלטלם?
6. באלו תנאים מותר לקפל את הכלים בשבת? (4 תנאים)
7. מדוע אסור לקפל טליתות של ביהכ"נ?
8. "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצץ ודבר דבר" - הגמרא למדה מכאן 4 הלכות - מה הן?
9. "שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול" - פרש לפי רש"י ולפי ר"ת!
10. היה מהלך בשבת ופגע באמת המים - כיצד יעשה? מדוע?
11. איזה נזק נגרם לאדם ע"י פסיעה גסה? כיצד הנזק מיתקן?
12. מדוע אסור לאכול מעפרה של בבל?

דף קיד
13. מדוע רבב על בגדו של ת"ח מצד אחד כבר חוצץ בטבילה, ועל בגדו של עם הארץ דוקא משני צדדים?
14. היכן נאמר "רבב על בגדו", והיכן נאמר "רבד על בגדו"?
15. איזהו ת"ח שמחזירים לו אבידה בטביעות עין?
16. מה היא "מסכת כלה" לפי רש"י ולפי רבינו יצחק?
17. "זה ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפ/ במסכת כלה" - האם מסכת כלה נאמרה כאן לגריעותא או להעליותא? הסבר לפי רש"י ולפי רבינו יצחק!
18. "של בנאים מצד אחד" - מה הם שני הפירושים ל"בנאים"?
19. כלים האוליירים הבאים ממדה"י - מה הם ג' הסוגים של כלים אלו?
20. האם צריך פסוק ללמד שחלבי שבת קרבים ביו"ט? באיזה מחלוקת הדבר תלוי?
21. לפי הכלל "לא אד"ו ראש" אין יוהכ"פ יוצא ביום ראשון - כיצד יתכן שחלבי שבת קרבים ביוהכ"פ?