רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק ששה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים קט"ו-קכ"א

דף קטו
1. אותם דברים שנאסר להצילם מפני הדליקה – באיזה אופן ר"ת מתיר להצילם?
2. מה הם כתבי הקודש שאין קורין בהם? מי אינו קורא בהם, ומדוע?
3. האם נביאים וכתובים ניתנו ליכתב תרגום?
4. נביאים וכתובים שהיו כתובים תרגום – האם מצילים אותם מפני הדליקה?
5. האם מצילים מפני הדליקה:
א. ברכות וקמיעין?
ב. ספרים שנכתבו בסיקרא בלשון הקודש?
ג. פסוקי "ויהי בנסוע הארון" שחסר בהם אות אחת?
ד. ס"ת שבלה?
ה. ס"ת שנמחק?
ו. גיליונים של ס"ת?

דף קיז
6. האם מותר לטלטל את בשר קרבן הפסח ביום ארבעה עשר שחל בשבת?

דף קיח
7. באיזה אופן אמרינן "עשה שבתך חול" ואין דואגים לעני שיהיו לו ג' סעודות בשבת, ובאיזה אופן נותנים לו מזון ג' סעודות?
8. עני העובר ממקום למקום, והגיע למקום בע"ש לעת האוכל וכוונתו לשבות שם - כמה סעודות נותנים לו, וכיצד, לפי חכמים ולפי ר' חידקא?

דף קיט
9. מדוע מר בר רב אשי פסל עצמו לדון תלמיד-חכם?
10. בעבור מה זוכים עשירים שבא"י, עשירים שבבבל ועשירים שבשאר ארצות?
11. "תליסר עיליתא דדינרי דדהבא" - האם זה מציאותי?
12. מה הוא כבוד שבת בהקדמת הסעודה, ומה הוא הכבוד באיחור הסעודה?
13. א. הסבר את הביטוי "בפרוע פרעות בישראל" לפי דרשת ריב"ל על העונה איש"ר בכל כחו? ב. מה הכוונה "בכל כחו"?
14. "אין מביאין את השולחן אא"כ קידש": א. מה הטעם לכך? ב. כיצד הדברים מתיישבים עם מה שנאמר אצלנו "מצא נר דלוק ושולחן ערוך"? ג. מה ההבדל בין זמנם לזמננו?
15. "אל תגעו במשיחי" - מנין שאלו תינוקות של בית רבן?
16. "ובנביאי אל תרעו" - מנין שאלו תלמידי חכמים?
17. "שמלה לך קצין תהיה לנו" - כיצד הוכיחו מפסוק זה שלא פסקו מירושלים אנשי אמנה?
18. לענין מה אמרינן שלא פסקו מירושלים אנשי אמנה, ולענין מה - פסקו?

דף קכ
19. נר דולק שע"ג טבלא:
א. אימתי מותר לנער את הטבלא, אע"פ שהנר נופל וכבה, ואימתי אסור?
ב. מה הדין בנר שכבה כבר?
20. "נר שאחורי הדלת":
א. באיזה אופן מדובר, לפי רש"י ולפי תוס'?
ב. מדוע רב אסר לפתוח ולנעול את הדלת?
21. האם מותר לפתוח דלת כנגד המדורה בשבת, ומדוע?

דף קכא
22. הרי שהיה שם כתוב על בשרו - במה תלויה מח' ר' יוסי וחכמים אם צריך לכרוך עליו גמ' לפני טבילה?
23. ראה קרי ביוהכ"פ מן המנחה ולמעלה - האם טובל בו ביום, לפי ר' יוסי ולפי חכמים? נמק!