רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק שמונה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דף קכ"ז

דף קכז
1. האם מותר לפנות אוצר שעדיין לא התחיל להסתפק ממנו, ומדוע?
2. האם מותר לגמור את פינוי האוצר, ומדוע?
3. מי שיש לו חמש עשרה כדי שמן, כיצד עדיף לפנותם, ומדוע?
4. שחט בהמה בשדה, ביו"ט - כיצד עדיף להביאה לביתו, ומדוע?
5. "מפנים ד' וה' קופות מפני האורחים": א. האם מפנים ד' וה' קופות לכל האורחים ביחד, או לכל אורח? ב. האם אדם אחד מפנה הכל?
6. מנין שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה?
7. האם מותר לזר (שאינו כהן) לטלטל תרומה טהורה?
8. האם מותר לעשירים לטלטל בגדי עניים? (נמק את ההבדל בין בגדי עניים לתרומה!)
9. למי מותר לאכול דמאי? כיצד אפשר להתיר את הדבר?
10. האם מותר לטלטל דמאי, ומדוע?
11. האם צריך להפריש תרומה גדולה ממעשר ראשון: א. אם הקדימו בשבלים? ב. אם הקדימו בכרי?