רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק תשעה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים ק"ל-קל"ז

דף קל
1. אם לא הביא אזמל מע"ש כדי למול - כיצד עליו להביאו בשבת, לדעת ר"א, ומדוע?
2. האם לדעת ר"א מותר להביא את האזמל בשבת דרך רה"ר, כאשר אפשר להביאו דרך חצרות לגגות וקרפיפות?
3. מדוע, לדעת ר"א, מביאים בשבת את האזמל, ואין מביאים את התינוק אל המקום שבו נמצא האזמל?
4. כיצד דרש ר' יוסי הגלילי שאין איסור בשר בחלב בבשר עוף?
5. מנין שהפסוק "שש אנכי על אמרתך" עוסק במצות המילה?
6. מדוע ישראל ששים במיוחד במצות המילה?
7. האם אלישע בעל כנפיים מסר עצמו על מצות תפילין?
8. במה כנסת ישראל דומה ליונה?
9. האם מותר להביא אזמל דרך גגות חצירות וקרפיפות, לפי ר' אליעזר, לפי חכמים ולפי ר' שמעון? נמק כל דיעה!
10. גגות חצירות וקרפיפות - מה דין הטלטול מזה לזה לפי ר"מ, לפי ר"ש ולפי חכמים?

דף קלא
11. מבוי שלא נשתתפו בו - מתי מותר לטלטל בכולו ומתי אין מטלטלים אלא בד' אמות? מה הדין לפי רב, כיצד קי"ל להלכה, ומדוע?
12. מנין שלא בכל דבר אמר ר' אליעזר שמכשירים דוחים שבת?
13. מנין שמכשירי העומר דוחים שבת?
14. כיצד אפשר לפרוך את ההשוואה בין שתי הלחם לבין עומר?
15. מדוע אין לומדים בג"ש שקציר החטים לשתי הלחם דוחה שבת, כמו שקציר העומר דוחה שבת?
16. מה הם הדברים שמכשיריהם אינם דוחים שבת, לפי ר' אליעזר?
17. מדוע מכשירי ציצית ומזוזה אין דוחים שבת לדעת ר' אליעזר?
18. מה הוא המקור להו"א שציצית ומזוזה ידחו שבת?
19. מילה סוכה ציצית ומזוזה - האם הן בגדר "אם עבר זמנה בטלה", נמק?
20. מהיכן לומדים ר' אליעזר וחכמים שמצות לולב היא ביום ולא בלילה?
21. מדוע אין ר' אליעזר לומד שמכשירים דוחים שבת בשאר מצוות, מכל אחת מהמצוות הבאות: שתי הלחם, עומר, לולב, סוכה, מצה,שופר?
22. מהיכן לומדים ר' אליעזר וחכמים שתקיעת שופר מצותה ביום ולא בלילה?
23. מהיכן למד ר' אליעזר שמכשירי שופר דוחים שבת?

דף קלב
24. מהיכן למד ר' אליעזר שמילה וכל מכשיריה דוחים את השבת?
25. מדוע א"א ללמוד ממילה לשאר מצוות שידחו את השבת?
26. מהיכן למדו חכמים שמילה דוחה שבת, לפי ר' אלעזר ולפי ר' יוחנן?
27. מדוע אין למדין קל וחומר מהלכה?
28. על מה מתבססת ההו"א שמחוסרי כפרה יכולים להביא כפרתם בלילה?
29. במה מתבטאת ההלכה שצרעת דוחה את העבודה?
30. מה הוא הטעם שצרעת דוחה את העבודה? הסבר בשני אופנים!
31. ניסוח אחר: הסבר לפי רב ספרא, לפי רבא ולפי רב אשי?

דף קלג
32. מהיכן למדנו שמילה שלא בזמנה דוחה את הצרעת, לפי ר' יאשיה ולפי ר' יונתן?
33. לשם מה פסוק המלמד שמילה דוחה את הצרעת, והרי הוא אינו מתכוין?
35. האם הבא למול את בנו שיש לו בהרת במקום מילה - כיצד ינהג לכתחילה, ומדוע?
36. מדוע אין שורפים ביו"ט את הנותר מקרבן פסח?
37. מנין שמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט?
38. א. מה היא ההגדרה של ר"ע למלאכות שמותר לעשותן בשבת לצורך קרבן פסח? ב. האם פסיקת הלכה בנושא זה היא בגדר "הלכתא למשיחא", ומדוע?
39. המל בשבת - האם חוזר על ציצין שלאין מעכבים את המילה?
40. כיצד דרש ת"ק ואבא שאול את הפסוק "זה אלי ואנווהו" [ ת"ק ואבא שאול ]?
41. כיצד מחליפים את לחם הפנים על השלחןן במקדש, ומדוע?
42. באיזה אופן אמרינן שהמוהל שלא חזר על ציצין המעכבים את המילה, בשבת, חייב כרת?7
43. מה היא ההו"א שמציצת דם המילה בשבת אין בה משום חילול שבת? כיצד דייקו מהמשנה שיש במציצה זו חילול שבת?

דף קלד
44. האם מותר לשחוק כמון לצורך מילה בשבת או ביו"ט? נמק!
45. האם מותר לטרוף יין ושמן בשבת לצורך חולה או לצורך מילה? נמק!
46. האם מותר למתק חרדל בגחלת ביו,ט?
47. האם מותר ללוש ביו"ט? האם מותר לגבן גבינה ביו"ט? נמק!
48. כיצד מרחיצים את הקטן ביום המילה, וביום השלישי, אם חל בשבת?
49. מדוע אין ראיה גמורה לדעת ר"א בן עזריה מהפסולק ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים?

דף קלה
50. האם צריכים הטפת דם ברית לפי ב"ש ולפי ב"ה: א. נולד כשהוא מהול? ב. נתגייר כשוא מהול?
51. מה הדין, לפי ב"ש ולפי ב"ה, לגבי מילתם בשבת?
52. כיצד פסקו הלכות גדולות בענין זה, ומדוע? כיצד פסק ר"ח?
53. תינוק שנולד לח' חדשים: א. האם מותר לטלטלו בשבת, ומדוע? ב. האם מותר למולו בשבת, ומדוע? ג. האם ר' אליעזר מתיר להכין לו מכשירי מילה בשבת? ד. כיצד נוהגים היום, ומדוע?
54. "בן שמונה .... אמו שוחה עליו ומיניקתו": א. מה החידוש בהלכה זו? ב. מה טעמה של
55. איזה תינוק אין אמו טמאה לידה?

דף קלו
56. קטן פחות מל' יום:
א. מנין שהוא ספק נפל?
ב. האם מלים אותו בשבת, ומדוע?
57. ספק בן ז' ספק בן ח':
א. האם מלים אותו בשבת, ומדוע?
ב. האם לדעת ר' אליעזר מותר לחלל עליו שבת למכשירי מילה?
58. עגל שנולד לח' חדשים, ונשחט:
א. האם מותר לאכלו?
ב. האם הוא מטמא טומאת נבילות, ומדוע?
59. "עגל שנולד ביו"ט שוחטין אותו ביו"ט":
א. מה החידוש בדין זה?
ב. באיזה אופן מדובר לפי רשב"ג?

דף קלז
60. היו לו שני תינוקות, אחד למול בשבת ואחד אחר השבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת- מה דינו לפי ר"א ולפי ר' יהושע?
61. היו לו שני תינוקות, אחד למול בשבת ואחד בערב שבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת - מה דינו לפי ר"א ור' יהושע, ומדוע?
62. תינוק שהיה חולה והבריא - במה יום הבראתו שווה ליום היולדו, ובמה היא שונה?
63. א. מה מברך אבי הבן בברית המילה? ב. מתי הוא מברך ברכה זו לפי רשב"ם ולפי ר"ת?