רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

מבחנים הלכה הלכות שבת צד, שוחט וקושר
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים שטז-שיז, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. איזה קשר מותר לקשור לכתחילה, לפי הרמ"א?
א. שנעשה לפחות מחודש
ב. שנעשה להתירו תוך שעה
ג. שניתן להתירו ביד אחת
ד. שנעשה להתירו ליומו

2. האם מותר לפתוח קשר בנעל (שאינו קשר עניבה) שנקשר בלי כוונה?
א. כן
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ג. לא
ד. רק לפי השו"ע

3. איזה קשר כתב הרמ"א שמותר במקום צער?
א. כל קשר
ב. שני קשרים זה על זה
ג. קשר עניבה
ד. כל קשר דרבנן

4. האם מותר להחזיר שרוך שיצא מנעל (ואין ההחזרה כרוכה בטורח)?
א. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ב. כן
ג. לא
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

5. כיצד מותר להרוג עקרב שאין בכוחו להמית אלא רק לעקוץ?
א. להרגו בידים
ב. לדרסו ברגל דרך הליכה
ג. אין שום היתר להרגו
ד. לרסס עליו

6. האם החונק בעל חי חייב?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לא
ד. כן

7. לפי מי אסור לקשור קשר עניבה?
א. ה'שמירת שבת כהלכתה'
ב. הרמ"א
ג. הגרש"ז
ד. אין מי שאוסר

8. האם מותר לרסס בחדר פתוח שיש בו חרקים, ואינו מרסס עליהם?
א. לא
ב. כן
ג. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

9. אם אדם נעל את ביתו וגילה שצד בכך בעל חי, האם חייב לשחררו?
א. אינו חייב, אך ראוי שיעשה כן
ב. כן
ג. לא
ד. רק לפי הרמ"א

10. באיזה מקרה מותר לקחת פרעוש בידו?
א. אם התחיל לעקצו
ב. אם אין חשש שיהרג
ג. אם הוא על בשרו
ד. אם הוא מפריע לחולה

11. האם מותר לצוד נחש שאינו מזיק בשבת?
א. כן
ב. אסור מדרבנן
ג. חייב מהתורה
ד. רק לפי השו"ע

12. איזה קשר אסור לקשור מהתורה, לפי השו"ע?
א. מעשה אומן
ב. קשר שנעשה לשנה
ג. מעשה אומן וקשר של קיימא
ד. קשר שנעשה לעולם

13. האם מתיר חייב אם אינו מתכוין לקשור אחר כך?
א. אסור מהתורה
ב. אסור מדרבנן
ג. מחלוקת אם אסור מתורה
ד. מותר

14. מדוע מותר להרוג כינים בשבת?
א. אינם פרים ורבים
ב. מלאכה שאינה צל"ג
ג. פסיק רישא דלא ניח"ל
ד. אין במינו ניצוד

15. האם הקושר קשר לצורך שעה, אך הדרך לקשרו לעולם, חייב?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. לפי המ"ב - כן

16. האם מותר לסגור בית שיש ציפור בתוכו, ואינו מתכוין לצודה?
א. לא
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. רק לפי השו"ע

17. האם מותר לצוד דבורים?
א. אסור מהתורה
ב. מחלוקת אם אסור מהתורה
ג. מותר
ד. אסור מדרבנן

18. האם מותר לצוד סוס שאינו מנסה כלל לברוח?
א. אסור מהתורה
ב. מותר
ג. מחלוקת
ד. אסור מדרבנן

19. האם מותר לצוד בעל חיים ישן?
א. כן
ב. אסור מדרבנן
ג. מחלוקת
ד. אסור מהתורה

20. איזה בעל חי איסור צידתו מדרבנן?
א. זבוב
ב. צבי
ג. ציפור
ד. חיה שברשותו