רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת שאלות חזרה פרק אחד עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים צ"ו-ק"ב

דף צו
1. מה דין המושיט והזורק בשתי גזוזטראות זו כנגד זו, ומה דינם בשתי גזוזטראות בדיוטא אחת? נמק!
2. ויצו משה ויעבירו קול במחנה
א. מנין שהדבר היה בשבת?
ב. אם מדובר בחול – האם אפשר ללמוד מכאן מלאכת הוצאה?
3. מהיכן למדנו מלאכת הוצאה? מהיכן למדנו מלאכת הכנסה?
4. מדוע נזקקנו לפסוק, ולא למדנו מלאכת הוצאה כמו כל מלאכה אחרת שהיתה במשכן?
5. האם ישנן מלאכות שהיו במשכן, ואינן נחשבות אב מלאכה?
6. מהיכן למדנו מלאכת העברה ד' אמות ברה"ר?
7. על איזה איסור עבר המקושש? מה הנפק"מ לדידן בשאלה זו?
8. מה נכתב במגילת סתרים דאיסי בן יהודה? האם המגילה עסקה בחיוב חטאת או בחיוב מיתה, לפי הס"ד ולפי המסקנה?

דף צז
9. מה היה חטאו של המקושש לפי ר' עקיבא ולפי ר' יהודה בן בתירא?
10. מהיכן דייק ר' עקיבא שאף אהרן נצטרע אם מרים? כיצד מסביר ריב"ב דיוק זה?
11. מניין שהחושד בכשרים לוקה בגופו?
12. במה חולקים ר' עקיבא וחכמים אם מחלוקתם היא בזורק למטה מי' טפחים, ובמה הם חולקים אם מחלוקתם היא למעלה מי' טפחים?
13. מניין לנו שרבי אינו מחיב על תולדה במקום אב?
14. הזורק מרה"י לרה"ר ועבר ד' אמות ברה"ר – כמה חטאות חייב לפי ר' יהודה ולפי חכמים, ומדוע?

דף צט
15. עמוד ברה"ה גבוה י' ורחב ד' ונזרק ונח על גביו:
א. באיזה אופן מדובר לפי התוס'?
ב. מה הדין במוליך מרה"ר לרה"י דרך מקום פטור?
ג. "דאית ליה מורשא" - האם המורשא נחשבת רה"י, ומדוע?
16. כותל ברה"ר המקיף שטח ועושהו רה"י, והכותל עצמו גבוה י' ואינו רחב ד' – מה הדין כאשר זרק מרה"ר והחפץ נח ע"ג הכותל? נמק!
17. הזורק דבילה שמינה ד' אמות מצומצמות, ונדבקה בפני הכותל למטה מי' – האם חייב, ומדוע?
18. דף רחב ד' המונה ע"ג יתידות גבוהות י' ואינן רחבות ד':
א. האם מעליו זה רה"י?
ב. האם מתחתיו זה רה"י?

דף ק
19. האם הדברים הבאים נחשבים מונחים:
א. מים על גבי מים?
ב. אגוז ע"ג מים?
ג. אגוז בכלי וכלי ע"ג מים?
ד. שמן ע"ג יין?
20. בור ברה"ר עמוק עשרה ורחב שמונה וחילקו במחצלת – מה דינו לפי אביי ולפי ר' יוחנן, ומדוע?
21. הזורק לתוך בור ברה"ר עמוק עשרה ורחב ארבעה – מה דינו כאשר הבור מלא מים, וכאשר הוא מלא פירות? נמק!
22. האם הדברים הבאים נחשבים בטלים אל המקום עליו הם מונחים:
א. דבילה שמנה הדבוקה לכותל.
ב. תבואה מרובה בבור.
ג. תבואה מועטת בבור.
23. האם מותר לזרוק לתוך בור ברה"ר, עמוק י' ורחב ד', שמלא פירות? מדוע?
24. זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה בחור כלשהו – מה דינו לפי ר"מ ולפי חכמים, ומדוע?
25. מה שיעור השיפוע ההופך את תל המתלקט להיות רשות היחיד?

דף קב
26. על שם מה נקרא הגומר מלאכה בשבת "מכה בפטיש", לפי רש"י ולפי תוס'?
27. היכן אנו מוצאים בניה כל שהיא שהיא בעלת חשיבות, לדידן, ובמשכן?
28. באיזה אופן אדם מתחייב בכל אחד מג' סוגי הבנין, תתא מציעא ועילא?
29. לענין מה אמרינן "אין בנין בכלים", ולענין מה חייב בכלים משום בונה?
30. העושה נקב בלול של תרנגולים - מדוע שמואל אינו מחייבו משום בונה?