רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא רש"י ותוס' על מסכת שבת, דפים קל"ז-קל"ט

דף קלז
1. מדוע אסור לתלות משמרת בשבת? מדוע ר"א מתיר לתלותה ביו"ט?
2. מה דין מכשירי אוכל נפש לפי ר' יהודה ולפי ר' אליעזר?

דף קלח
3. מדוע אסור לנטות כסא גלין בשבת?
4. מדוע מותר לנטות כסא טרסקל בשבת?
5. באיזה אופן אסור להושיב קדירה בשבת, ואיזה אופן מותר? (ב' אופנים)
6. אשה היוצאת בעיר של זהב - מה דינה לפי ר"מ חכמים ור"א? נמק כל שיטה!
7. שימר בשבת: א. על איזה אב-מלאכה עבר? (נמק כל שיטה!) ב. למאי נפק"מ?
8. מדוע מותר לנטות וילון בשבת?
9. א. מה הוא ההבדל בין כילת חתנים לשאר כילות? ב. באיזה תנאים מותר לנטות כילת חתנים בשבת?
10. דבר המאהיל בגובה פחות מי' טפחים - האם נחשב אוהל?
11. מניין שכלי אינו מקבל טומאה אלא מאב הטומאה?

דף קלט
12. בשכר מה זכה אהרן לחשן המשפט על לבו?
13. א. איזה צד היתר קיים לענין נטיית כילה בשבת, כילות בכרם, ומת ביו"ט? ב. מדוע רב מנשיא לא הורה לבני בשכר היתר בשאלות אלו?
14. א. איזו קולא היקל ר' יאשיה בהלכות כלאיים? ב. האם הלכה כמותו? ג. האם מי שאינו סובר כר' יאשיה יכול להקל כמותו בחו"ל, ומדוע?
15. לענין שני דברים מצאנו שאין נותנים לישראל קטן לעשותם שמא יעשם גם כשיהיה גדול – מה הם?
16. האם מותר לתת לקטן שלתות ביוהכ"פ כוס של ברכת זמן וכוס של ברכה בברית מילה? נמק!
17. מה דין התעסקות במת ביו"ט ראשון וביו"ט שני: א. בימי רבא? ב. בזמן רבינו, דאיכא
18. מה דין היוצא בשבת מרשות לרשות כשהוא לבוש בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה? נמק!
19. באלו תנאים התירו הערמה לרב הונא ב"ר חיון?
20. האם מותר לשפוך שיכר מכלי לכלי, באופן שהשמרים ישארו בשולי הכלי הראשון? נמק!