רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה מבחן דפים ס"א-ע"ג
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת נידה, דפים ס"א-ע"ג

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. בדקו שלשתן ומצאו טהורות - מה דינם? (סא.)
א. מחלוקת: לרבי מאיר כולן טמאות ולחכמים כולן טהורות.
ב. לכו"ע כולן טהורות.
ג. לכו"ע כולן טמאות.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

2. מנ"ל דבעי' שיהא שוע טווי ונוז ביחד? (סא:)
א. מדאפקינהו רחמנא בחדא לישנא דכ' שעטנז וילפי' עד שיהא שוע טווי ונוז.
ב. מסברא דכיון דילפי' דבעי' שוע טווי ונוז ממילא אמרי' דבעי' כולן.
ג. מדרבנן, ומדאורייתא לא בעי' שלשתן ביחד, ויש כח לחכמים לעקור דבר מן התורה.
ד. הלכה למשה מסיני.

3. רביעית דם שנבלעה בבית האם טמאים הכלים טומאת אוהל? (סב:)
א. תלוי: כלי חרס טהורין, כלי גללים וכלי אבנים טמאים.
ב. תלוי: כלים שהיו קודם שנבלעה טמאים, כלים שבאו לאחר מכן טהורים.
ג. בכל גווני טמאים.
ד. בכל גווני טהורים.

4. וכמין צמרמורות אוחזין אותה וכן כיוצא בהן - לאתויי מאי? (סג:)
א. רואה מחמת תשמיש.
ב. קופצת.
ג. ראשה כבד עלי' ואברי' כבדין עלי' ורותתת וגוסה.
ד. אכלה שום או בצלין או פלפלין.

5. היתה למודה לראות בט"ו וראתה בט"ו כסלו ט"ז טבת וי"ז שבט - מה דינה? (סד.)
א. תלוי: מדאורייתא קבעה לה וסת ומדרבנן לא קבעה לה וסת.
ב. מחלוקת: לרב קבעה לה וסת הדילוג ולשמואל לא קבעה לה וסת הדילוג.
ג. לכו"ע קבעה לה וסת הדילוג.
ד. לכו"ע לא קבעה לה וסת הדילוג.

6. עד מוצ"ש ארבע לילות - שימשה בימים מה דינה? (סד:)
א. מחלוקת: לרב לא הפסידה לילות וללוי הפסידה לילות.
ב. מחלוקת: לרב הפסידה לילה אחד וללוי הפסידה כל הלילות.
ג. לכו"ע הפסידה לילות.
ד. לכו"ע לא הפסידה לילות.

7. כמה יש בין נערות לבגרות? (סה.)
א. י"ב חודש.
ב. ו' חדשים בלבד.
ג. לא פחות מו' חדשים.
ד. כ"ד חודש.

8. דם מכה הבא מן המקור האם מטמא האשה לבעלה טומאת שבעה? (סו.)
א. מחלוקת: למ"ד מקור מקומו טהור, אינו מטמא ולמ"ד מקור מקומו טמא, מטמא.
ב. לכו"ע מטמא.
ג. לכו"ע אינו מטמא.
ד. תלוי: מדאורייתא אינו מטמא ומדרבנן מטמא.

9. חפפה עצמה וטבלה באותו יום ומצאה דבר חוצץ בין שיני' לאחר טבילתה - מה דינה? (סו:)
א. לכו"ע צריכה לחוף ולטבול.
ב. לכו"ע אינה צריכה לחוף ולטבול.
ג. מחלוקת: ללישנא קמא צריכה לחוף ולטבול וללי"ב אינה צריכה לחוף ולטבול.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

10. כחול שבתוך העין האם חוצץ? (סז.)
א. תלוי: לח אינו חוצץ יבש חוצץ.
ב. תלוי: היו עיני' פורחות אינו חוצץ ואם לאו חוצץ.
ג. בכל גווני חוצץ.
ד. בכל גווני אינו חוצץ.

11. אשה שזמן טבילתה במוצאי יו"ט ב' של ר"ה שחל אחר השבת - אימתי זמן חפיפתה? (סז:)
א. מחלוקת: לרב הונא ולרב חסדא בער"ש ולרב יימר במוצאי יו"ט ב' של ר"ה.
ב. מחלוקת: לרב הונא בער"ש ולרב חסדא ביו"ט ב' של ר"ה ולרב יימר במוצאי יו"ט.
ג. לכו"ע בערב שבת.
ד. לכו"ע במוצאי יו"ט ב' של ר"ה.

12. בדקה ביום ז' שחרית ומצאה טמאה וכו' הר"ז בחזקת טמאה - האם הוא ודאי או ספק? (סח.)
א. מחלוקת: לרב הוה טומאת ודאי וללוי הוה טומאת ספק.
ב. לכו"ע הוה טומאת ודאי.
ג. לכו"ע הוה טומאת ספק.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

13. אם יש לה וסת דיה שעתה - והא אין אשה קובעת וסת בימי זיבתה? (סח:)
א. מתני' הכא איירי בנשלמו ימי זיבתה והרי היא בימים הראוים לנדות.
ב. האי תנא ס"ל כמ"ד אשה קובעת וסת בימי זיבתה.
ג. הא דאינה קובעת בימי זיבתה הוא משום שהיא מסולקת וא"כ כ"ש דדיה שעתה.
ד. הא דאינה קובעת בימי זיבתה הוא מדאורייתא אבל מדרבנן קובעת.

14. זב וזבה שבדקו ביום ראשון ושמיני מה דינן לרבי יהושע ולרבי עקיבא? (סט.)
א. אין להם אלא ב' ימים בלבד.
ב. אין להם אלא יום שמיני בלבד.
ג. לרבי יהושע אין להם אלא ב' ימים ולרבי עקיבא אין להם אלא יום שמיני.
ד. הרי הם בחזקת טהרה.

15. מטמאין במשא עד שימוק הבשר - מה הכוונה? (סט:)
א. שמטמאין במשא ככל מת שמטמא במשא מדאורייתא.
ב. שמטמא במשא ככל מת שמטמא במשא מדרבנן.
ג. שמטמאין באבן מסמא מדאורייתא.
ד. שמטמאין באבן מסמא מדרבנן.

16. מה יעשה אדם ויתעשר? (ע:)
א. ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה ויבקש רחמים ממי שהעושר שלו.
ב. ירבה בצדקה.
ג. ישמור עצמו מלומר דבר שקר.
ד. יהי' ממון חבירו חביב עליו כשלו.

17. מת שיצא ממנו רביעית דם ספק אם יצא בחייו או במותו מה דין הדם? (עא.)
א. מדאורייתא טהור ומדרבנן טמא כיון דספיקא דאורייתא אזלי' מדרבנן לחומרא.
ב. מחלוקת: לר"א ברבי יהודה הוה דם תבוסה ולחכמים ברה"י טמא וברה"ר טהור.
ג. לכו"ע ברה"י טמא וברה"ר טהור.
ד. לכו"ע הוה דם תבוסה.

18. היושבת על דם טהור האם צריכה טבילה באחרונה קודם אכילת קדשים? (עא:)
א. תלוי: מדאורייתא אינה צריכה טבילה ומדרבנן צריכה טבילה.
ב. מחלוקת: לבית שמאי צריכה טבילה ולבית הלל אינה צריכה טבילה.
ג. לכו"ע צריכה טבילה.
ד. לכו"ע אינה צריכה טבילה.

19. יום עשירי האם בעי שימור לבית הלל? (עב:)
א. לכו"ע בעי שימור.
ב. לכו"ע לא בעי שימור.
ג. מחלוקת: לרבי יוחנן בעי שימור ולר"ל לא בעי שימור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

20. מנ"ל דבעי' חצי לוג שמן לתודה? (עג. רש"י ד"ה לרבי עקיבא)
א. לר"ע דכ' ב"פ בשמן ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט ולר"א הלכה למשה מסיני.
ב. לכו"ע דכ' ב"פ בשמן ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט.
ג. לכו"ע ילפי' בהיקש ממצורע.
ד. לכו"ע הלכה למשה מסיני.