רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ברכות מבחן דפים י"ח-ל"ב
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת ברכות, דפים י"ח-ל"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. המשמר את המת האם פטור מק"ש ומן התפילין? (יח.)
א. בכל גווני חייב.
ב. בכל גווני פטור.
ג. תלוי: אם משמרו לבד פטור, ואם יש אחר עמו הוא משמר והוא קורא.
ד. תלוי: אם צריך לעמוד בתוך ד' אמות של מת פטור ואם לאו חייב.

2. ארונות של מתים שיש בהם חלל טפח האם חוצץ בפני הטומאה? (יט:)
א. תלוי: מדאורייתא חוצץ ומדרבנן אינו חוצץ.
ב. אינו חוצץ.
ג. חוצץ.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

3. מה הטעם שנשים חייבות בקידוש היום? (כ:)
א. משום שכל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים חייבות מדרבנן.
ב. שכיון שחובת קידוש הוא בין ביום ובין בלילה לא הוה מצות עשה שהזמן גרמא.
ג. דכ' זכור ושמור וילפי' כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה.
ד. הלכה למשה מסיני.

4. חיוב קריאת שמע בבוקר ובערב האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? (כא.)
א. תלוי: בבוקר מדאורייתא ובערב מדרבנן.
ב. מחלוקת: לרב יהודה מדרבנן ולר' אלעזר מדאורייתא.
ג. לכו"ע מדרבנן.
ד. לכו"ע מדאורייתא.

5. מנלן דמכשפה דינה בסקילה? (כא:)
א. לכו"ע ילפי' סמוכים משוכב עם בהמה שדינו בסקילה.
ב. לכו"ע משום שאוב וידעוני בכלל היו ויצאו ללמד על מכשפה שדינה בסקילה.
ג. לכו"ע כיון דכ' בה לא תחיה ולא נתפרש עונשה הרי דנים אותה במיתה החמורה.
ד. מחלוקת: לבן עזאי דרשי' סמוכים עם שוכב עם בהמה ולר' יהודה מאוב וידעוני.

6. הי' עומד בתפילה וראה צואה כנגדו עד היכן צריך לילך? (כב:)
א. עד שירחיקנה מאחוריו ד"א.
ב. אם אפשר ילך עד שירחיקנה מאחוריו ד"א ואם אי אפשר ירחיק ממנה לצדדיו ד"א.
ג. ירחיק ד"א ואפי' אם תהי' לפניו.
ד. ירחיק ממנה לצדדין ד"א.

7. הי' עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו ושהה כדי לגמור כולה להיכן חוזר? (כג.)
א. לכו"ע חוזר לראש.
ב. לכו"ע חוזר למקום שפסק.
ג. מחלוקת רב חסדא ורב המנונא: לחד מ"ד חוזר לראש ולחד מ"ד חוזר למקום שפסק.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

8. האם מותר לתלות התפילין ביתד באופן שיהי' הקציצה ביתד והרצועה תלוי'? (כד.)
א. אסור.
ב. מותר.
ג. לתירוץ ראשון בגמ' מותר ולתירוץ שני בגמ' אסור.
ד. תלוי: לזמן מועט מותר, לזמן מרובה אסור.

9. באיזה אופן אפשר להשמיע קול בתפלה? (כד:)
א. ביחיד, ובאינו יכול לכוון לבו בלחש.
ב. ביחיד, ואפי' ביכול לכוון לבו בלחש.
ג. בציבור, ובאינו יכול לכוון לבו בלחש.
ד. בציבור, ואפי' ביכול לכוון לבו בלחש.

10. עקבו נוגע בערוה - האם מותר לקרות ק"ש? (כה:)
א. לכו"ע אסור.
ב. לכו"ע מותר.
ג. מחלוקת: לאביי ולרב חיננא ברי' איקא אסור ולרבא ולרב זביד מותר.
ד. מחלוקת: לרב זביד לאביי מותר ולרבא אסור ולרב חיננא לכו"ע אסור.

11. ג' תפלות שחרית מנחה וערבית ע"י מי נתקנו? (כו: ורש"י ד"ה כנגד)
א. מחלוקת: לרבי יוסי ברבי חנינא אבות תקנום, ולריב"ל אנשי כנה"ג תקנום.
ב. לכו"ע אבות תקנום.
ג. לכו"ע אנשי כנה"ג תקנום.
ד. לכו"ע שמעון הפקולי תקנם.

12. תפלת המנחה עד הערב ר"י אומר עד פלג המנחה - האיך קיי"ל בזה? (כז.)
א. דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד.
ב. כרבי יהודה.
ג. כרבנן.
ד. תלוי: בימות החול כרבנן, בשבתות ויו"ט כרבי יהודה.

13. המתפלל של שבת בער"ש ושל מוצ"ש בשבת האם מקדש ומבדיל מבעוד יום? (כז:)
א. מקדש ומבדיל מבעוד יום.
ב. אינו מקדש ומבדיל מבעוד יום.
ג. תלוי: מקדש מבעוד יום, ואינו מבדיל מבעוד יום.
ד. מדאורייתא מקדש ומבדיל מבעוד יום, ומדרבנן אינו מקדש ומבדיל מבעוד יום.

14. מנעו בניכם מן ההגיון - מה הכוונה? (כח: רש"י ד"ה מההגיון)
א. שתשמרו בניכם שלא יתעסקו בחכמות חיצוניות.
ב. שתשמרו בניכם מללמוד גמרא קודם שילמדו מקרא ומשנה.
ג. שלא תרגילו בניכם במקרא יותר מדאי.
ד. שלא תרגילו בניכם במשנה יותר מדאי.

15. והשקיף בה ב' וג' שעות ולא העלוהו - מפני מה לא העלוהו? (כט.)
א. מחלוקת: לאביי משום דטבא לא הוה בישא ולרבא משום שהתחיל כבר בברכה.
ב. לכו"ע משום דטבא לא הוה בישא.
ג. לכו"ע משום שהוא תיקן ברכה זו.
ד. לכו"ע משום שכבר התחיל בברכה.

16. סמיכת גאולה לתפלה ותפלה בעמידה - מה עדיף כשאי אפשר לעשות שניהם? (ל.)
א. כל אחד יעשה בזה כפי הרגשת לבבו.
ב. מחלוקת: לת"ק תפלה מעומד עדיף, ולרשב"א סמיכת גאולה לתפלה עדיף.
ג. לכו"ע סמיכת גאולה לתפלה עדיף.
ד. לכו"ע תפלה מעומד עדיף.

17. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד הראש - מנא לן למסקנא? (ל:)
א. דכ' ואני ברוב חסדך וכו' אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך.
ב. דכ' בחנה והיא מרת נפש.
ג. דכ' עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה, ודרשי' במקום גילה שם תהא רעדה.
ד. דכ' השתחוו לה' בהדרת קודש, אל תקרי בהדרת אלא בחרדת קודש.

18. מנא לן דבעי' קודם להתפלל ואח"כ לשאול צרכיו? (לא.)
א. דכ' אלוקים ברוב חסדך שזה הוא תפלה ואח"כ ענני באמת ישעך.
ב. דכ' לשמוע אל הרינה שזה הוא תפלה ואח"כ אל התפלה שזה שאילת צרכיו.
ג. מסברא שאין זה נאה קודם לתבוע צרכיו ואח"כ להתפלל.
ד. דכ' ואלוקים מלכי מקדם שזה הוא תפלה ואח"כ פועל ישועות וגו'.

19. אני האשה הנצבת עמכה בזה - מה נלמד מכאן להלכות תפלה? (לא:)
א. שנשים חייבות בתפלה.
ב. שצריך לעמוד בשעת התפילה.
ג. שאסור לישב בתוך ד"א של המתפלל.
ד. שצריך לראות עצמו בתפלה כעומד נוכח פני ה'.

20. כל המאריך בתפלתו...............? (לב:)
א. אם מעיין בה סוף בא לידי כאב לב ואם לאו אין תפילתו חוזרת ריקם.
ב. סוף בא לידי כאב לב.
ג. אין תפלתו חוזרת ריקם.
ד. אויביו נופלים תחתיו.