רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה תוס' - מבחן תוס' דפים מ"ח-ס'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת נידה, דפים מ"ח-ס'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מוציא כשר למי חטאת - והא בעי' כלי גללים או כלי אבנים? (מט. תוד"ה כשר)
א. הכא איירי בכלי אבנים ועיקר החידוש רק שמוציא כשר למי חטאת.
ב. התם איירי בשעה שמזין על כהן השורפה והכא איירי בשעת קידוש.
ג. תנא דהא פליג וס"ל דכשר אף בכלי חרס.
ד. הא דבעי' כלי גללים או אבנים הוא מדרבנן והכא איירי מדאורייתא.

2. מה הטעם שאין אנו מברכין כשמסלקין התפילין סמוך לשבת? (נא: תוד"ה ולבני)
א. משום שכל החיוב לסלקן סמוך לשבת הוא משום ששבת איקרי אות.
ב. משום דס"ל דשבת זמן תפילין.
ג. משום שאין מברכין על דבר שעיקרו נעשה בכדי שלא לעבור על איסור.
ד. משום שאין מברכין על מצוה קיומית והרי אין חיוב ללבוש תפילין סמוך לשבת.

3. שמא יעשה שטיחין - והלא בלא"ה אסור ליהנות מבשר המת? (נה. תוד"ה שמא)
א. ס"ל לעולא דמת מותר בהנאה.
ב. הכא איירי בעור, ועור מת אינו אסור בהנאה.
ג. הכא איירי בשערו, ושערו של מת מותר בהנאה.
ד. איסור הנאה מבשר המת הוא רק מדרבנן.

4. אמאי לא הקשו על מי שמטהר בבדקה קרקע עולם ממשניות מפורשות שכתמים אסורים? (נז: תוד"ה הרואה)
א. משום דהתם איירי בזמן מרובה משעת הכיבוס ואימור ארגשה ולאו אדעתה.
ב. משום דהתם אסורה רק מדרבנן ובזה כו"ע מודו אף בבדקה קרקע עולם.
ג. משום דהתם בא הדם ודאי מגופה משא"כ בבדקה קרקע עולם אימור לא בדקה שפיר.
ד. משום דהתם איירי בכתם ע"ד שמקבל טומאה משא"כ בבדקה קרקע עולם.

5. טיפין טיפין האם מצטרפין לכגריס או לא? (נח. תוד"ה כשורה)
א. בכל גווני מצטרפין.
ב. בכל גווני אין מצטרפין.
ג. תלוי: על בגדה אין מצטרפין ועל בשרה איבעיא דלא איפשטא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.