רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה תוס' - מבחן תוס' דפים ס"א-ע"ג
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת נידה, דפים ס"א-ע"ג

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. בגד שאבד בו כלאים לא ימכרנו לעכו"ם - ואמאי אינו בטל ברוב? (סא: תוד"ה בגד)
א. דכיון דהאיסור הוא ע"י התערובת עצמה לא שייך בזה ביטול ברוב.
ב. כיון דהוה יבש ביבש.
ג. שאני כלאים דחמירי ולא בטלי.
ד. משום דהוה כקבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.

2. קפצה וראתה ג"פ האם קבעה לה וסת? (סג: תוד"ה אכלה)
א. קבעה לה וסת.
ב. לא קבעה לה וסת.
ג. תלוי: מדאורייתא לא קבעה לה וסת ומדרבנן קבעה לה וסת.
ד. תלוי: ראתה מיד אחר הקפיצה קבעה לה וסת, ראתה ב' שעות לאחר מכן לא קבעה.

3. בכמה פעמים מתחזקת האשה להיות רואה מחמת תשמיש אליבא דרבי? (סו. תוד"ה ונאמנת)
א. פעם אחת.
ב. ה' פעמים.
ג. ג' פעמים.
ד. ד' פעמים.

4. קברי עכו"ם האם מטמאין במגע? (ע: תוד"ה ואין)
א. לכו"ע אינן מטמאין.
ב. לכו"ע מטמאין.
ג. תלוי: מדאורייתא אינן מטמאין ומדרבנן מטמאין.
ד. תלוי: קברי אנשים מטמאין קברי נשים אינן מטמאין.

5. תנא דבי אליהו וכו' - מה ענינו לכאן? (עג: תוד"ה תנא)
א. כיון דאיירי לעיל בהלכתא - מייתי לה הכא לסיים בדבר טוב.
ב. אליהו בא ואמרה לאחר שסיימו רבינא ורב אשי לסדר התלמוד.
ג. כיון דאיירי לעיל בהלכתא מייתי לה הכא ללמדנו חשיבות לימוד ההלכות.
ד. שלא יאמר אדם שיש סוף ללימוד הגמ' דעדיין צריך לאסוקי אליבא דהלכתא.