רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ברכות תוס' תוס' דפים י"ח-ל"ב
ממוצע הציונים עד כה: 89%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת ברכות, דפים י"ח-ל"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. קטנים שלא הגיעו לחינוך האם חייב בק"ש ובתפילה? (כ. תוד"ה וקטנים)
א. פטורים מק"ש ומן התפלה.
ב. חייבים בק"ש ובתפלה.
ג. חייבים בק"ש ופטורים מן התפלה.
ד. חייבים בתפלה ופטורים מק"ש.

2. שנים שהיו ישנים במטה וכו' - והלא רואה ערות עצמו? (כד. תוד"ה שנים)
א. איירי במוציא ראשו לחוץ.
ב. איירי שהוא עצמו מכוסה בבגדיו.
ג. אין הכי נמי שיש כאן חסרון זה אך הכא איירי בחסרון אחר שהם שנים.
ד. ס"ל להאי אמורא דהא דרואה ערות עצמו אין בזה חסרון כלל.

3. טעה ולא התפלל ערבית מתפלל שחרית שתים - והלא תפלת ערבית רשות? (כו. תוד"ה טעה)
א. ס"ל לרבי יוחנן דתפלת ערבית חובה.
ב. כשמשלים בשחרית התפלה של ערבית יאמר שמתפלל תפלה זו בתורת נדבה.
ג. הא דתפלת ערבית רשות הוא רק ביש לו מצוה עוברת אבל אין לבטלה בחנם.
ד. הא דתפלת ערבית רשות הוא רק בנשים אבל באנשים היא חובה.

4. טעה ולא הזכיר ר"ח בעבודה בתפלת שחרית וסיים תפלתו - מה דינו? (כט: תוד"ה טעה)
א. בכל גווני חוזר לראש.
ב. בכל גווני אינו חוזר לראש.
ג. תלוי: בחודש מלא אינו חוזר ובחודש חסר חוזר.
ד. תלוי: ביחיד חוזר, בציבור ישמע היטב מהחזן כל חזרת התפלה.

5. ומוצאו בזוית אחרת - והא אמרי' דאין שוחין בסוף כל ברכה וברכה? (לא. תוד"ה ומוצאו)
א. ר"ע ג"כ לא הי' שוחה אלא בברכות שצריך לשחות בהן.
ב. ר"ע הי' שוחה באמצע הברכות ולא בסופם.
ג. שאני ר"ע שהיה יודע שכוונתו רק לשם שמים.
ד. ר"ע פליג וס"ל דמותר לשחות בסוף כל ברכה וברכה.