רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ברכות מבחן דפים ל"ג-מ"ח
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת ברכות, דפים ל"ג-מ"ח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האומר ב' פעמים שמע ישראל - האם משתקין אותו? (לג:)
א. בכל גווני משתקין אותו.
ב. בכל גווני אין משתקין אותו.
ג. תלוי: בק"ש של שחרית משתקין אותו, בק"ש של ערבית אין משתקין אותו.
ד. תלוי: אם אומר כל הפסוק וכופלו משתקין, ואם כופל כל תיבה ותיבה אין משתקין.

2. הכורע בהודאה הרי זה מגונה - מה הכוונה? (לד:)
א. שכורע בהודאה שבהלל.
ב. שכורע בתחלת ברכת הודאה שבתפלת י"ח.
ג. שכורע בהודאה שבברכת המזון.
ד. שכורע בכל ברכות הנהנין.

3. מנין שאין אומרים שירה אלא על היין? (לה.)
א. דכ' ויין ישמח לבב אנוש.
ב. דכ' בי' המשמח אלוקים.
ג. ילפי' מהא דאמרי' הלל הגדול על כוס שלישי שבליל פסח.
ד. מסברא כיון דאישתני לעילויא.

4. שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן - מה הטעם? (לה:)
א. כיון דאישתני לעילויא אישתני לברכה.
ב. דהא חזי' שאין אומרים שירה אלא על היין ולכן קובע ברכה לעצמו.
ג. משום דזיין.
ד. משום דסעיד.

5. שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ - באיזה אופן מדובר? (לו.)
א. בשותה שמן זית.
ב. באוכלו ביחד עם הפת.
ג. בשותהו ע"י אניגרון.
ד. בחושש בגרונו ושותהו ע"י אניגרון שאין השמן טפל.

6. מה נכלל בכלל שומר לפרי למסקנא? (לו:)
א. דבר שאם נפרידו מהפרי ימות הפרי.
ב. דבר שנמצא על הפרי בין בתלוש ובין במחובר.
ג. דבר שנמצא על הפרי בשעת גמר הפרי.
ד. דבר שמכסה הפרי לגמרי מכל צדדיו.

7. חביצא - מה מברכים ע"ז למסקנא? (לז:)
א. בכל גווני בורא מיני מזונות.
ב. תלוי: אם יש לו צורת לחם המוציא לחם מן הארץ, ואם לאו בורא מיני מזונות.
ג. בכל גווני המוציא לחם מן הארץ.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

8. שתיתא - מה מברכין עליו? (לח.)
א. בכל גווני בורא מיני מזונות.
ב. בכל גווני שהכל נהי' בדברו.
ג. תלוי: עבה בורא מיני מזונות, רכה שהכל נהי' בדברו.
ד. מחלוקת: לרב שהכל נהי' בדברו ולשמואל בורא מיני מזונות.

9. מצה שבישלוה ונימוחה - האם יוצאים בה ידי חובת אכילת מצה? (לח:)
א. לכו"ע יוצאים בה.
ב. לכו"ע אין יוצאים בה.
ג. מחלוקת: לר"מ יוצאים בה ולר' יוסי אין יוצאים בה.
ד. לכו"ע מדאורייתא יוצאים בה ומדרבנן אין יוצאים בה.

10. קפץ ובירך על הפרגיות - מדוע בירך על הפרגיות תחילה? (לט.)
א. משום שנסתפק מה מברכין על כרוב ודורמסקית ולכן בירך על הבשר לפטור הכל.
ב. משום שהם היו עיקר הסעודה.
ג. משום דס"ל דכיון דבשר זיין צריך לברך עליו תחילה.
ד. משום דס"ל דחביב עדיף.

11. מי שאמר אחר ברכת המוציא הבא מלח הבא לפתן האם צריך לחזור ולברך? (מ.)
א. מחלוקת: לרב חוזר ומברך ולר' יוחנן אינו חוזר ומברך.
ב. לכו"ע חוזר ומברך.
ג. לכו"ע אינו חוזר ומברך.
ד. תלוי: הבא מלח אינו חוזר ומברך, הבא לפתן חוזר ומברך.

12. היו לפניו זיתים וצנון - על מה מברך תחילה? (כז.)
א. לכו"ע מברך על הזיתים תחילה.
ב. לחד אמורא על איזה שירצה, ולחד אמורא לרבי יהודה על הזיתים ולרבנן על החביב.
ג. לכו"ע מברך על איזה מהן שירצה.
ד. לכו"ע מברך על החביב תחילה.

13. לפתן שמלפתים בו את הפת, ודייסא וכרוב, שבאים בתוך הסעודה מה דינם? (מא:)
א. תלוי: לפתן אינו טעון ברכה כלל, דייסא וכרוב טעונים ברכה רק לפניהם.
ב. בכל גווני טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם.
ג. בכל גווני אינן טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם.
ד. בכל גווני טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם.

14. ברך על הפת האם פוטר בברכתו מעשה קדירה אליבא דבית שמאי? (מב:)
א. לכו"ע פוטר.
ב. לכו"ע אינו פוטר.
ג. מחלוקת: לחד אמורא פוטר ולחד אמורא אינו פוטר.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

15. אל יצא במנעלים המטולאים - באיזה אופן מדובר? (מג:)
א. בטלאי אחד ובימות החמה ואפי' בביתו.
ב. בטלאי אחד ובימות הגשמים ואפי' בביתו.
ג. בטלאי ע"ג טלאי וע"ג הרגל ובימות החמה ובהולך בדרך.
ד. בטלאי ע"ג טלאי וע"ג הרגל ובימות הגשמים ובהולך בדרך.

16. יש שטעון ברכה לפניו ואינו טעון ברכה לאחריו - כגון? (מד:)
א. מים.
ב. ריח.
ג. לרב יצחק בר אבדימי ירק לר' יצחק מים לרב פפא ריח.
ד. לרב יצחק בר אבדימי ירק לר' יצחק אורז לרב פפא מצוות.

17. שנים שאכלו כאחת - האם חייבין בזימון? (מה.)
א. לכו"ע אין חייבין בזימון.
ב. לכו"ע חייבין בזימון.
ג. מחלוקת: לרב חייבין בזימון ולר' יוחנן אין חייבין בזימון.
ד. תלוי: אם מתחילה אכלו על דעת לזמן חייבין ואם לאו אינן חייבין.

18. מים אחרונים מהיכן מתחילים מן הקטן או מן הגדול? (מו:)
א. בכל גווני מן הקטן.
ב. בכל גווני מן הגדול.
ג. תלוי: בזמן שהם ה' מן הגדול, יותר מה' מן הקטן ומסיימין בגדול.
ד. תלוי: בזמן שהם ה' מן הגדול, יותר מה' מן הקטן וכשמגיעין לה' מתחילין בגדול.

19. ולא אמן יתומה מה הכוונה? (מז. ורש"י ד"ה יתומה)
א. שלא שמע הברכה כלל ואינו יודע כלל על איזה ברכה הוא עונה אמן.
ב. שענה אמן ולא שמע הברכה ואפי' שיודע על איזה ברכה הוא עונה.
ג. שעונה אמן אחר ברכת עצמו.
ד. שלא ענה אמן מיד אחר הברכה אלא לאחר זמן.

20. קטן שהגיע לחינוך - האם יש לו חיוב לקיים מצוות מדאורייתא או מדרבנן? (מח. ורש"י ד"ה עד)
א. חייב מדאורייתא.
ב. חייב מדרבנן.
ג. הוא עצמו אין לו חיוב כלל ורק על אביו יש חיוב לחנכו.
ד. תלוי: מצוה חיובית חייב מדאורייתא, ומצוה קיומית חייב רק מדרבנן.