רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על מסכת סנהדרין (דפים ב-יז)

דף ב
1. מי יכולה למאן?
2. מדוע בעינן ג' דיינים למיאון?
3. מה היא מלחמת הרשות?
4. בכמה דיינים דנים כופר ושלושים של עבד? (ד"ה דיני )
5. מניין שסנהדרין גדולה היתה של שבעים ואחד?
6. מניין שסנהדרין קטנה של עשרים ושלושה?
7. כיצד מטים לטובה בדיני נפשות , וכיצד מטין לרעה?
8. מה ההבדל בין הודאות להלוואות , (מבחינה לשונית)?
9. האם בעינן שלושה דיינים , והאם בעינן מומחים , לפי ר' אבהו ב: א. גזילות וחבלות. ב. הודאות והלואות?
10. מהיכן אפשר ללמוד שבעינן ג' מומחים בהודאות והלואות? (ד"ה דברי)

דף ג
11. האם בעינן דרישה וחקירה , מדאוריתא ומדרבנן , בדינים הבאים : א. דיני נפשות. ב. דיני קנסות. ג. גזילות וחבלות. ד. כתובות ירושות ומתנות. ה. הודאות והלואות. ? (ד"ה שלא )
12. האם בעינן דיינים מומחים בדיני גזילות וחבלות? (ד''ה שלא)
13. האם דיין אחד יכול לדון , לפי רב אחא בריה דרב איכא , מדאורייתא ומדרבנן? מה הדין לכתחילה ובדיעבד?
14. מה הדין לפי בה''ג כאשר שני דיינים: א. דנו דין? ב. קיימו שטר? ג. כתבו הודאה ללא קנין? (ד''ה לרבא)
15. האם גובים בבבל נזק של: א. שור שהזיק אדם? ב. שור שהזיק שור ע''י שן ורגל? ג. שור שהזיק שור ע''י קרן?
16. מדוע אין דורשים תחילות? (לפי רש''י ולפי תוס' , ד"ה אין)
17. האם בעינן בי''ד נוטה , והיכן , לפי ר' יאשיה , ר' יונתן ור' יהודה?
18. מדוע ר' יאשיה מעמיד את הפסוק "לנטות" בדיני נפשות? (ד"ה מוקי)
19. מדוע באלכסנדריה של מצרים היו ע''א קתדראות , ולא שבעים?
20. האם הכלל "אין בי''ד שקול" שייך גם בדברים שא''צ בהם שיקול דעת של הדיינים?
21. כיצד יתכן שלדעת שמואל אין הולכים בממון אחר הרוב , ואילו בדיני נפשות אזלינן בתר רובא?
22. מניין למד ר' יהודה הנשיא שצריך חמישה דיינים בדיני ממונות?

דף ד
23. מנין שיולדת נקיבה טמאה שבועיים ולא שבעים יום?
24. כמה מתנות מעכבות בחטאת , ומה המקור לכך?
25. כמה מתנות מעכבות בשאר זבחים , ומה המקור לכך?
26. כיצד דורשים התנאים שבסוגייתינו מקרא ומסורת: א. כשמכחישין זה את זה? ב. כשאינם מכחישים זא''ז?
27. האם דם נחשב כבשר? הסבר את ראיות התוס' לני הצדדים!
28. כיצד דורשים רבי וחכמים את הפס' "אשר ירשיעון אלהים" , לפי הס''ד ולפי האוקימתא , שלכו''ע יש אם למקרא?
29. "נאמר דמים למטה ונאמר דמים למעלה" - מה הוא למטה ולמעלה לפי ג' הפירושים שברש''י?
30. מי הוא התנא שודאי חולק על "יש אם למקרא"?
31. "גורעים ומוסיפים ודורשים" -האם מוסיפים גם באמצע מלה?
32. "כדרך שבא לראות כך בא ליראות -פרש לפי רש''י ולפי ר''ת.

דף ה
33. "מומחה לרבים דן אפילו יחידי" -מה הטעם לכך לפי רש"י ולפי תוס'?
34. באלו התנאים היחיד נחשב "מומחה לרבים" שדן יחידי?
35. האם מומחה לרבים יכול לכוף בע''ד לדון בפניו ביחידי?
36. "אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד" -כיצד רב נחמן אמר "כגון אנא דן יחידי"?
37. דיין שטעה - האם צריך לשלם ב: א. קבלוה עליהו. ב. אמרו לו דון לנו דין תורה. ג. לא קבלוהו כלל.
38. האם רשות שניתנה ע''י ריש גלותא בבבל מועילה לדיין שטעה בא''י? האם רשות שניתנה ע''י נשיא בארץ ישראל מועילה לדיין שטעה בבבל?
39. במה בני בבל עדיפים על בני א''י , ובמה בני א''י עדיפים?
40. מדוע ר' חיא ביקש רשות מרבי עבור רב ורבה בר חנה , ולא נתן להם רשות בעצמו?
41. מדוע לא ניתנה לרב רשות להתיר בכורות?
42. מה היו שתי הטעיות של אנשי המקום שהיו מגבלים עיסותיהם בטומאה?
43. מדוע גזרו שתלמיד לא יורה (באיסור והיתר) אא''כ נטל רשות מרבו?
44. האם מותר לתלמיד להורות: א. בתוך ג' פרסאות מרבו? ב. חוץ לג' פרסאות?
45. "לאו בן איש פלוני כהן אתה?" - היכן עמד אדם זה , לפי שתי גירסאות שמביא רש''י?
46. לשמואל דאמר "שנים שדנו דיניהם דין" - מה דין אחד שדן?

דף ו
47. לפי איזה שיטות אמר ר' אבהו ששנים שדנו אין דיניהם דין? לפי איזה שיטות אמר שמואל ששנים שדנו דניהם דין ?
48. דין דיין שטעה בדבר משנה, ודיין שטעה בשיקול הדעת: א. כשקבלוהו עליהם? ב. כשאמרו לו דיינת לן דין תורה?
49. לפי ר"מ מקשינן פשרה לדין - לענין מה דינם שוה, ולענין מה דינם שונה?
50. טעמו של רשב"ג שאמר "פשרה בשנים"?
51. "פשרה צריכה קנין" - האם המוחל צריך קנין, ומדוע? הסבר לפי כל השיטות!
52. טענו חיטים והודה לו בשעורים - מדוע פטור גם מדמי שעורים? (ב' סברות)
53. "קנין בפני שנים" - פרש לפי ריב"ם ולפי ר"ת!

דף ז
54. כיצד הדיין צריך לנהוג לגבי פשרה לפי ת"ק ולפי ר"י בן קרחה?
55. במה נחלקו ת"ק ור"ש בן מנסיא?
56. מה הם האופנים השונים שנדרש בהם הפסוק "פוטר מים ראשית מדון"?
57. על מה שואלים אדם בתחילת דינו?
58. אלו הדרכות לדיין נלמדות מהפסוקים הבאים: א.הנה מטתו שלשלמה ... מפחד בלילות. ב.דינו לבקר משפט. ג.אמור לחכמה אחתי את. ד.מלך במשפט יעמיד ארץ. ה.לא תעלה במעלות ... ואלה המשפטים
59. "אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום" - פרש בשני אופנים!

דף יא
60. מדוע רבן גמליאל הקפיד על השמיני שהגיע לעליה?
61. לשם מה עלה לשם שמואל הקטן?
62. מי היו נביאים האחרונים?
63. כיצד התבטאה השראת שכינה לאחר ימיהם של נביאים אחרונים?
64. מה פירוש "בת-קול"? [ד"ה קול].
65. כמה ימים מוסיפים על השנה כשמעברים אותה?
66. "חודש סתם"- כמה ימים הוא? [ד"ה רלב"ג].
67. א. על אלו סימנים מעברים את השנה אפ' על אחד מהם? ב. על אלו סימנים מעברין את השנה על שניים מהם? ג. על אלו סימנים אין מעברים את השנה, אלא עושים אותם סעד לשנה? [ד"ה פני].
68. מדוע לאחר שהעבירו את ר"ג מנשיאותו הוא הוסיף "ובאנפי חביריו"?
69. א. מדוע שמחים כאשר האביב הוא אחד הגורמים לעיבור השנה? ב. מדוע שמחים כאשר התקופה היא אחד הגורמים לעיבור השנה?
70. מה היא הסברא שעל התקופה לבדה מעברים?

דף יב
71. מדוע אין מעברים את השנה בשנת בצורת?
72. מניין שבמעשה של אלישע: א. לא היו פרות האילן והתקופה כתיקונם? ב. לא היתה תבואה כתיקונה בעבר הירדן ובגליל? ג. אלישע לא עיבר אותה שנה? [ד"ה ראיה+ ומפני].
73. מדוע אין מעברין את השנה ליפני ראש- השנה?
74. "אין מעברין את השנה משנה לחברתה"- פרש לפי רש"י ותוס'! [ד"ה לא].
75. "אין מעברין שלש שנים זו אחר זו"- פרש לפי שני הפרושים שברש"י!
76. מדוע אין מעברין את השנה השביעית? מדוע אין מעברין את השמינית? מדוע של בית ר"ג היו מעברין את השמינית?
77. מה טעמו של מ"ד שאין מביאין ירק מחוצה לארץ? [ד"ה חוששים].
78. מפני מה חיזקיהו ביקש רחמים על עצמו?
79. באיזו טומאה ניטמאו ישראל בימי חיזקיהי? [ד"ה שעיבר].
80. מניין שהיה ציץ על מיצחו של כהן גדול גם שלא בשעת עבודה? [ד"ה כהן].
81. איזה קורבנות יחיד דוחים את השבת ואת הטומאה? איזה קורבנות ציבור אינם דוחים את השבת ואת הטומאה? מה הכלל בדבר? [ד"ה שטומאה].
82. האם מעברים את השנה מיפני הטומאה? מה הדין בדיעבד אם עיברוה?
83. מה סבר חיזקיהו מעיקרא, ומה סבר לבסוף, לפי ר"ש בן יהודה שהשיאן לעדות פסח שני?
84. כיצד יש לנהוג אם עיברו את השנה ביום שלושים של אדר?

דף יד
85. ע"י מי ניסמך ר"מ?
86. האם דנים דיני קנסות בחו"ל? מה דין סמיכה כאשר הסומכים בחו"ל והניסמכים בא"י, ומה הדין במצב הפוך?

דף טז
87. "אין דנין את השבט אלא בבי"ד של ע"א" - במה מדובר כאן, לפי רב מתנה ולפי רבינא? נמק לפי כל אחת מן השיטות.
88. לענין מה יהושע נצרך לשאול באורים ותומים, ולענין מה לא נצרך לכך?
89. איזה בי"ד נצרך ל-: א.לדון נביא שקר ב.המראת זקן ממרא ג.לדון זקן ממרא למיתה
90. באיזה בי"ד דנים דיני מממונות של כהן גדול?
91. מה הם צדדי הספק לענין שורו של כהן גדול?
92. אין הבור מתמלא מחולייתו - פרש ב ג' אופנים !

דף יז
93. מה היא סברת חכמים שבסנהדרין גדולה היו שבעים ואחד, ומה היא סברת ר' יהודה שהיו שבעים?
94. האם אלדד ומידד היו חלק מ- 70 הזקנים, או שהיו שבעים מלבדם?
95. איזו גדולה הוסיף הקב"ה לאלדד ומידד ביחס לשאר הזקנים?
96. איזו נבואה נתנבאו אלדד ומידד? (ג' תשובות)
97. מדוע יהושע הציע "אדוני משה כלאם"?
98. "הטל אליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהם" - פרש לפי התוספות!
99. באיזה אופן מצאנו הכרעה לרעה בדיני נפשות בהפרש של שני דיינים?