רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים קס-קסה מסכת בבא בתרא

דף קס.
1. היכן חותמים העדים בגט מקושר לפי רב הונא ולפי ר' ירמיה בר אבא? כמי נפסקה הלכה?
2. מחיקה בשטר - באיזה אופן פוסלת בשטר? (כשהמחיקה מקויימת וכשאינה מקויימת)
3. מה דין מלים התלויות בין שיטה לשיטה בשטר?
4. היכן חותמים העדים בגט פשוט?
5. מה דינו של גט מקושר שעדיו מתוכו, ומדוע?
6. כמה עדים חותמים בגט פשוט, וכמה בגט מקושר?
7. מדוע חכמים תיקנו גט מקושר? מדוע תיקנו כך גם בשטרי ממון?
8. האם כהן המגרש את אשתו חייב לעשות גט מקושר? (ד"ה "תקנו")
9. מה הוא האמצעי המונע מבעל השטר בגט מקושר להוסיף דברים לשטר?
10. כיצד מתקשר פרק "גט פשוט" אל מסכת בבא בתרא? (ד"ה "גט")

דף קסא.
11. "דילמא כתיב מגואי מאי דבעי ומחתים סהדי יתירי מאבראי" - 2 פירושים!
12. אלו מן החתימות הבאות כשרות? - א. ראובן בן יעקב ב. בן יעקב עד ג. יעקב עד ד. יעקב
13. האם עד יכול לצייר סימן מסויים במקום שמו כחתימה?

דף קסב.
14. א. מדוע אין למדין משיטה אחרונה? ב. כיצד יש לכתוב את השטר, לפי זה, כדי שכל חידוש או תנאי שבו יבוא בחשבון?
15. בכמה שורות הרחקת העדים מן הכתב פוסלת את השטר? מדוע? מה הדין כאשר כתוב בשטר "שריר וקיים"?
16. הרחיקו את העדים שתי שורות מן הכתב, אך יש עדים שלא נוסף בשטר שום דבר זיוף - מה דין השטר?
17. מה דין הרחקה של שורה ומחצה?
18. היכן כותבים בשטר קיום למחקים ותלויים? מדוע? (רא"ש)
19. האם היום למדים משיטה אחרונה, ומדוע? (רא"ש)
20. שטר שלא כתוב בו "שריר וקיים" - מה דינו לפי דינא דגמ' ולפי דינא דידן? (רא"ש)
21. מדוע נהגו היום לכתוב שריר וקיים? (רא"ש)
22. מה הוא המשפט העיקרי בגט? האם אפשר לכתבו בשיטה אחרונה? מדוע? (רא"ש)
23. היכן היו כותבים "כדת משה וישראל" בימי התנאים, והיכן כותבים היום? מה היא הנפקא מינה מהבדל זה? (רא"ש)
24. שטר שחתימת העדים רחוקה ממנו שיטה אחת - האם למדים משיטה אחרונה? מדוע?
25. שטר שנכתב באופן שיכולים לעשות בו זיוף, אך ברור לנו שלא נזדייף - מה דינו?

דף קסג.
26. שני שיטין שאמרו (לענין הרחקת עדים מן הכתב): א. מה שיעורן? ב. כמה אויר כלול בהן?
27. מה דינו של רווח בין עדים לאשרתא, לפי רב ולפי ר' יוחנן?
28. מה הוא ההבדל בין רווח שבין עדים לאשרתא לבין רווח שבין שטר לעדים, כאשר הרווח מטוייט?
29. מדוע רב אינו חושש שבעל השטר יחתוך את השטר, ימחוק את הטיוטא שבין העדים לאשרתא ויכתוב במקומה שטר אחר וחתימות אחרות?
30. מה הוא החשש הקיים בשטר שהניחו בו רווח של שורה אחת בין עדים לאשרתא?

דף קסד.
31. "שטר הבא הוא ועדיו על המחק" - מדוע אין חשש שימחק את מה שכתוב בשטר ויכתוב דברים אחרים?
32. "אין העדים חותמים על המחק אא"כ נמחק בפניהם" - מדוע?
33. מה דין שטר שנכתב: א. הוא על הנייר ועדיו על המחק?
34. לענין מה נאמרו החששות הבאים:
35. א. לא דמי מחקא דהא מגילתא למחקא דהא מגילתא.
36. ב. אינו דומה נמחק בן יומו לנמחק בן שני ימים.
37. ג. חיישינן לבי"ד טועים.
38. מדוע נהגו במקושר לכתוב זמן מאוחר בשנה? מדוע חכמים תקנו לפי המנהג?
39. איזה חשש רמאות קיים בשטר מאוחר, ולפי איזו שיטה חשש זה אינו קיים?
40. "בשנת פלוני ארכן" - מה פירוש המילה "ארכן"?
41. "מדוע אמרו אל יספר אדם לחבירו בטובתו של חבירו"?

דף קסה.
42. אמר לשלוחו "עשה לי גט פשוט" ועשה לו מקושר - מה דינו במקום שנוהגים לעשות פשוט, ובמקום שנוהגים בפשוט ובמקושר? נמק!
43. מה דין הקידושין ומדוע:
44. א. אמר לאישה התקדשי לי בדינר של כסף ונמצא של זהב?
45. ב. אמר לה ע"מ שאני לוי ונמצא כהן?
46. עד אחד בכתב ועד אחד בפה:
47. א. האם טורף ממשועבדים?
48. ב. האם הלווה נאמן לומר פרעתי? האם המלוה יכול לומר "שטרך בידי מאי בעי" ומדוע?