רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת מבחן דפים צ"ג - ק"ו
ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים צ"ג-ק"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. הי' יושב ע"ג המטה וכו' ור' שמעון מטהר - מה הטעם? (צג. רש"י ד"ה ור"ש)
א. דהוה לי' זה אינו יכול וזה אינו יכול.
ב. דהוה לי' זה יכול וזה יכול.
ג. דהוה לי' זה יכול וזה אינו יכול.
ד. דהוה לי' מסייע שאין בו ממש.

2. האם אמרי' באדם חי - שהחי נושא את עצמו? (צד.)
א. מחלוקת: לרבי נתן ולתנא דמתני' אמרי' ולרבנן לא אמרי'.
ב. תלוי: אם אינו כפות לכו"ע אמרי', ובכפות לכו"ע לא אמרי'.
ג. לכו"ע אמרי'.
ד. לכו"ע לא אמרי'.

3. המלקט שערה אחת לבנה מתוך שחורות בשבת - משום מאי חייב? (צד:)
א. מחלוקת: לרבי אליעזר משום שבת ומשום לא ילבש ולחכמים משום לא ילבש.
ב. לכו"ע משום שבת.
ג. לכו"ע משום לא ילבש.
ד. לכו"ע משום שבת ומשום לא ילבש.

4. כלי חרס שלם שניקב כמוציא משקה - מה דינו? (צה:)
א. לכל מילי דינו ככלי.
ב. טהור מלקדש מי חטאת, ולשאר מילי דינו ככלי.
ג. טהור מלקדש מי חטאת, ואינו מכשיר זרעים, ועדיין כלי הוא לקבלת טומאה.
ד. תלוי: מדאורייתא דינו ככלי לכל מילי ומדרבנן אינו נידון ככלי כלל.

5. באיזה שיעור מתבטל תורת כלי לענין הכשר זרעים? (צו.)
א. מחלוקת: לחד אמורא בינקב כמוציא רמון ולחד אמורא בניקב כמוציא משקה.
ב. מחלוקת: לחד אמורא בניקב כמוציא רמון ולחד אמורא בניקב כשורש קטן.
ג. לכו"ע בניקב כמוציא רמון.
ד. לכו"ע בניקב כמוציא משקה.

6. זרק ד' אמות ברה"ר מנא לן דחייב למסקנא? (צו:)
א. שכן אורגי יריעות זורקין מחטיהן זה לזה.
ב. שכן תופרי יריעות זורקין מחטיהן זה לזה.
ג. ילפי' לה בסברא מהוצאה והכנסה.
ד. גמרא גמיר לה.

7. מנא הא מילתא דכל פחות מג' כלבוד דמי? (צז.)
א. הלכתא גמירי לה.
ב. מסברא.
ג. מדרבנן.
ד. נלמד מדין חוקקין להשלים.

8. מרה"י לרה"י ועבר ד"א ברה"ר רבי יהודה מחייב - משום מאי מחייב למסקנא? (צז:)
א. משום מעביר ד"א ברה"ר.
ב. משום הוצאה.
ג. משום מעביר ד"א ברה"ר ומשום הוצאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

9. יהיו תמים על ראשו - מה נלמד מכאן? (צח:)
א. לכו"ע דכלים והולכים למעלה עד כאצבע.
ב. לכו"ע שלא יביאו קרש אחד מב' חתיכות.
ג. לר' יהודה שכלים והולכים עד כאצבע ולר' נחמי' שלא יביאו קרש אחד מב' חתיכות.
ד. לכו"ע שיהיו הקרשים מכוונים זה לזה.

10. ואמר ר' יוחנן בדבילה שמינה שנינו - והא קא ממעט משיעור ד"א? (צט:)
א. ס"ל לרבי יוחנן דהנחת חפץ וסילוק מחיצה חייב.
ב. כיון דאין הדבילה בטילה לכותל לא הוה מיעוט.
ג. איירי באופן שזרק קצת יותר מד"א.
ד. איירי שהי' חור בכותל ונכנסה הדבילה לשם.

11. בור ברה"ר עמוקה י' ורחבה ח' וחילקה במחצלת האם חייב משום הכנסה? (ק.)
א. מחלוקת: לרבי יוחנן חייב ולאביי פטור.
ב. לכו"ע חייב.
ג. לכו"ע פטור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

12. מהיכן נמדד גובה י' בים שדינו ככרמלית שתוספת רק עד עשרה? (ק:)
א. לכו"ע מקרקעית הים.
ב. לכו"ע משפת המים.
ג. תלוי: אם עמוק הים במקום זה י' נמדד מקרקעיתו ואם יותר מזה נמדד משפתו.
ד. מחלוקת: לרב הונא מקרקעית הים ולרב חסדא ורבה בר רב הונא משפת המים.

13. מחיצה שנעשית בשבת בשוגג או במזיד - האם יש לה דין מחיצה? (קא:)
א. תלוי: בשוגג יש לה דין מחיצה לכל מילי, במזיד יש לה דין מחיצה לחומרא.
ב. תלוי: מדאורייתא יש לה דין מחיצה ומדרבנן אין לה דין מחיצה כלל.
ג. בין בשוגג ובין במזיד יש לה דין מחיצה לכל מילי.
ד. בין בשוגג ובין במזיד יש לה דין מחיצה לחומרא.

14. המעביר או הזורק ב"א בשוגג וב"א במזיד וב"א בשוגג האם חייב קרבן בכה"ג? (קב.)
א. בכל גווני חייב.
ב. תלוי: במעביר לכו"ע פטור, בזורק לכו"ע חייב.
ג. מחלוקת: לרבה פטור ולרבא חייב.
ד. מחלוקת: לרבן גמליאל חייב ולרבנן פטור.

15. מסתת - משום מאי חייב? (קב:)
א. לכו"ע משום בונה.
ב. לכו"ע משום מכה בפטיש.
ג. לכו"ע משום בונה ומשום מכה בפטיש.
ד. מחלוקת: לרב משום בונה ולשמואל ולרבי יוחנן משום מכה בפטיש.

16. הכותב שתי אותיות וכו' בין בשמאלו - באיזה אופן מדובר? (קג.)
א. לכו"ע באטר יד.
ב. לכו"ע בשולט בשתי ידיו.
ג. מחלוקת: לאביי בשולט בשתי ידיו ולר' יעקב אפי' בשולט רק בימינו.
ד. מחלוקת: לאביי באטר יד ולר' יעקב בשולט בשתי ידיו.

17. מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת? (קד.)
א. שכן דרכן של גומלי חסדים לרוץ אחר דלים.
ב. שכן הקב"ה שהוא גיבור מושל בד' רוחות השמים.
ג. שכן החמה שנא' בה כצאת השמש בגבורתו מאירה כל ד' רוחות העולם.
ד. שכן דרכו של דל לחזר אחר גומלי חסדים.

18. כתב ע"ג כתב - האם חייב משום כותב? (קד:)
א. לכו"ע חייב.
ב. לכו"ע פטור.
ג. מחלוקת: לתנא דמתני' פטור ולר' יהודה חייב.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

19. שכל הבוכה על אדם כשר...........? (קה:)
א. מוחלין לו על כל עוונותיו.
ב. זוכה לבנים תלמידי חכמים.
ג. נפתחין לו שערי שמים.
ד. יזכה לראות בנחמתה של ירושלים.

20. הצד צבי חולה האם חייב משום צידה? (קו:)
א. בכל גווני חייב.
ב. בכל גווני פטור.
ג. תלוי: חולה מחמת זיקנה פטור, שאר חלאים חייב.
ד. תלוי: חולה מחמת עייפות שאין יכול לזוז ממקומו פטור, שאר חלאים חייב.