רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא שבת תוס' תוס' דפים ל"ב-מ"ז
ממוצע הציונים עד כה: 90%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים ל"ב-מ"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כמה זמן הליכה יש מן השקיעה עד הלילה אליבא דרבי יהודה? (לה. תוד"ה תרי)
א. תחילת השקיעה ד' מילין, מסוף השקיעה לרבה ג' רבעי מיל ולר"י תרי תילתי מיל.
ב. מחלוקת: לרבה ג' רבעי מיל ולרב יוסף תרי תילתי מיל.
ג. לכו"ע ג' רבעי מיל.
ד. לכו"ע תרי תילתי מיל.

2. מדיחין אותו בחמין בשבת - אמאי אין שורין אותו בחמין? (לט. תוד"ה כל)
א. משום דעדיין לא נתבשל וכלי ראשון לכו"ע מבשל.
ב. גזירה שמא יבואו לבשל בכלי שני אף קלי בישול.
ג. לרשב"א לפי שיטתו מעיקר הדין ולר"ת לפי שיטתו משום גזירה דמיחזי כמבשל.
ד. לרשב" גזירה אטו כלי ראשון , ולר"ת גזירה אטו הדחה מכלי ראשון.

3. המעשר בשבת במזיד - האם מותר לאכול הפירות? (מג. תוד"ה טבל)
א. בכל גווני מותר.
ב. בכל גווני אסור.
ג. תלוי: אם יש לו פירות אחרים אסור, ואם לאו מותר.
ד. תלוי: אם הי' יכול לעשרם קודם שבת אסור, ואם לאו מותר.

4. נוי סוכה האם מותר להשתמש בו ביו"ט האחרון של החג אליבא דרבי שמעון? (מה. תוד"ה עד)
א. לכו"ע מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. לתנא דמתני' אליבא דרבי שמעון מותר , ולתנא דברייתא אליבא דרבי שמעון אסור.
ד. מעיקר הדין מותר, ואסור רק משום גזירה שמא יבוא ו להתיר אף בשאר ימות החג.

5. מפני שמקרב את כיבויו - ומאי שנא מפורסין מצודה שומתר בער"ש? (מז: תוד"ה מפני)
א. התם לא חיישי שיבוא לעשות כן בשבת משא"כ הכא יכול לבוא לעשות כן בשבת.
ב. הא דאסרי הכא הוא אליבא דבית שמאי דאוסריןאף לענין פריסת מצודה.
ג. שאני הכא דהוה גירי דילי' מה שנהי' אח"כ בשבת,משא"כ התם.
ד. הא דאסור הכא מדרבנן, ומה שהתירו התם הוא מדאורייתא ומדרבנן באמת אסור.