רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת תוס' תוס' דפים ס"ג-ע"ז
ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים ס"ג-ע"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מנין לאריג כל שהוא שהוא טמא - והא בעי' ג' על ג' (סג: תוד"ה מנין)
א. הא דבעי' ג' על ג' הוא בבגד פשתן והכא איירי בצמר.
ב. התם איירי בבא מבגד גדול והכא איירי באריג כל שהוא מתחילתו.
ג. סוגיא דהכא פליגא וס"ל דלא בעי' ג' על ג'.
ד. התם איירי לענין טומטת מגע והכא איירי לענין טומאת מדרס.

2. טמא מדרס ולא הודו לו - ומאי שנא מכופת שאור שיחדה לישיבה שטמאה מדרס? (סו. תוד"ה טמא)
א. הכא איירי בשל קש דאינו בר קימא
ב. סוגיא דהכא פליגא אסוגיא דהתם
ג. הכא איירי לענין טומאת מגע ולא לענין טומאת מדרס.
ד. הכא איירי מדאורייתא והתם איירי מדרבנן.

3. מעשר דלית בית אבות ותולדות - והא במעשר נמי איכא תולדות? (סח. תוד"ה דאית)
א. סוגיא דהכא ב"ל דבמעשר ליכא תולדות.
ב. אבות ותולדות לא שייך אלא במידי דית בי' איסור מלאכות.
ג. כיון דאינן אלא מדרבנן לא דמו לשבת ולשביעית.
ד. כיון דלא ילפי' להו מקרא לא דמו לשבת ושביעית.

4. לרבא דס"ל דמשתחוה לע"ז מיראה פטור אמאי לא השתחוה מרדכי להמן? (עב:תוד"ה רבא)
א. משום ששתי צורות היו על ליבו, ועוד משום קדוש השם.
ב. משום שהמן רצה שמרדכי ירא ממנו וא"כ זה עצמו נחשב להודאה לע"ז.
ג. שאני מרדכי שהיה חסיד גדול והחמיר על עצמו.
ד. אף תשובה איננה נכונה

5. אכילה ע"י הדחק לא שמה אכילה - והא אמרי' בב"ק דשמה אכילה? (עו. תוד"ה אכילה)
א. התם קאי אליבא דר"ל דס"ל הכא דשמה אכילה.
ב. התם איירי לענין נזיקין דלא חשבי' לי' משונה אבל עדיין אינו אכילה לענין שבת.
ג. הכא איירי מדאורייתא והתם איירי מדרבנן.
ד. אכילה ע"י הדחק מצד עצמה אינה נחשבת אכילה א בל לענין נזיקין הרי סו"ס יש כאן נזק.