רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת תוס' תוס' דפים ע"ח-צ"ב
ממוצע הציונים עד כה: 82%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים ע"ח-צ"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. רבב כדי לסוך תחת איספגין קטנה - והא קיי"ל דאין טשין את התנור באליה? (עח: תוד"ה תחת)
א. איירי הכא בשמן
ב. סוגיא דהכא פליגא וס"ל דמותר.
ג. כיון דאם עשה כן הפת מותרת חשיב בהאי שיעורא להתחייב על הוצאתו.
ד. איירי הכא במעט עיסה דבכה"ג מותר.

2. אבניו ועציו ועפריו מטמאים כשרץ - והא ע"ז שנשתברה מאלי' מותרת? (פב: תוד"ה אבניו)
א. קאי הכא למ"ד שנשתברה מאלי' אסורה.
ב. איירי הכא בנשתחוה לכל אבן ואבן ולכל עץ ועץ ולכל עפר ועפר.
ג. איירי הכא ששברה לשם עבודת כוכבים.
ד. התם איירי שנשברה וא"א לחברה והכא איירי באפשר לחברה.

3. כפה עליהן הר כגיגית - והא כבר הקדימו נעשה לנשמע? (פח. תוד"ה כפה)
א. שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה.
ב. כפה הר כגיגית על הערב רב שלא הקדימו נעשה לנשמע.
ג. כפה הר כגיגית שלעולם לא יוכלו לחזור ממה שקבלו עליהם.
ד. כפה הר כגיגית על עמל התורה שאינו מעיקר הדין.

4. במני מתיקה שנו - באיזה אופן מדובר? (צ. תוד"ה הואיל)
א. באין בהן בנותן טעם ואעפ"כ מצטרפין כיון דהוו כולהו מיני מתיקה.
ב. היש בהן נותן טעם.
ג. באופן שלא ידוע אם הי' בהן טעם או לא.
ד. בין ביש בהן בנותן טעם ובין באין בהם בנותן טעם.

5. האם אמרי' על מקום שלם בטלה דעתן אצל כל אדם? (צב:תוד"ה ואת"ל)
א. בכל גווני אמרי' בטלה דעתן.
ב. בכל גווני לא אמרי' בטלה דעתן.
ג. אם אין נוהגין כן בכל העולם רק משום שאין להם אפשרות לא אמרי' ובשאר האופנים אמרי'.
ד. בדבר הנוגע לדין תורה לא אמרי' ובדבר הנוגע לדין דרבנן אמרי'.