רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת תוס' תוס' דפים ק"ז-קכ"ב
ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים ק"ז-קכ"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר לרחוץ בשבת בנהר במי טבריא לכתחילה? (קט. תוד"ה רוחצין)
א. לדעת התוס' אסור ולדעת רבינו ניסים מותר.
ב. בין לדעת התוס' ובין לדעת רבינו ניסים מותר.
ג. בין לדעת התוס' ובין לדעת רבינו ניסים אסור.
ד. אם כוונתו לרפואה אסור ואם כוונתו למרחץ מותר.

2. שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול - מה הכוונה? (קיג: תוד"ה שלא)
א. שצריך למעט בשבת בדיבור יותר מבחול.
ב. שלא ידבר בשבת מתוך כעס ורגזנות.
ג. שיזהר שלא לעבור על אמירה לעכו"ם שהיא בדבור בלבד.
ד. שבשבת צריך יותר ללמוד תורה מבימות החול.

3. אבל הכא דלא מקיים לא - והא אמרי' בגיטין דסם וסיקרא הוו דבר המתקיים? (קטו: תוד"ה אבל)
א. סוגיא דהכא פליגא אסוגיא דהתם וס"ל דאינן מתקיימין.
ב. הא דאמרי' התם דהוה מתקיים הוא רק שמתקיים יותר ממשקין אבל אינו כדיו.
ג. הא דאמרי' הכא אינו מתקיים הכוונה אחר שכבר עמד סמוך לאש.
ד. הא דאמרי' התם דהוה מתקיים הכוונה שקשה למוחקם יותר מדיו.

4. באיזה זמן מתחיל זמן אכילת סעודה שלישית בשבת? (קיח. תוד"ה במנחה)
א. בשחרית.
ב. בחצות היום.
ג. בשקיעה.
ד. מן המנחה ולמעלה.

5. קטן שהגיע לחנוך האם ב"ד מצווין עליו להפרישו שלא יאכלנבילות? (קכא. תוד"ה ש"מ)
א. לכו"ע ב"ד מצווין עליו להפרישו.
ב. לכו"ע אין ב"ד מצווין עליו להפרישו דהוא כבר ברשות עצמו ויש לו דעת.
ג. מחלוקת: לחד מ"ד מצווין עליו להפרישו ולחד מ"ד עין מצווין.
ד. תלוי: אם אוכל משום שאינו יודע שהוא נבלה מצווין, ואם יודע אין מצווין.