רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבועות שאלות חזרה פרקים שני - שלישי
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים ט"ו-כ"ט מסכת שבועות

דף טו
1. מניין שכלי שרת אין צריך משיחה לדורות? מניין שעבודתן מחנכתן?
2. כיצד מקדשים את העזרה בתחילת התקדשותה, וכיצד מוסיפין על העזרה?
3. כיצד מקדשין את הר הבית, ואת בתי ערי חומה?

פרק שלישי - דף כ
4. שבועה שאוכל לך - מתי משמעות דאכילנא, ומתי כוונתו לומר לא אכילנא?
5. נשבע "שבועה שאי אוכל לך" ואחר כך אמר שכוונתו היתה לישבע שיאכל ולומר "שבועה שאוכל לך" ולשונו נכשלה ואמר "שאי" - האם נאמן?
6. שבועה שאי אוכל לך ואינו זוכר אם לשונו נכשלה או לא - מה הדין?

דף כא
7. מהיכן למדנו אזהרה לנשבע שאכלתי ולא אכלתי, ולנשבע אוכל ולא אוכל לפי רב דימי ולפי רבין?
8. מה היא שבועת שוא לפי רב דימי ולפי רבין?
9. מניין שהנשבע שבועת שוא לוקה? מדוע, לא לימוד מיוחד, הייתי אומר שאינו לוקה?
10. מה הדין לפי ר"ע ר"ש וחכמים, לענין קרבן ולענין מלקות:
א. באוכל חצי כזסית חלב.
ב. בנשבע שלא יאכל ואכל חצי כזית.

דף כד
11. שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים - מדוע ר"ש פוטר, לפי ר' יוחנן ולפי ריש לקיש?
12. האוכל נבילה ביום הכפורים:
א. האם חייב חטאת, ומדוע?
ב. מה הדין כאשר היא נתנבלה ביום הכפורים, ומדוע?
13. האם אמרינן איסר כולל ב -
א. איסור הבא מאליו
ב. איסורי הקדש
ג. שבועות ונדרים?
14. איזה איסור אכילה חל בבהמה חיה?

דף כה
15. מה הדין לפי ר' יהודה בן בתירא ולפי חכמים, ומדוע ב-
א. נשבע לבטל את המצוה?
ב. נשבע לקיים את המצוה?
ג. נשבע שזרק פלוני צרור לים?

דף כו
16. מי היו רבותיהם של ר' ישמעאל ור' עקיבא, ואיזה מידות בדרישת התורה למדו מהם?
17. מה בא הפסוק "להרע או להיטיב" למעט, לפי ר' עקיבא ולפי ר' ישמעאל?
18. מדוע לא נאמר, אליבא דר' ישמעאל, ש"להרע או להיטיב" ממעט דברים שאין בהם הרעה והטבה אפילו להבא, והכלל מרבה שבועות על העבר?
19. נשבע שלא יאכל פת חטים, ונטל פת חטים והיה סבור שיא של שעורים ואכלה - האם חייב קרבן ומדוע?
20. היה סבור שאכל, ונשבע "אכלתי", והתברר לו שלא אכל - הם חייב קרבן שבועה, ומדוע? האם ייענש בידי שמיים?
21. באיזה אופן מצאנו שגגת שבועת ביטוי לשעבר?
22. היכן שגגת קרבן שמה שגגה, והיכן אין שמה שגגה, ומדוע?
23. בתרומה לא בעינן הוצאה בשפתיו, ודי בכך שגמר בלבו. באיזו תרומה מדובר, ומנין למדים דין זה?
24. בקדשים לא בעינן הוצאה בשפתיו - מנין?
25. מה היא דעת ר' יהודה בן בתירא בנשבע לקיםי את המצוה?
26. נשבע לקיים את המצוה ולא קיים פטור, שהיה בדין שיהא חייב פרש לפי רשי ולפי ריבא?
27. איש אשר יקלל את אביו ואת אמו - מנין המקלל אחד מהם חייב?

דף כט
28. מה היא ההגדרה של "דבר הידוע לאדם"?
29. מה הוא ההבדל בין שבועת ביטוי לשבועת שוא? מהו ההבדל בדינו של הנשבע?
30. אם לא ראיתי גמל שפורח באויר:
א. מה הסבר השבועה לפי אביי ולפי רבא?
ב. מדוע זו שבועת שוא, לפי אביי ולפי רבא?
31. האומר "קונם כל פירות העולם עלי":
א. האם הנדר חל, ומדוע?
ב. האם עבר איסור?
32. א. האם אנו הולכים אחר פיו של הנשבע או אחר דעתו?
לשם מה אומרים לנשבע בבית דין "הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעים אותך"?