רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים ל'-ל"ו מסכת שבועות

דף ל
1. מה הן הראיות, לכאורה, לכך ש"ועמדו שני האנשים" אלו עדים ולא בעלי דינים? ומהי הראיה המכריעה לכך?
2. מדוע לא שייך לומר "כל כבודה בת מלך פנימה" לענין עדות, אלא לענין דין בלבד?
3. מדוע לשון "ועמדו שני האנשים" משמעה שיעמדו, ואילו "ועמד ואמר" (לענין חליצה) אין שמעו שיעמוד?
4. ינאי עמוד על רגליך ויעידו בך - הסבר לפי חכמים ולפי ר' יהודה!
5. האם בעלי דינים חייבים לעמוד בשעת קבלת עדות ובשעת גמר דין?
6. דין של ת"ח שבא לפני בי"ד לאחר דין של אדם אחר - את מי צריך להקדים, ומדוע?
7. ת"ח ועם הארץ שבאו לדון - כיצד יש לנהוג לגבי ישיבתם בשעת מו"מ ובשעת גמר דין?
8. כבוד תורה וכבוד מלך - איזה מהם עדיף?
9. צורבא מרבנן שיש לו דין עם עם הארץ אצל רבו - האם יכול לשבת לפני רבו ללמוד לפני הדיון, ומדוע?
10. צורבא מרבנן היודע עדות - האם חייב לבא ולהעיד לפני בי"ד קטן ממנו?
11. האם כהן גדול מעיד בממונות ובאיסורים? האם מלך מעיד בממונות ובאיסורים?
12. היכן התרנו לעבור איסור בשב ואל תעשה משום כבוד הבריות, והיכן לא התרנו, ומדוע?

דף לא
13. הבא בהרשאה - אימתי אמרינן שטוב עשה ואימתי לא טוב עשה?
14. על מי נאמר "ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו" לפי רב ולפי שמואל?
15. "שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראויים להעיד" - איזה פסולי עדות נתמעטו עי משפט זה?
16. היכן מצאנו עד פסול שחכמים הכשירוהו וחייב קרבן בשבועת העדות, ועד שחכמים פסלוהו וגם הוא חייב קרבן?
17. שבועת העדות - האם חייבים עליה דוקא בביד, במושבע מפי עצמו ובמושבע מפי אחרים? נמק כל שיטה!
18. הסבר את המושגים: "דן מינה ומינה", "דון מינה ואוקי באתרה"!
19. שבועת הפקדון - האם חייבים עליה דוקא בבי"ד, במושבע מפי עצמו ובמושבע מפי אחרים? נמק כל שיטה!
20. מניין שהנשבע שבועת העדות במזיד חייב קרבן?
21. באיזה אופן אדם נחשב שוגג בשבועת העדות? [ע"י גם רש"ש על דף כו:]
22. עדים ששכחו את העדות:
א. באיזה אופן אמרינן שנשבעו אמת?
ב. באיזה אופן נשבעו לשקר?
ג. האם כשנשבעו לשקר הם חייבים קרבן?
23. משביעני עליכם שאין אתם יודעים לי עדות - מה הדין לפי ר"מ ולפי חכמים כאשר העדים:
א. אמרו אמן?
ב. אמרו אין אנו יודעים לך עדות?
ג. שתקו?
24. עדים שנשבעו חוץ לבי"ד, והבי"ד אמרו רק שאינם יודעים עדות - האם הם חייבים קרבן, ומדוע?

דף לב
25. מניין למדו שאין חייבים על שבועת העדות אא"כ הבעל-דין תובעם שיעידו עבורו?
26. מניין שחייבים על שבועת העדות דוקא אם כפרו בבי"ד? מניין שהשבועה עצמה אינה צריכה להיות בבי"ד?
27. באיזה אופן מתקיים "כפרו שניהם כאחת"?
28. העיד הראשון, ואח"כ תוך כדי דיבור התחיל השני להעיד - עד מתי השני יכול לחזור בו מעדותו, ועד מתי הראשן יכול לחזור בו? הסבר!
29. משביע עד אחד - מה נקודת המחלוקת בין חכמים לראב"ש לפי ההו"א ולפי המסקנה?
30. באיזה אופן מודיעים ראב"ש וחכמים:
א. שעד סוטה חייב?
ב. שעדי סוטה פטורים?
31. באיזה אופן נחלקו ראב"ש וחכמים בעדי סוטה?
32. שכנגדו חשוד על השבועה - באיזה אופן מודים ראבש וחכמים שהעד חייב קרבן, ובאיזה אופן נחלקו? 0 21 הטוען חטפי ודידי חטפי:
א. באיזה אופן היה ודאי חייב לשלם?
ב. באיזה אופן היה פטור מלשלם.
ג. באיזה אופן הוא משואילמ?
33. בנסכא דר' אבא - מדוע החוטף אינו נאמן להישבע ששלו חטף, במיגו ד"לא חטפי"?
34. האשה שאמרה "מת בעלי" - האם נאמנת לינשא, והאם נאמנת לגבות כתובתה?
35. באיזה אופן מודעים חכמים וראב"ש שעד מיתה חייב קרבן, ובאיזה אופנים מודעים שהוא פטור?
36. עד מיתה שלא אמר לדידה ולא אמר לבי"ד - באיזה אופן הוא חייב ובאיזה אופן פטור?
37. מה התחדש במשנה במשפט "כפרו שניהם כאחת שניהם חייבים", ובמשפט "כפר אחד והודה אחד הכופר חייב"? (לפי רב חסדא ולפי ר' יוחנן).

דף לג
38. היו שתי כתי עדים, והשביע את הראשונה שאין יודעים לו עדות - באיזה אופן חייבים, ובאיזה אופן פטורים?
39. א. לווה שכפר במלוה שיש עליה עדים ונשבע - האם חייב על שבועת הפקדון?
ב. עדים שכפרו בעדות שיש עליה עדים אחרים, ונשבעו - האם חייבים על שבועת העדות?
40. מנין שמודה בקנס פטור? מה הדין אם לאחר הודאתו באו עדים?
41. משביע עדי קנס מהו - מדוע בעיא זו לא תיתכן לפי דעת ראב"ש בכל אחת משתי המחלוקות (בינו לבין חכמים) שהוזכרו בסוגייתנו?
41. אם לא תבואו ותעידוני שהיכנו בני - באיזה אופן חייבים ובאיזה אופן פטורים?
42. אם לא תבואו ותעידוני שהיכני בני - באיזה אופן חייבים ובאיזה אופן פטורים?
43. איזה חיוב ממון שאינו קנס יש ב: חצי נזק, תשלומי כפל, אונס ופיתוי?
44. אם לא תבואו ותעידוני שחבל בי חבירי ביוה"כ - לאפוקי מאן?
45. אם לא תבואו ותעידו שאני כהן - האם חייבים על שבועת העדות, ומדוע?
46. שאנס איש פלוני את בתו:
א. מה היא סיבת הפטור לפי רשי ולפי היש מפרשים?
ב. מדוע רשי דחה את פירושם?
ג. באיזה אופן התוס' מעמידים את פירושם?
47. אם לא תעידו שיש מנה לפלוני ביד פלוני - באיזה אופן הם חייבים על שבועת העדות
48. מה הטעם שאין כותבים הרשאה על מטלטלי דכפריה?
49. א. מה טעמו של מ"ד שאפ' לא כפירה לא כתבינן הרשאה על מטלטלין?
ב. באיזה מטלטלין הוא מודה שכותבים הרשאה, ומדוע?
ג. מדוע בקרקע הוא מודה שכותבים הרשאה?
50. האם אדם יכול להקדיש חפץ שלו:
א. שהוא גזול ביד אחר?
ב. שהוא מופקד ביד אחר?
באיזה אופן מצאנו בדיני ממונות ידיעה בלא ראיה וראיה בלא ידיעה?

דף לד
51. מה הם הצדדים השוים בין שבועת העדות לשבועת הפקדון, ובאלו צדדים היא שוה לשבועת ביטוי?
52. מהיכן למד ר' אליעזר שחייבים על שבועת העדות דוקא בתביעת ממון?
מהיכן למד זאת ר' עקיבא?
מה הנפק"מ ביניהם?
53. מהיכן למד ר' יוסי הגלילי ששבועת העדות אינה אלא בתביעת ממון?
54. מנה מניתיך בפני פלוני ופלוני ועדים רואים אותו מבחוץ - מה הדין כאשר הנתבע טוען:
א. להד"ם?
ב. שקלי ודידי שקלי?
55. מנה מניתי לך בצד עמוד זה, והנתבע אומר לא עברתי בצד עמוד זה, ובאו עדים שראוהו בצד עמוד זה - האם הוחזק כפרן, ומדוע?

דף לה
57. השביע ג' עדים שבועת העדות, ואחד מהם קרוב או פסול - האם הם חייבים, ומדוע?
57. מה דין הנשבע בחנון ורחום, ומדוע?
58. מה דין המקלל בחנון ורחום, ומדוע?
59. האם הטפל לשם, מלפניו או מלאחריו, נמחק?
60. הסבר את הפסוק שנאמר באברהם "ויאמר... אם נא מצאתי חן בעיניך" לפי מ"ד חול ולפי מ"ד קודש!
61. כל שמות האמורים בגבעת בנימין - מהי סברת ר"א שאמר שהם חול, ומהי סברת ר' יהושע שאמר שהם קודש?
62. מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא: א. במה מדובר? ב. מניין למדו זאת?
63. האם צריך לומר בשבועת העדות שם המיוחד, ומניין?
64. ושמעה קול אלה - מנין שמדובר בשבועה?

דף לו
65. ג' משמעויות כלולות ב"ארור" - מה הן?
66. ג' משמעויות כלולות ב"אמן" - מה הן?
67. מה לומדים ר"מ וחכמים מהפסוקים הבאים:
א. ונוקב שם ה' מות יומת?
ב. איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו?
68. מניין שאסור לקלל את עצמו? מניין שאסור לקלל את חבירו?
69. מניין לגמ' שר' מאיר ליתליה מכלל לאו אתה שומע הן?
70. האם בסוטה התורה פירטה את שני הצדדים, הקללה והברכה? כיצד?
71. מניין שר' מאיר מודה באיסורא ששומעים הן מכלל לאו?
72. מדוע בסוטה התורה היתה צריכה לפרט את שני הצדדים, אליבא דר' מאיר, לפי מסקנת הגמ'?
73. יברכך ה' אם תעידני - האם ר' מאיר מחייב, לפי מסקנת הגמ', ומדוע?