רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבועות שאלות חזרה פרקים חמישי - שישי
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים ל"ז-מ"ד מסכת שבועות

דף לז
1. הזיד בשבועת העדות והתרו בו מהו - מדוע הגמ' לא התייחסה לבעיה זו?

פרק שישי - דף לח
2. מה למדנו מהאופן שבו אברהם השביע את אליעזר?
3. האי דיינא דאשבע בה' אלוקי השמיים:
א. מה היא טעותו?
ב. מדוע הוא נחשב כטועה בדבר משנה?
ג. מה הדין בטעות כזו?
4. דיין שהשביע בתפלין – מה דין השבועה לפי רב פפא ולפי המסקנה, ומדוע?
5. כיצד משביעים בדורותינו, לפי רש"י?

דף מ
6. בשטענו בדינר מטבעות:
א. שים לב להבדל הגירסא בין רשי לתוס'!
ב. מה תוכן התביעה לפי רשי ולפי תוס'?
ג. מה היא הסיבה שחייב שבועה כאשר הודה בדינר כסף
7. דינר זהב זהוב יש לי בידך, אין לך בידי אלא דינר כסף:
א. מה דינו, ומדוע?
ב. כיצד הביאו מכאן ראיה לשיטת רב?
8. א. האם בשבועת עד אחד בעינן שיעור שתי כסף, ומדוע?
ב. מדוע התוס' תולים דין זה במח' רב ושמואל?
ג. האם הכלל "אין נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות" שייך גם בשבועת עד אחד?
9. טענו חטים והודה לו בשעורים, לפי ר"ג ולפי חכמים:
א. האם חייב שבועה על מה שכפר?
ב. האם חייב לשלם את מה שהודה?
10. טענו כלים וקרקעות – האם חייב שבועה ומדוע, כאשר:
א. הודה בקרקעות?
ב. הודה בכלים?
ג. הודה במקצת קרקעות?
ד. הודה במקצת כלים?
11. טענו חטים ושעורים והודה באחד מהם – מה דינו לפי:
א. ר' יוחנן?
ב. אדמון?
ג. חכמים?

דף מב
12. הטוען לחבירו פרעתיך כל חובי בסחורה בכמות מסוימת לפי שער מסוים, ובאו עדים שהשער היה נמוך יותר, ומדבריהם יוצא שלא פרע את כל חובו – האם הוחזק כפרן, ומדוע?
13. התובע את חבירו על ידי שטר, וא"ל פרעתיך, והתובע אמר שפרע לו חוב אחר – האם הורע השטר, ומדוע:
א. כאשר פרעו בעדים (ולא אמר שזה פרעון השטר)?
ב. כאשר פרעו שלא בעדים?
ג. כאשר ההלואה היתה עיסקא למחצית שכר, והפרעון היה מרווחי העיסקא?
14. כיצד בי"ד נוהגים כאשר הורע השטר? (ד"ה איתרע)
15. א. לווה שכתב נאמנות למלוה [אתה נאמן עלי לומר שלא פרעתי], והביא עדים שפרע – האם המלוה נאמן לומר שלא פרע, ומדוע?
ב. מה הדין כאשר כתב לו "מהימנת לי כבי תרי", ופרעו בפני שלושה?
ג. מה הדין כאשר כתב לו "מהימנת לי כבי תלתא", ופרעו בפני ארבעה?
16. מנין שאין נשבעים על טענת חרש שוטה וקטן?

דף מג
17. באיזה אופן מסכימים כל האמוראים בסוגיתנו שאם המלוה איבד את המשכון הוא אינו מפסיד אלא את שוויו של המשכון?

דף מד
18. המלוה על המשכון ואבד המשכון – מה היא נקודת המחלוקת בין ר' אליעזר ור' עקיבא לפי ג' ההעמדות הראשונות, ולפי המסקנה?