רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת מבחן דפים קכ"ג-קמ"א
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת שבת, דפים קכ"ג-קמ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. גולמי מחטין העומדות לינקב האם יש להם דין כלי לענין שבת ולענין טומאה?(קכג.)
א. תלוי: לענין טומאה אין להם דין כלי, לענין שבת יש להם דין כלי.
ב. לכל מילי אין להם דין כלי.
ג. לכל מילי יש להם דין כלי.
ד. מחלוקת: לאביי יש להם דין כלי ולרבא אין להם דין כלי.

2. האם מותר לטלטל דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו אליבא דר' נחמיה? (קכד.)
א. לכו"ע אסור.
ב. לכו"ע מותר.
ג. מחלוקת: לרבה אסור ולרבא מותר.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

3. אבן שהניחה ע"פ חבית מדעתו האם מותר לטלטל החבית בשבת ? (קכה:)
א. לכו"ע אסור.
ב. לכו"ע מותר.
ג. מחלוקת: לרבה אסור ולרב יוסף מותר.
ד. מחלוקת: לרבי אסור ולר' יוחנן מותר.

4. וחכ"א בין כך ובין כך פוקקין בו - האם בעי' שיהיה קשור לדעת חכמים?(קכו.)
א. תלוי: מדאורייתא לא בעי' ומדרבנן בעי'.
ב. מחלוקת: לר' אבא לא בעי' שיהיה קשור ולר' ירמי' בעי' שיהיה קשור.
ג. לכו"ע לא בעי' שיהי' קשור.
ד. לכו"ע בעי' שיהיה קשור.

5. מפנין אפי' ד' וה' - האם מותר לפנות בכלים קטנים ולהרבות בהילוך? (קכז.)
א. מחלוקת: לרב חסדא אסור אפי' לרבי שמעון ולשמואל מותר אפי' לרבי יהודה.
ב. מחלוקת: לרב חסדא אסור ולשמואל מותר.
ג. לכו"כ אסור.
ד. לכו"ע מותר.

6. ומחללין אפי' את השבת לאתויי מאי? (קכח:)
א. שאם היתה סומא וצריכה לנר חבירתה מדלקת לה את הנר.
ב. שמותר לחלל עבורה אף דברים שהי' אפשר לעשותן מע"ש.
ג. שמותר לחחל שבת אף לצורך העומדים אצלה.
ד. שמותר לחלל שבת אף בדבר שהוא רק ספק פקוח נפש.

7. האם התירו אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה? (קכט.)
א. בכל גווני התירו.
ב. בכל גווני לא התירו.
ג. תלוי: ביולדת התירו, בשאר חולים לא התירו.
ד. תלוי: מדאורייתא מותר ומדרבנן אסור.

8. מביאו בשבת מוגלה ובסכנה מכסהו - מה הטעם ? (קל.)
א. משום חיבוב מצוה.
ב. משום החשד.
ג. תלוי: שלא בשעת הסכנה משום חיבוב מצוה, בשעת הסכנה משום חשד.
ד. תלוי: בשעת הסכנה משום חשד, שלא בשעת הסכנה איבעיא דלא איפשטא.

9. למעוטי ציצית לטליתו ומזוזה לפתחו - מה הטעם ? (קלא:)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. משום דלא מצינו בהם שריבה אותן הכתוב שידחו שבת.
ג. משום דאין חובתן על האדם אלא על הבגד ועל הבית.
ד. הואיל ובידו להפקירן.

10. מנ"ל לרבי אליעזר דמכשירי מילה דוחין את השבת? (קלב. ורש"י ד"ה ביום ואפי')
א. דכ' וביום השמיני ימול בשר ערלתו.
ב. ילפי' במה הצד ממצה וסוכה.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. בשבת כתיב אות ובמילה כתיב אות מה להלן שבת אף כאן שבת.

11. ואם לא הילקט ענוש כרת - באיזה אופן מדובר? (קלג:)
א. במל בשבת וחייב כרת על חילול שבת.
ב. במל גדול בחול, והגדול הנימול חייב כרת.
ג. במל בבין השמשות וחישב לגמור המילה ביום ולא גמר וחייב משום שבת.
ד. במל בחול, והאב חייב כרת על בנו שאינו מהול.

12. האם מותר לטרוף יין ושמן יחד ולערבם יפה יפה בשבת? (קלד.)
א. לכו"ע אסור.
ב. לכו"ע מותר.
ג. מחלוקת:לת"ק אסור ולר"ש בן אלעזר משום ר"מ מותר.
ד. תלוי: לצורך מילה מותר, ולצורך שאר דברים אסור.

13. נולד כשהוא מהול האם צריך הטפת דם ברית ? (קלה.)
א. מחלוקת: לבית שמאי צריך ולבית הלל אינו צריך.
ב. מחלוקת: לת"ק אליבא דבית הלל אינו צריך ולרשב"א ולר"א הקפר לכו"ע צריך.
ג. מחלוקת: לת"ק אינו צריך ולר"א הקפר צריך.
ד. לת"ק אינו צריך ולרשב"א צריך.

14. תנוק שנפל מן הגג קודם שמלאו לו ל' יום האם מחזק' חי' שכלו לו חדשיו? (קל.)
א. מחלוקת: לאביי נפל ולרב פפא ולרב הונא ברי' דר"י הוה נפל.
ב. לאביי לכו"ע אינו נפל, ולר"פ ור"ה ברי' דר"י לרשב"ג הוה נפל ןלרבנן לא הוה נפל.
ג. לכו"ע אינו נפל.
ד. לכו"ע הוה נפל.

15. מי שהיו לו ב' תינוקות וכו' ושכח ומל את של אחר השבת בשבת - מה דינו לרבי יהושע? (קלז.)
א. לכו"ע חייב.
ב. לכו"ע פטור.
ג. מחלוקת: לרב הונא חייב ולרב יהודה פטור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

16. כילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפרקה - באיזה אופן מדובר? (קלח.)
א. באין בפחות מג' סמוך לגגה טפח, ובלא נחית מפוריא טפח.
ב. באין בשפועה טפח, ובלא נחית מפוריא טפח.
ג. באין בגגה טפח, ובאין בשפועה טפח.
ד. באין בגגה טפח, ןבאין בפחות מג' סמוך לגג טפח, ובאין בשפועה טפח, ובלא נחית מפוריא טפח.

17. ואין הקב"ה משרה שכינתו על ישראל עד..... ? (קלט.)
א. שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל.
ב. שיצפו לישועה.
ג. שיהיו כולם כאיש אחד בלב אחד.
ד. שיעשו תשובה.

18. האם מותא ליתן יין עכור משמרים לתוך המשמרת בשבת? (קלט:)
א. מחלוקת: לתנא דמתני' אסור ולרשב"ג מותר.
ב. תלוי: בין הגיתות מותר, ובשאר אופנים אסור.
ג. בכל גווני מותר.
ד. תלוי: מדאורייתא מותר ומדרבנן אסור.

19. גורפין לפני הפטם - האיזה אופן מדובר? (קמ:)
א. באיבוס של כלי.
ב. באיבוס של קרקע.
ג. בין באיבוס של קרקע ובין באיבוס של כלי.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

20. האם מותר לסוך את רגלו בשמן ולהניח רגלו בתוך מנעל כדי לצחצחו? (קמא:)
א. לר"י דס"ל דבר שאין מתכוון אסור הכא נמי אסור ולרבי שמעון דס"ל מותר ה"נ מותר.
ב. לכו"ע אסור.
ג. לכו"ע מותר.
ד. תלוי: מנעל חדש מותר, מנעל ישן אסור.