רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת תוס' תוס' דפים קכ"ג-קמ"א
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים קכ"ג-קמ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לא סידור הקנין ולא נטילתן דוחה את השבת - והא אין שבות במקדש? (קכ"ג:תוד"ה לא)
א. תנא דהכא פליג וס"ל דיש שבות במקדש.
ב. סידור הקנים הוא איסור תורה של בונה.
ג. פעמים שגזרו על שבות אף במקדש.
ד. הא דאין שבות במקדש הוא רק בדברים שהם צורך קרבן.

2. למעוטי בהילוכא עדיף, והא אמרי' שחטה בשדה מביאה לאיברים אע"ג דמפיש בהילוכא? (קכז. תוד"ה דכולי)
א. שאני התם דאיכא טירחא יותר מדאי להביאה שלימה.
ב. תנא דהתם ס"ל דמיעוטא במשאוי עדיף.
ג. לענין שבת אמרי' מיעוטא בהילוכא עדיף, ולענין יו"ט אמרי' מיעוטא במשאוי עדיף.
ד. איירי התם באופן שאינו מרבה בהילוך עי"ז.

3. מביאו בשבת מגולה - ואמאי אין מביאים התינוק אצל הכלי? (קל.תוד"ה רבי)
א. קאי הכא אליבא דרבנן דלא ס"ל החי נושא את עצמו.
ב. כיון דיותר קל להביא הכלי הרי מותר כדי למהר המצוה.
ג. איירי באופן שא"א להביאו מחמת צינה וכיו"ב.
ד. בתינוק עד ל' יום לא אמרי' חי נושא את עצמו וממילא אין כל ענין להביאו אצל הכלי.

4. תינוק שמת מחמת עצמו ביום ל' ללידתו האם נוהגים עליו מנהגי אבילות אליבא דרשב"א? (קלה: תוד"ה כל)
א. לכו"ע אין נוהגים עליו מנהגי אבילות.
ב. לכו"ע נוהגים בו מנהגי אבילות.
ג. מחלוקת: לת"ק אין נוהגים בו מנהגי אבילות ולר"ע נוהגים בו מספק.
ד. תלוי: מדאורייתא אין נוהגים בו מנהגי אבילות, ומדרבנן נוהגים בו מנהגי אבילות.

5. ואמר רבא וכו' דילמא אתי לאשווי גומות - והא רבא ס"ל רר"ש דדבר שאין מתכוין מותר? (קמא. תוד"ה דילמא)
א. הא חיישי' שמא ישכח שהוא שבת ויתכוון לאשווי גומות.
ב. הא דאמר רבא הכא הוא אליבא דמאן דקיי"ל כרבי יהודה.
ג. כיון דהוה פסיק רישא אף רבי שמעון מודה בהא.
ד. לרבי שמעון נמי דבר שאין מתכווין אסור מדרבנן.