רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא עירובין תוס' תוס' דפים ב' - י"ז
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים ב'-י"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אמאי לא פסלי' שלמים ששחטן קודם פתיחת ההיכל משום שנשחטו קודם התמיד? (ב. תוד"ה שלמים)
א. מהתם רק ילפי' שלא עלו לבעלים לשם חובה והכא ילפי' שהן פסולין.
ב. משום דאיכא תנא דס"ל דאין פסול במה שנשחטו קודם התמיד ולדידי' בעי' להאי קרא.
ג. הא דאסור לשחוט קודם התמיד הוא למצוה ואינו לעיכובא.
ד. הא דילפי' הכא לפסול הוא באופן ששחט התמיד ואח"כ ננעלו דלתות ההיכל.

2. מבוי שיש בו רוחב ח' אמות ועשה בו לחי ברוחב ד"א לשם לחי - האם צריך לחי אחר להתירו? (ה: תוד"ה פחות)
א. לכו"ע אין צריך לחי אחר להתירו.
ב. לכו"ע צריך לחי אחר להתירו.
ג. מחלוקת: לרב הונא צריך לחי אחר להתירו ולרב אשי א"צ לחי אחר להתירו.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

3. אמר רב חסדא הכל מודים בבין לחיים שאסור - מה הטעם? (ח: תוד"ה הכל)
א. משום דס"ל לחי משום מחיצה ואסור להשתמש אלא לפנים מן המחיצה.
ב. משום דכיון דלחי הוה אפי' משהו חיישי' שמא יבוא להוציא לחוץ.
ג. משום דהכשר המבוי מתחיל רק מלאחר הלחי.
ד. גזירה שמא יבואו להתיר לטלטל אף תחת הקורה.

4. נוח לו לאדם שלא נברא - והא אמרי' בואו ונחזיק טובה וכו' שאלמלא הן וכו' לא באנו לעולם? (יג: תוד"ה נוח)
א. הכא איירי בסתם בני אדם והתם איירי בצדיק שאשריו ואשרי דורו.
ב. הכא איירי בסתם בני אדם והתם איירי בדור שיש בו צדיקים שזכותם מגינה על כל הדור.
ג. הא דאמרי' נוח לו לאדם שלא נברא הוא רק אם הי' אביו רשע אבל אם אביו צדיק אינו כן.
ד. הכא איירי לאחר חורבן ביהמ"ק שאין לנו קרבן לכפר, והתם איירי קודם חורבן.

5. אלא מעתה דכ' אל תפנו אל האובות ה"נ דלא לקי - ואמאי לוקה והא הוה לאו שאין בו מעשה? (יז: תוד"ה אל)
א. שאני איסור דאוב וידעוני שהוא איסור חמור שלוקין אע"ג דאין בו מעשה.
ב. אה"נ דאין מלקות, והגמ' רק נתכוונה דהא דאין מלקות הוא רק בגלל שאין בו מעשה.
ג. איירי הכא למ"ד לוקין עליו, או משום דהוה עקימת שפתים וחשיב מעשה.
ד. כיון דכ' בלשון "אל" לוקין לכו"ע אע"ג דאין בו מעשה.